มอส.ดันเครือข่ายองค์กรเด็กสร้างสรรค์ “นวัตกรรมสันติภาพโดยเยาวชน”

มูลนิธิอาสาสมัครเพื่อสังคม (มอส.) ทำโครงการเพื่อให้องค์กรเด็กและเยาวชน 5 ภูมิภาคทั่วประเทศสร้างสรรค์นวัตกรรมเพื่อพัฒนาองค์กรและนำไปสู่การแก้ไขปัญหาเด็ก เยาวชนและครอบครัวโดยให้องค์กรเครือข่ายเด็กทั่วประเทศ 50 องค์กรขับเคลื่อน คิดค้นด้วยตนเองที่สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของชุมชนและสามารถปฏิบัติได้จริง

การดำเนินโครงการพัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชนเพื่อสร้างเครือข่ายความร่วมมือสู่การแก้ไขปัญหาเด็กและเยาวชนเพื่อสร้างพลเมืองเข้มแข็ง โดยมูลนิธิอาสาสมัครเพื่อสังคมได้สนับสนุนองค์กรเด็กและเยาวชนให้มีการพัฒนานวัตกรรมเพื่อคิดค้นเครื่องมือในการพัฒนาองค์กร พัฒนาความรู้ ศักยภาพและประสิทธิภาพของตัวเองให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงทีเกิดขึ้นทุกวันนี้ โดยสร้างสรรค์จากแรงบันดาลใจของคนทำงานเอง

 ว่าที่ ดร.เนตรดาว ยั่งยุบล จากมูลนิธิอาสาสมัครเพื่อสังคมหรือ (มอส.) กล่าวถึงโครงการนี้ว่ามีเป้าหมายเพื่อเป็นยุทธศาสตร์ที่สนับสนุนวิธีคิด วิธีการที่นำไปสู่การแก้ไขปัญหาที่สอดคล้องกับความเป็นจริงในสังคมปัจจุบันที่มีความสลับซับซ้อนมาก ซึ่งเยาวชนที่ได้ทำโครงการนี้กล่าวว่าสามารถทำความฝันให้เป็นความจริงได้

ดร.เนตรดาว การสร้างสรรค์นวัตกรรมขององค์กรเด็กและเยาวชนเป็นการค้นหารูปแบบใหม่ๆ ในการทำงานทางสังคม สอดคล้องกับความเป็นจริงและมาจากแรงบันดาลใจของคนทำงานสนามจริงๆ ปฏิบัติได้จริง สร้างคนที่มีศักยภาพที่เป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลงที่อยู่ในชุมชนจริงๆ สามารถไปพบตัวเขาเหล่านั้นในชุมชนได้เลย

ผลงานนวัตกรรมเยาวชน 5 ภูมิภาค

สำหรับผลการสร้างสรรค์นวัตกรรมโดยองค์กรเด็กและเยาวชนที่ได้สร้างสรรค์มาแล้วคือ ในกลุ่มของเยาวชนภาคเหนือเป็นการสร้างหลักสูตรการเรียนรู้ของเด็กและเยาวชน ซึ่งแตกต่างเป็นอย่างมากจากเดิมที่เป็นหลักสูตรการเรียนรู้ตามปกติ แต่จากการสร้างนวัตกรรมทำให้เห็นฐานของการเรียนรู้ภายใต้กระบวนการใหม่ รูปแบบใหม่ที่เรียนด้วย สนุกด้วย อีกส่วนหนึ่งเป็นนวัตกรรมการสร้างความยั่งยืนให้กับองค์กรโดยการสร้างสหกรณ์เพื่อความเป็นมนุษย์ที่เท่าเทียมกันที่ไม่ใช่แค่เป็นกองทุน แต่มีทั้งกรผลิต การค้าขาย การเชื่อมโยงเครือข่าย เชื่อมโยงองค์ความรู้ รูปแบบการจัดการ มีการจัดตั้งตลาดปันสุข ตลาดแบ่งปัน ทั้งนี้ก็เพื่อเกิดวงจรชีวิตที่สมดุล

เครือข่ายเด็กและเยาวชนภาคอีสานคิดค้นนวัตกรรมเกษตรอินทรีย์รูปแบบใหม่ที่มีเด็กและองค์กรเครือข่ายเด็กเป็นศูนย์กลาง โดยมีการสร้างศูนย์เรียนรู้ของเครือข่ายใน 4-5 จังหวัด

เครือข่ายเด็กและเยาวชนภาคกลางเน้นนวัตกรรมการสร้างหลักสูตรการเรียนรู้เพื่อการแก้ปัญหาเด็กด้อยโอกาส เด็กพิการ เด็กถูกทอดทิ้ง เด็กที่ถูกกระทำจากความรุนแรงในรูปแบบต่างๆ โดยการสร้างพื้นที่สร้างสรรค์ พื้นที่เรียนรู้ให้กับเด็กเหล่านั้น

เครือข่ายในภาคตะวันออกได้สร้างสรรค์นวัตกรรมที่เป็นหลักสูตรข้ามแดนเพื่อการแก้ไขปัญหาเด็กและเยาวชนในพื้นที่ชายแดนไทย-กัมพูชา โดยการช่วยเหลือสร้างอาชีพให้เด็ก ลดปัญหาความเสี่ยงต่างๆ ที่จะเกิดกับเด็ก ปัญหายาเสพติด ปัญหาท้องไม่พร้อม การค้ามนุษย์ รวมทั้งนวัตกรรมที่เป็นการธุรกิจเพื่อสังคมซึ่งทั้งหมดเป็นการคิดค้นและปฏิบัติการโดยเด็กและเยาวชน

เครือข่ายภาคใต้จะแบ่งเป็นสองส่วนคือภาคใต้ตอนบนและชายแดนใต้ โดยภาคใต้ตอนบนเน้นนวัตกรรมการสร้างพื้นที่การเรียนรู้ การศึกษาทางเลือกบนฐานของชุมชนผ่านงานด้านการละคร ประเด็นสิ่งแวดล้อม กระบวนการต่อสู้ของภาคประชาชนต่างๆ ประเด็นการสร้างเครือข่ายงดเหล้า สิทธิชุมชนชาวเลมอแกน

ในส่วนเครือข่ายชายแดนใต้จะเป็นนวัตกรรมด้านสันติภาพ การสร้างความตระหนักในเรื่องสันติภาพให้กับเยาวชนในพื้นที่ให้มากที่สุดโดยเครือข่ายของบ้านพิราบขาวชายแดนใต้ที่เน้นการสร้างองค์กรเครือข่ายเยาวชนในชุมชนหมู่บ้าน โรงเรียนนักข่าวชายแดนใต้สร้างนวัตกรรมให้เยาวชนเป็นคนสื่อสารเรื่องราวของตัวเองเพื่อให้เกิดกระบวนการสื่อสารต่อไปสู่สาธารณะให้มากที่สุด กลุ่มเซากูน่าเน้นการเยียวยาโดยองค์กรเครือข่ายและกลุ่มด้วยใจที่เน้นการสื่อสารเรื่องสิทธิและการปกป้องคุ้มครองเด็ก

ดูรายละเดียด ที่

http://www.deepsouthwatch.org/node/9817

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

‘นก-เนตรดาว’ผู้ขับเคลื่อนเรื่องเด็กเพื่อสันติภาพ ชี้เวที Mapping คือการสำรวจขุมพลังประชาสังคม

 

 

‘นก-เนตรดาว’ผู้ขับเคลื่อนเรื่องเด็กเพื่อสันติภาพ ชี้เวที Mapping คือการสำรวจขุมพลังประชาสังคม