หลากทัศนะต่อครม.ส่วนหน้า (3) เสียงจากรากหญ้า “ต้องตอบโจทย์ความต้องการของประชาชน”

หลากหลายทัศนะคนชายแดนใต้ต่อ ครม.ส่วนหน้า หรือคณะผู้แทนพิเศษของรัฐบาลที่เริ่มลงพื้นที่ทำงานในวันสองวันนี้ เสียงสะท้อนของคนในพื้นที่ยังมั่งหวังให้ครม.ส่วนหน้านี้มีความหลากหลายโดยเฉพาะให้คนในพื้นที่มีส่วนร่วมมากกว่านี้เพราะเชื่อว่าจะสามารถรับฟังความต้องการของประชาชนที่แท้จริงโดยเฉพาะในกระบวนการสร้างสันติภาพ

คิดว่าจะประสบความสำเร็จแค่ 50% เท่านั้น

นางสาวยะห์ อาลี นักจัดรายการวิทยุชุมชนจังหวัดปัตตานี กล่าวว่า การแต่งตั้ง ครม.ส่วนหน้าเป็นเรื่องที่ดี เพราะทำให้มีผู้ที่รับผิดชอบในการแก้ปัญหาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ชัดเจนมากขึ้น และคิดว่า ครม.ส่วนหน้า สามารถทำงานได้ดี เพราะในชุดนี้ มี นายภาณุ อุทัยรัตน์ อดีตเลขาธิการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) ซึ่งเป็นคนที่มีความรู้ความสามารถและทำงานในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้อย่างยาวนาน

นางสาวยะห์ อาลี กล่าวด้วยว่าอยากให้มีตัวแทนขององค์กรภาคประชาสังคมเข้ามาอยู่ ครม.ส่วนหน้าชุดนี้ด้วย เพื่อที่จะให้มีความหลากหลายมากขึ้น ที่สำคัญ ครม.ส่วนหน้าอาจจะมีส่วนในการผลักดันให้การพุดคุยสันนิภาพ / สันติสุข ในพื้นที่มีความก้าวหน้ามากขึ้น แต่อย่างไรก็ตามคาดว่า ครม.ส่วนหน้า ประสบความสำเร็จในการทำงานเพียงแค่ 50 เปอร์เซ็นต์เท่านั้น

ต้องมาดูแลโครงการของรัฐที่ไม่ถึงมือประชาชน

นายนิอัสมาน อับดุล นักจัดรายการสถานีวิทยุอิสร็อพ เรดีโอ (Isrop Radio) อ.รามัน จ.ยะลา   กล่าวว่าการที่มี ครม.ส่วนหน้า เป็นเรื่องที่ดี เพราะทำให้ประชาชนสามารถที่จะสื่อสารโดยตรงต่อ ครม.ส่วนหน้าในสิ่งที่ประชาชนในพื้นที่ต้องการหรือมีความเดือดร้อน  โดยเฉพาะเรื่องความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ปัญหาเศรษฐกิจ เพราะตอนนี้ราคาสิ่งอุปโภคและบริโภคเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว ครม.ส่วนหน้าอาจจะต้องมาแกปัญหาในเรื่องเหล่านี้ด้วย

“ที่สำคัญ ครม.ส่วนหน้าต้องมาแก้ปัญหาโครงการรัฐที่ไม่ถึงมือประชาชน เพราะที่ผ่านมาโครงการของรัฐไม่ค่อยที่จะถึงมือประชาชนในพื้นที่สักเท่าไร อีกอย่างหนึ่ง ครม.ส่วนหน้า สามารถที่สนับสนุนการพูดคุยสันติภาพ/ สันติสุข ให้มีความก้าวหน้าได้ด้วย”

 

ต้องมีนักพัฒนาชุมน นักเศรษฐศาสตร์ร่วมด้วย

นายหะซัน ภาลวัน หัวหน้าสถานีวิทยุสาธารณะมัสยิดกลางยะลา กล่าวว่า ครม.ส่วนหน้าเป็นเรื่องที่ดี ปัญหาคือรัฐบาลชุดนี้เป็นรัฐบาลเฉพาะกิจเท่านั้น และที่สำคัญ ครม.ส่วนหน้าชุดนี้มีข้าราชการของกระทรวงกลาโหมกับกระทรวงมหาดไทยเท่านั้น หากเป็นไปได้อยากให้มีนักวิชาการ นักพัฒนาชุมชน นักเศรษฐศาสตร์ ในพื้นที่เข้ามาร่วมด้วย เพราะการแก้ปัญหาต้องใช้ทุกภาคส่วนจึงจะประสบความสำเร็จได้ แต่เมื่อ ครม.ส่วนหน้าออกมาแบบนี้ตนก็คิดว่าไม่มีอะไรใหม่ ยังเหมือนเดิมอยู่

“จากติดตามข่าวนายกรัฐมนตรีบอกว่า ไม่ใช่ ครม.ส่วนหน้าแต่เป็นตัวแทนของรัฐบาลที่จะเข้ามาทำงานในพื้นที่เพื่อให้หน่วยงานของรัฐทำงานอย่างมีประสิทธิภาพและรวดเร็วมากยิ่งขึ้น” นายหะซัน กล่าว

