ยะลาจัดมหกรรมกวนอาซูรอกระทะใหญ่ที่สุดในโลก สานสามัคคี สร้างสันติสุข

โรงเรียนศรีชีวันวิทยา จ.ยะลา จัดมหกรรมกวนอาซูรอกระทะใหญ่ที่สุดในโลก บันทึกสถิติโลก เพื่อสร้างความสามัคคีระหว่างชุมชนและรัฐ มุ่งหาทางออกจากความขัดแย้งในชายแดนภาคใต้โดยสันติวิธี

โรงเรียนศรีชีวันวิทยา หมู่ที่ 6 บ้านจำปูน ต.ท่าธง อ.รามัน จ.ยะลา และเครือข่ายจัด“มหากรรม กวนอาซูรอสัมพันธ์ สืบสานวัฒนธรรม” กระทะใหญ่ที่สุดในโลก ขนาด 10.2 เมตร ลึก 1.2 เมตร ได้เนื้อขนมอาซูรอซึ่งเป็นขนมชนิดหนึ่งที่มีส่วนผสมจากวัตถุดิบหลายอย่างประมาณ 1 ตัน

มหกรรมนี้จัดขึ้นที่สนามของโรงเรียน เมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน 2559 โดยมีMicah Tamthai Vice President Real Eastate of Ripley’s Thailand จากบริษัท Ripley’s Thailand เป็นตัวแทนในการจดบันทึกสถิติโลกในประเทศและเป็นเครือข่ายกินเนสบุ๊ก เวิลด์ เรคคอร์ด มามอบเกียรติบัตรรับรองบันทึกสถิติโลกในครั้งนี้ โดยได้รับความสนใจจากประชาชนในจังหวัดยะลาจำนวนมาก

นายมะซุบรี สะอุโสะ ผู้รับใบอนุญาตโรงเรียนศรีชีวันวิทยาและประธานโครงการกวนอาซูรอสัมพันธ์ กล่าวว่า จัดงานนี้เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่ได้รำลึกถึงชีวประวัติท่านนะบีนูหฺ อะลัยฮิสสลาม ร่วมถึงสร้างจิตสำนึกและความรักความสามัคคีในชุมชนเพื่อให้คนนอกพื้นที่ได้รับรู้ว่า ในพื้นที่มีการสร้างสันติสุขและความสมานฉันท์และช่วยเหลือระหว่างกัน

นอกจากนี้ยังเป็นการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนในพื้นที่ รวมถึงมีความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ซึ่งกันและกันโดยไม่แบ่งศาสนาและเพื่อรักษาวัฒนธรรมอันดีงามของพื้นที่

“เป้าหมายของโครงการฯมีส่วนในการแก้ปัญหาในพื้นที่ด้วย คือ 1.เพื่อลดการใช้ความรุนแรงในพื้นที่และแสวงหาทางออกจากความขัดแย้งโดยสันติวิธี 2.เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่มีคุณภาพชีวิตที่ดีและดำรงอยู่ในสังคมอย่างปกติสุข 3.เพื่อให้สังคมจังหวัดชายแดนภาคใต้เป็นสังคมพหุวัฒนธรรมที่มีความเข้มแข็ง” นายมะซุบรี กล่าว