สำนักจุฬาราชมนตรีประกาศแนวทางปฏิบัติชาวไทยมุสลิมร่วมน้อมถวายอาลัย

ประกาศสำนักจุฬาราชมนตรี เรื่อง แนวทางปฏิบัติสำหรับผู้นับถือศาสนาอิสลาม ต่อการสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร

สำนักจุฬาราชมนตรีขอเชิญชวนพี่น้องชาวไทยมุสลิมร่วมน้อมถวายอาลัยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ตามแนวทางปฏิบัติที่บทบัญญัติศาสนาอิสลามอนุญาต ดังนี้

1.    ข้าราชการ และประชาชนทั่วไปให้แต่งกายสุภาพแบบธรรมดาทั่วไปที่ไม่ฉูดฉาด

2.    อ่านคำถวายอาลัยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ที่มีต่อพสกนิกรมุสลิมในเวลาก่อนละหมาดวันศุกร์

3.    นำเสนอคุตบะห์ (ธรรมกถา) วันศุกร์ เกี่ยวกับพระราชกรณียกิจของพระองค์

4.    จัดกิจกรรม นิทรรศการเกี่ยวกับพระราชกรณียกิจด้านศาสนาอิสลาม

5.    เจริญรอยตามพระยุคลบาท สืบสานพระราชปณิธานเพื่อให้นำมาซื่งความสมบูนณ์พูนสุขและความเจริญรุ่งเรืองของราชอาณาจักรสืบไป

ประกาศ ณ วันที่ 14 ตุลาคม 2559