หวังว่าจะให้ความสำคัญและเปิดพื้นที่ให้เด็กมากขึ้น

นายฮัมดี ขาวสะอาด เจ้าหน้าที่มูลนิธิเพื่อการพัฒนาเด็ก (มพด.) กล่าวว่า จากการศึกษาข้อมูลของ ครม.ส่วนหน้า บทบาทหน้าที่คือเป็นการประสานงานกับหน่วยรัฐในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ เพื่อการทำงานของรัฐในพื้นที่มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ตนคิดว่าที่ผ่านหน่วยงานของรัฐยังไม่ได้ให้ความสำคัญต่อเด็กเท่าควรในการแก้ปัญหาความไม่สงบในพื้นที่ ดังนั้นหวังว่า ครม.ส่วนหน้าจะให้ความสำคัญต่อเด็กในการแก้ปัญหาความไม่สงบ โดยเฉพาะการเปิดเวทีให้เด็กได้มีพื้นที่ในการแสดงความคิดเห็นในการแก้ปัญหาในพื้นที่มากยิ่งขึ้น

“ครม.ส่วนหน้า เป็นทีมงานเดียวกัน ในแง่หนึ่งทำให้การทำงานมีประสิทธิมากยิ่งขึ้น อย่างไรก็ตามการแก้ปัญหาความไม่สงบในพื้นที่ จะต้องมีความคิดเห็นที่หลากหลาย ดังนั้นคิดว่าหากมีการแต่งตั้งอนุกรรมการหรือผู้ช่วย ครม.ส่วนหน้า จะต้องคัดเลือกมาจากหลากหลายภาคส่วน เช่น ภาคประชาสังคม นักวิชาการ และผู้นำศาสนาในพื้นที่ เป็นต้น” นายฮัมดี กล่าว

สำนักจุฬาราชมนตรีต้องเข้าไปในครม.ส่วนหน้า

นายซัมซูดิง โดซอมิ รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลอาซ่อง อ.รามัน จ.ยะลา กล่าวว่า เห็นด้วยที่รัฐบาลแต่งตั้ง ครม.ส่วนหน้า แต่ส่วนใหญ่เป็นทหารเท่านั้น หากเป็นไปได้อยากให้ ครม.ส่วนหน้ามาจากหลากหลายส่วน เช่น สำนักจุฬาราชมนตรี ภาคประชาชน นักการเมือง และอื่นๆ เพราะการแก้ปัญหาในพื้นที่จำเป็นที่จะต้องเอาความคิดเห็นที่หลากหลาย จึงจะสามารถตอบโจทย์ความต้องการของประชาชนในพื้นที่ได้

โดยเฉพาะสำนักจุฬาราชมนตรีต้องเข้าไปอยู่ใน ครม.ส่วนหน้าชุดนี้ด้วย เพื่อแก้ปัญหาที่เกี่ยวกับศาสนา เพราะเรื่องศาสนาเป็นที่มีความละเอียดอ่อน

ข้อมูลมีพร้อมแล้วที่จะเสนอ

ดร.ตายูดีน อุสมาน อาจารย์ประจำคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎยะลา กล่าวว่า การมีครม.ส่วนหน้าเป็นสิ่งที่ดี แต่อาจจะไม่ใช่คำตอบสุดท้ายในการแก้ปัญหาความไม่สงบในพื้นที่  ซึ่งแนวคิดลักษณะอย่างนี้ องค์กรภาคประชาสังคมในพื้นที่เคยนำเสนอต่อรัฐบาลไปแล้ว แต่ไม่ใช่ชื่อของ ครม.ส่วนหน้า แต่ในชื่อของทบวง  ดังนั้นถือว่าเป็นสิ่งที่ดี เพราะจะได้มีบุคคลที่เคยรวบรวบหรือเก็บข้อมูลประเด็นปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้นในพื้นที่นำเสนอต่อนายกรัฐมนตรีโดยตรง

“อย่างไรก็ตาม สิ่งที่ประชาชนในพื้นที่ต้องการคืออยากให้ ครม.ส่วนหน้า เอาบุคคลในพื้นที่เข้ามาอยู่ใน ครม.ส่วนหน้าด้วย เช่น นักวิชาการ ข้าราชการเกษียณ ภาคประชาสังคม นักการศาสนาในพื้นที่ แต่ต้องเป็นบุคคลที่มีความรู้ ความสามารถและที่ประชาชนในพื้นที่เคารพนับถือ” ดร.ตายูดีน กล่าวว่า

 

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

หลากทัศนะต่อครม.ส่วนหน้า(2) มุมมองนักรัฐศาสตร์ “ต้องทำงานเชิงนโยบาย ต้องหลากหลายและต้องทบทวนอดีต”

หลากทัศนะต่อครม.ส่วนหน้า(1) “นโยบายต้องชัดเจน ต้องฟังทุกกลุ่ม คนในพื้นที่ต้องมีส่วนร่วม”