เด็กกว่าพันคนร่วมงาน A Beautiful Children Rights Day เรียกร้องทุกฝ่ายเคารพสิทธิ

11 องค์กร เครือข่ายปกป้องคุ้มครองเด็กร่วมจัดงานวันสิทธิเด็ก ในชายแดนใต้ A Beautiful Children Rights Day: Child protection ปีที่ 2 พร้อมมอบรางวัลกว่า 1,300 ชิ้น เผย 4 สิทธิขั้นพื้นฐานของเด็ก เลขาฯ ศอ.บต.ขอให้เด็กอยู่ในหลักธรรมของศาสนา แถลงการณ์เรียกร้องทุกฝ่ายเคารพสิทธิเด็ก เด็ก“ขอเมืองที่ดีงามให้ฉันได้เติบโต”

A Beautiful Children Rights Day: Child protection ปีที่ 2

เมื่อวันที่ 10 ธันวาคม 2559 ที่อาคารกองพัฒนากิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฎยะลา คณะทำงานโครงการปกป้องคุ้มครองเด็ก จัดงานวันกิจกรรมสำหรับเด็กๆ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ A Beautiful Children Rights Day: Child protection ปีที่ 2 ซึ่งตรงกับวันสิทธิมนุษยชนสากล มีเด็กจากพื้นที่ต่างๆใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยเฉพาะจากโรงเรียนประถมศึกษา ตาดีกาและเด็กที่ได้รับผลกระทบจากความไม่สงบเข้าร่วมกว่า 1,300 คน

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างการตระหนักรู้ด้านสิทธิให้กับหน่วยงานรัฐ องค์กรพัฒนาเอกชนและผู้ที่เกี่ยวข้องในการปกป้องและคุ้มครองเด็กในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ เพื่อสร้างความร่วมมือระหว่างองค์กรพัฒนาเอกชนในการปกป้องและคุ้มครองเด็กในสถานการณ์ความไม่สงบฯ และให้เยาวชนได้เป็นส่วนหนึ่งในการร่วมขับเคลื่อนกระบวนการสันติภาพ

กิจกรรมนี้นอกจากการมอบของขวัญให้เด็กๆทุกคนแล้ว ยังเปิดโอกาสให้เด็กได้แสดงออกไปพร้อมกับการเรียนรู้เกี่ยวกับสิทธิต่างๆของเด็ก ตามอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็ก (Convention on the rights of the Child) ซึ่งเป็นสัญญาด้านสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศ ที่ประเทศไทยได้ให้สัตยาบันมาตั้งแต่ปี พ.ศ.2535 โดยมีกิจกรรมสำคัญบนเวทีคือการให้เด็กร่วมวาดภาพเมืองในฝันตามจินตนาการที่พวกเขาต้องการ

11 องค์กรร่วมจัด มอบรางวัลกว่า 1,300 ชิ้น

สำหรับองค์กรร่วมจัดกิจกรรมนี้มี 11 องค์กร ได้แก่ ศูนย์ฟ้าใส, กลุ่มด้วยใจ, องค์กรเครือข่ายสิทธิมนุษยชนปาตานี(HAP), ศูนย์ประสานงานวิชาการให้ความช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ความไม่สงบจังหวัดชายแดนใต้ (ศวชต.), มูลนิธิเพื่อการเยียวยาและสร้างความสมานฉันท์ชายแดนใต้ (มยส.), มูลนิธินูซันตารอเพื่อสิทธิมนุษยชนและการพัฒนา, องค์กรช่วยเหล็ก(Save The Children), มูลนิธิฮิลาลอะห์มัร, มูลนิธิเพื่อการพัฒนาเด็ก(มพด.), กลุ่มสาธารณสุขเพื่อสังคม และกลุ่มดอกไม้ยิ้ม

ส่วนของรางวัลที่นำมามอบให้เด็กๆทั้งหมดรวมกว่า 1,300 ชิ้น ซึ่งมาจากการบริจาคของหน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน

เผย 4 สิทธิขั้นพื้นฐานของเด็ก

นางสาวมาเรียม ชัยสันทนะ จากศูนย์ฟ้าใสเครือข่ายเยาวชนจังหวัดยะลา กล่าวในรายงานถึงอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็ก (Convention on the rights of the Child) ดังกล่าวว่า อนุสัญญาได้ระบุรายละเอียดของสิทธิขั้นพื้นฐานต่างๆไว้ว่า ทุกประเทศต้องรับประกันเด็กในประเทศของตน ได้แก่

สิทธิที่จะมีชีวิตรอด – ได้รับการดูแลสุขภาพขั้นพื้นฐาน มีสันติภาพและความปลอดภัย

สิทธิที่จะได้รับการพัฒนา – มีครอบครัวที่อบอุ่น ได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพ และมีภาวะโภชนาการที่เหมาะสม

สิทธิที่จะได้รับการปกป้องคุ้มครอง – ให้รอดพ้นจากการทำร้าย การถูกล่วงละเมิด การถูกทอดทิ้ง และการแสวงประโยชน์ในทุกรูปแบบ

