สถาบันการศึกษาปัตตานีร่วมทำแผนพัฒนาการศึกษาเอกชน ปี 60-64

คณาจารย์และผู้แทนสถาบันการศึกษาจังหวัดปัตตานี ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาเอกชน พ.ศ.2560-2564 เพื่อเป็นกรอบพัฒนาการศึกษาในจังหวัดปัตตานี

วันที่ 19 ตุลาคม 2559 เวลา 10.00 น. ที่โรงแรมปาร์ควิวรีสอร์ท จ.ปัตตานี นางมัสนะ สารี รองผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดปัตตานี เป็นประธานการประชุมเพื่อรับฟังความคิดเห็นแนวทางการพัฒนาการศึกษาเอกชนจังหวัดปัตตานี ในโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาเอกชน จ.ปัตตานี พ.ศ.2560-2564

โดยในที่ประชุมมีนางอลิสรา มะแซ ผู้ช่วยเลขาธิการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) ผู้แทนสถาบันการศึกษาในพื้นที่ จ.ปัตตานี อาทิ ผู้แทนสถาบันปอเนาะ ผู้แทนสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและตามอัธยาศัย ผู้แทนวิทยาลัยการอาชีพปัตตานี ผู้แทนศูนย์การศึกษาอิสลาม ประจำมัสยิด (ตาดีกา) และผู้แทนโรงเรียนเอกชนในระบบ ร่วมประชุมด้วย

ในการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาเอกชน จังหวัดปัตตานี พ.ศ.2560-2564 ครั้งนี้ เพื่อให้บุคลากรในสังกัดสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดปัตตานีและผู้ที่เกี่ยวข้องในการจัดการศึกษามีส่วนร่วมในการจัดทำแผนการศึกษาเอกชน และเพื่อเป็นกรอบในการกำหนดทิศทางในการพัฒนาการศึกษา สามารถนำไปสู่การแก้ไขเพื่อตอบสนองความต้องการของสถานศึกษาเอกชน

ทั้งนี้ที่ประชุมมีการสรุปและเปรียบเทียบผลการสอบของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาที่ศึกษาในโรงเรียนเอกชน เพื่อให้ที่ประชุมเสนอแนะแนวทางแก้ไขปัญหาและแนวทางการพัฒนาต่อไปด้วย

อ่านข่าวที่น่าสนใจ

จับกระแสปรากฏการณ์ “รองผู้ว่าสตรีมุสลิมคนแรก” สร้างขวัญกำลังใจสตรีทั้งชายแดนใต้