‘ทวิภาษาไทย-มลายู’โชว์รางวัลUNESCO ชี้ผลสัมฤทธิ์ยืนยันช่วยแก้การศึกษาชายแดนใต้

โครงการทวิภาษาไทย-มลายู โชว์รางวัล UNESCO พร้อมมอบทุนให้โรงเรียนต้นแบบ ยกผลสัมฤทธิ์การศึกษาของเด็กดีขึ้น หัวทีมวิจัยยืนยันโครงการนี้เพื่อแก้ปัญหาการศึกษา ไม่ได้ทำลายภาษามลายู

เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2559 ศ.เกียรติคุณ ดร.สุวิไล เปรมศรีรัตน์ หัวหน้าโครงการวิจัยเชิงปฏิบัติการ “การจัดการเรียนการสอนแบบทวิภาษา(ภาษาไทย-มลายูถิ่น) จากมหาวิทยาลัยมหิดล ได้นำรางวัล UNESCO King Sejong Literacy Prize ประจำปี 2016 ที่องค์กรUNESCO มอบให้แก่โครงการฯ เนื่องในการเฉลิมฉลองครบรอบ 50 วันรู้หนังสือโลก มาจัดแสดงในการประชุมคณะกรรมการอำนวยการโครงการทวิ-พหุภาษา ครั้งที่ 11 ประจำปี 2559 ณ ห้องจาบังติกอ โรงแรมซีเอส.ปัตตานี อ.เมือง จ.ปัตตานี

จากนั้นหลังการประชุม ศ.เกียรติคุณ ดร.สุวิไล ได้มอบทุนการศึกษาซึงเป็นเงินรางวัลที่ได้จาก UNESCO ให้ตัวแทนโรงเรียนที่จัดการเรียนการสอนแบบทวิภาษาต้นแบบ 13 แห่งใน 4 จังหวัดชายแดนภาคใต้

การประชุมครั้งนี้เป็นครั้งสุดท้ายของโครงการหลังจากที่ได้ดำเนินการมาครบ 9 ปี โดยทีมวิจัยมานำเสนอผลการการดำเนินโครงการทั้งหมดต่อคณะกรรมการและตัวแทนโรงเรียน รวมทั้งนักการศึกษาในพื้นที่และองค์กรด้านการพัฒนาเด็ก โดยยกผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาของนักเรียนในโครงการมีเสนอว่า การจัดการศึกษาแบบทวิภาษามีส่วนทำให้นักเรียนมีคะแนนเฉลี่ยเกาะกลุ่มกันในระดับที่สูงขึ้น

ศ.เกียรติคุณ ดร.สุวิไล กล่าวถึงการได้รับรางวัลนี้ในที่ประชุมว่า รางวัลนี้ทางองค์กร UNESCO มอบให้เมื่อวันที่ 8 กันยายน 2559 เนื่องในการเฉลิมฉลองครบรอบ 50 วันรู้หนังสือโลกที่กรุงปารีส ประเทศฝรั่งเศส โดยให้เหตุผลว่าโครงการนี้ทำให้เห็นการเชื่อมโยงกันระหว่างภาษาไทยกับภาษามลายู และทำให้นักเรียนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้มีผลการเรียนที่ดีขึ้น และสามารถเป็นต้นแบบในการจัดการศึกษาของกลุ่มชาติพันธ์ต่างๆได้

โดยโครงการนี้เป็นความพยายามในการแก้ปัญหาผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาของนักเรียนในพื้นที่ 3 จังหวัด คือปัตตานี ยะลา และนราธิวาส ที่อยู่รั้งท้ายของประเทศ มีอัตราการอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้ในระดับที่สูงมาก

การจัดการเรียนการสอนแบบทวิภาษาถือเป็นแนวทางหนึ่งในการแก้ไขปัญหาการศึกษาในพื้นที่ เนื่องจากเป็นกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่มีการเชื่อมโยงเชื่อมโยงระหว่างภาษาและวัฒนธรรมท้องถิ่น กับภาษาและวัฒนธรรมของโรงเรียนซึ่งใช้ภาษาราชการ(ภาษาไทย)อย่างเป็นระบบ

โดย ศ.เกียรติคุณ ดร.สุวิไล ยืนยันว่า โครงการนี้มีขึ้นเพื่อแก้ปัญหาทางการศึกษา ไม่ได้ทำลายภาษามลายูอย่างที่ส่วนใหญ่เข้าใจ แต่กลับเป็นการช่วยพัฒนาภาษามลายูด้วยซ้ำ (ติดตามอ่านรายละเอียดในรายงาน)

มอบทุนให้โรงเรียนต้นแบบ

สำหรับโรงเรียนที่จัดการเรียนการสอนแบบทวิภาษาต้นแบบ 13 แห่งซึ่งในได้รับทุนครั้งนี้ ได้แก่ โรงเรียนบ้านประจัน ต.ประจัน อ.ยะรัง จ.ปัตตานี โรงเรียนบ้านบึงน้ำใส ต.ตะโล๊ะหะลอ อ.รามัน จ.ยะลา โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 10 ต.กะลุวอเหนือ อ.เมือง จ.นราธิวาส โรงเรียนบ้านตำมะลังเหนือ ต.ตำมะลัง อ.เมือง จ.สตูล

โรงเรียนบ้านกรือเซะ ต.ยะรัง อ.ยะรัง จ.ปัตตานี โรงเรียนบ้านลดา ต.บาราเฮาะ อ.เมือง จ.ปัตตานี โรงเรียนบ้านใหม่พัฒนวิทย์ ต.เกาะเปาะ อ.หนองจิก จ.ปัตตานี โรงเรียนบ้านบูโกะ ต.ประจัน อ.ยะรัง จ.ปัตตานี

โรงเรียนบ้านบน ต.ปะเสยะวอ อ.สายบุรี จ.ปัตตานี โรงเรียนบ้านตะโละหะลอ ต.ตะโล๊ะหะลอ อ.รามัน จ.ยะลา โรงเรียนบ้านปงตา ต.บือมัง อ.รามัน จ.ยะลา โรงเรียนบ้านกูวา ต.ริโก๋ อ.สุไหงปาดี จ.นราธิวาส โรงเรียนบ้านบูเกะตาโมงมิตรภาพที่ 128 ต.บูกิต อ.เจาะไอร้อง จ.นราธิวาส

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

รายงาน: รัฐประเดิมสอนอักษรยาวี ลบข้อหา "ทวิภาษา" กลืนอัตลักษณ์?