สิทธิในการมีส่วนร่วม – ในการแสดงความคิดเห็น แสดงออก การมีผู้รับฟัง และมีส่วนร่วมในการตัดสินใจในเรื่องที่มีผลกระทบกับตนเอง

เลขาฯ ศอ.บต.ขอให้เด็กอยู่ในหลักธรรมของศาสนา

นายศุภณัฐ สิรันทวิเนติ เลขาธิการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการว่า รัฐบาลจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องพึ่งพาองค์กรภาคประชาสังคม อยากจะฝากแก่เด็กๆทุกคนว่า เราต้องโตทุกวัน ต้องขยันเรียนหนังสือ ต้องสอบแข่งขัน อยู่ในหลักธรรมของศาสนา จึงจะประสบความสำเร็จ

“การจัดงานวันนี้จัดขึ้นมาเพื่อให้เด็กๆได้มีโอกาสมีที่ยืนในสังคม หลายครอบครัวอาจจะไม่มีพ่อแม่ หรือครอบครัวไม่ได้อยู่ด้วยกัน นี่คือสิ่งที่พระผู้เป็นเจ้ากำลังทดสอบเรา เด็กๆต้องเข้มแข็ง อดทน กล้าแกร่ง เราอาจจะแตกต่างกันในเรื่องการนับถือศาสนา ภาษาพูด และขนบธรรมเนียมประเพณี วัฒนธรรม แต่เราเป็นเจ้าของประเทศไทยด้วยกัน ซึ่งในหลวง ร.9 ทรงดำรัสไว้แก่พี่น้องมุสลิม เพราะฉะนั้นเราต้องทำหน้าที่ของเราให้ดีที่สุด อย่าออกนอกแนวทางศาสนา อย่าทำในสิ่งที่ผิดต่อกฎหมาย แล้วเราจะยืนอยู่ในสังคมอย่างมีความสุข” นายศุภณัฐ กล่าว

แถลงการณ์เรียกร้องทุกฝ่ายเคารพสิทธิเด็ก

จากนั้นนายศุภณัฐรวมทั้งตัวแทนองค์กรที่จัดงานและตัวแทนเด็กได้ขึ้นเวทีเพื่อร่วมกันอ่านแถลงการณ์ เนื่องในวันสิทธิเด็ก A beautiful Children Rights Day โดยนายอายุบ เจ๊ะนะ รองประธานมูลนิธินูซันตารอเพื่อสิทธิมนุษยชนและการพัฒนาเป็นผู้อ่านแถลงการณ์ โดยระบุว่า หลายองค์กรร่วมจัดกิจกรรมนี้เพื่อสร้างความตระหนักถึงปัญหาและผลกระทบต่อเด็กในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้ที่มีความรุนแรงตลอดระยะเวลา 12 ปี

“จำนวนเด็กกำพร้าและเด็กด้อยโอกาสเพิ่มขึ้นตลอดเวลาเกือบหนึ่งหมื่นคน ทำให้โอกาสของเด็กๆในพื้นที่ต้องขาดหายไป และบางครั้งเด็กๆถูกใช้เป็นเครื่องมือของฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง..”

แถลงการณ์ระบุอีกว่า องค์กรที่เกี่ยวข้องกับเด็กในพื้นที่ได้เกิดการรวมตัวและร่วมกันผลักดันหามาตรการการปกป้องคุ้มครองเด็กในทุกรูปแบบ และให้ได้รับสิทธิต่างๆตามวัยอันสมควรของเด็ก และอยากให้ทุกฝ่ายให้ความเคารพตามหลักกฎหมายในรัฐธรรมนูญและว่าด้วยหลักกฎหมายสากลที่ต้องถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด

“อนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็ก (Convention on the rights of the Child) ได้ระบุว่าทุกประเทศต้องรับประกันเด็กในประเทศของตนเองให้เด็กมี สิทธิที่จะมีชีวิตรอด สิทธิที่จะได้รับการพัฒนา สิทธิที่จะได้รับการปกป้องคุ้มครอง และสิทธิในการมีส่วนร่วมในสังคม”

เด็ก“ขอเมืองที่ดีงามให้ฉันได้เติบโต”

จากนั้นตัวแทนเด็กที่ร่วมงานได้อ่านแถลงเรื่อง “ขอเมืองที่ดีงามให้ฉันได้เติบโต” ซึ่งมีข้อเรียกร้องหลายข้อด้วยกัน โดยระบุว่า “จังหวัดชายแดนใต้ เราอาศัยอยู่ร่วมกันของผู้คนที่มีความหลากหลาย ทั้งอายุ เพศ อาชีพ ภาษาและศาสนา” แม้ว่าการอยู่ร่วมกันบางครั้งมีความไม่ลงรอยกัน แต่อย่างไรก็ดี พวกเราก็ไม่ต้องการจากบ้านที่รักไปไหน”

