ชายแดนใต้โพลเผยคนเชื่อมั่น ครม.ส่วนหน้าแค่ปานกลาง แต่คาดหวังความรุนแรงลดมากที่สุด

เผยผลสำรวจชายแดนใต้โพล By YRU สถาบันวิจัยและพัฒนาชายแดนภาคใต้ ต่อ ครม.ส่วนหน้า พบว่าส่วนใหญ่ยังเชื่อมั่นแค่ปานกลาง แต่คาดหวังให้มีความสันติสุขและลดความรุนแรงในพื้นที่มากที่สุด

วันที่ 28 ตุลาคม 2559 ดร.บุญสิทธิ์ ไชยชนะ รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เปิดเผยผลสำรวจความคิดเห็นของประชาชนใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ต่อ ครม.ส่วนหน้า โดยชายแดนใต้โพล By YRU สถาบันวิจัยและพัฒนาชายแดนภาคใต้ ที่ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัยฯ ชั้น 2 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา มหาวชิราลงกรณ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

โดยได้ทำการสำรวจระหว่างวันที่ 18 – 19 ตุลาคม 2559 ที่ผ่านมาจากประชาชนในพื้นที่ ทั้ง 33 อำเภอ จำนวน 1,320 ตัวอย่าง

โดยผลจากการสำรวจความคิดเห็นเกี่ยวกับการรับรู้รับทราบของประชาชนต่อบุคคลที่เป็นคณะทำงาน ครม.ส่วนหน้าพบว่า ส่วนใหญ่ไม่ทราบ ร้อยละ 65.9 รองลงมา ทราบ ร้อยละ 34.1

สำหรับประชาชนที่รับรู้รับทราบเกี่ยวกับการมีคณะทำงาน ครม.ส่วนหน้า พบว่า ส่วนใหญ่ มีความเหมาะสม ร้อยละ 66.0 รองลงมา ไม่แน่ใจ ร้อยละ 18.4 และไม่เหมาะสม ร้อยละ 15.6

การรับรู้รับทราบของประชาชนต่อบทบาทหน้าที่การทำงานของคณะทำงาน ครม.ส่วนหน้า พบว่า ส่วนใหญ่ไม่ทราบ ร้อยละ 67.5 รองลงมา ทราบ ร้อยละ 32.5

ส่วนความคิดเห็นของประชาชนต่อเหตุการณ์ความไม่สงบในพื้นที่เมื่อมีคณะทำงาน ครม.ส่วนหน้า พบว่า เหตุการณ์ดีขึ้น ร้อยละ 44.8 รองลงมา เหตุการณ์ยังคงเหมือนเดิม ร้อยละ 43.3 และเหตุการณ์แย่ลง ร้อยละ 12.0

สำหรับความเชื่อมั่นของประชาชนต่อการทำงานของคณะทำงาน ครม.ส่วนหน้า พบว่า ส่วนใหญ่มีความเชื่อมั่นในระดับปานกลาง ร้อยละ 42.6 รองลงมา มีความเชื่อมั่นในระดับมาก ร้อยละ 28.6

ส่วนความคาดหวังของประชาชนที่อยากให้เกิดขึ้นหลังจากมีคณะทำงาน ครม.ส่วนหน้าเรียงลำดับจากมากไปหาน้อย พบว่า อันดับที่ 1 อยากให้มีความสันติสุขและลดความรุนแรงในพื้นที่ ร้อยละ 67.0

อันดับที่ 2 ต้องการให้เกิดความรักความเข้าใจต่อกันระหว่างภาครัฐกับภาคประชาชน ร้อยละ 31.6

อันดับที่ 3 ต้องการให้เปิดโอกาสให้คนในพื้นที่มีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหามากขึ้น ร้อยละ 14.7

อันดับที่ 4 ต้องการให้สร้างอาชีพ สร้างรายได้ให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ร้อยละ10.2 และ

อันดับที่ 5 อยากให้พัฒนาการศึกษาในพื้นที่ให้ดีขึ้น ยาเสพติดลดลง มีความยุติธรรม ปราบคอรัปชั่นในพื้นที่ให้หมดไป ร้อยละ 1.1