แถลงการณ์ฉบับเต็ม

แถลงการณ์วันสิทธิเด็ก

เนื่องในวันสิทธิมนุษยชนสากลเป็นวันที่มีความสำคัญของคนทั่วทุกมุมโลก ที่ต้องตระหนักและให้ความสำคัญเป้นอย่างยิ่งในการมีสิทธิตามที่มนุษย์ทุกคนมีสิทธิอย่างเท่าเทียมกัน และวันที่ 10 ธันวาคม ของทุกๆปี ซึ่งตรงกับวันรัฐธรรมนูญไทย โดยรัฐธรรมนูญที่ผ่านมาได้เน้นหนักเรื่องสิทธิและเสรีภาพค่อนข้างมาก และย้ำว่าศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ สิทธิและเสรีภาพของบุคคลย่อมได้รับการคุ้มครอง โดยไม่คำนึงถึงเพศ ศาสนา เชื้อชาติ เป็นต้น

สิทธิมนุษยชน (Human Rights) หมายถึงสิทธิในความเป็นมนุษย์ทั่วๆไป เมื่อเกิดมาแล้วก็ย่อมถือว่ามีสิทธิอันติดตัวมาพร้อมกับการได้ชื่อว่าเป็นมนุษย์

ในการนี้ ทางองค์กรร่วมหลายๆองค์กร หน่วยงานภาครัฐ เอกชน และทุกภาคส่วน ได้จัดกิจกรรม A beautiful Children Rights Day ในวันที่ 10 ธันวาคม 2559 ซึ่งตรงกับวันสิทธิมนุษยชนสากลเพื่อสร้างความตระหนักถึงปัญหาและผลกระทบต่อเด็กในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้ที่มีความรุนแรงตลอดระยะเวลา 12 ปี ทำให้เกิดการสูญเสียทั้งชีวิตและทรัพย์สินเป็นจำนวนมาก ที่สำคัญคือเหตุการณ์ดังกล่าวนำไปสู่ปัญหาทั้งทางตรงและทางอ้อมอย่างไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้ จำนวนเด็กกำพร้าและเด็กด้อยโอกาสเพิ่มขึ้นอยู่ตลอดเวลาเกือบหนึ่งหมื่นคน ทำให้โอกาสของเด็กๆที่อยู่ในพื้นที่สถานการณ์ความรุนแรงนั้นต้องขาดหายไปตามสภาวการณ์ และบางครั้งเด็กๆถูกใช้เป็นเครื่องมือของฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งในการเอประโยชน์ เป็นต้น

ทั้งนี้องค์กรที่เกี่ยวข้องกับเด็กในพื้นที่ความขัดแย้งได้เกิดการรวมตัวและทำงานร่วมกันเพื่อผลักดันหามาตรการการปกป้องคุ้มครองเด็กในทุกรูปแบบ และให้ได้รับสิทธิต่างๆตามวัยอันสมควรของเด็ก

ดังนั้น ทุกๆเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทำให้เกิดผลกระทบกับเด็กโดยตรงหรือทางอ้อม ก็เป็นสิ่งที่ไม่ควรกระทำหรือทำให้เกิดผลข้างเคียง ฉะนั้นอยากให้ทุกฝ่ายให้ความเคารพตามหลักกฎหมายในรัฐธรรมนูญและว่าด้วยหลักกฎหมายสากล ที่ต้องถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัดเกี่ยวกับการกระทำต่อเด็ก ซึ่งใน อนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็ก (Convention on the rights of the Child) ได้ระบุว่าทุกประเทศต้องรับประกันเด็กในประเทศของตนเองให้เด็กมี สิทธิที่จะมีชีวิตรอด สิทธิที่จะได้รับการพัฒนา สิทธิที่จะได้รับการปกป้องคุ้มครอง และสิทธิในการมีส่วนร่วมในสังคม

ดังนั้นเมื่อเด็กไม่สามารถได้รับการปกป้องคุ้มครองจากทุกๆภาคส่วนในรูปแบบใดรูปแบบหนึ่ง การพัฒนาและการมีชีวิตรอดในการพัฒนาสังคมและประเทศในอนาคตก็จะหายไป และจะกลายเป็นภาระของสังคมประเทศชาติต่อไปในการหามาตรการแนวทางแก้ไข

แถลงการณ์ “ขอเมืองที่ดีงามให้ฉันได้เติบโต”

“จังหวัดชายแดนใต้ เราอาศัยอยู่ร่วมกันของผู้คนที่มีความหลากหลาย ทั้งอายุ เพศ อาชีพ ภาษาและศาสนา” แม้ว่าการอยู่ร่วมกันบางครั้งมีความไม่ลงรอยกัน แต่อย่างไรก็ดี พวกเราก็ไม่ต้องการจากบ้านที่รักไปไหน”

เราอยากให้ทุกผู้คนอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข

เราอยากให้สังคมเราน่าอยู่สำหรับทุกคน

เราไม่อยากให้พ่อแม่จากไปไหน

เราไม่อยากสูญเสียบุคคลอันเป็นที่รัก

เราไม่อยากถูกพรากจากพ่อ แม่ พี่ น้อง

เราไม่อยากกลายเป็นคนพิการ

เราไม่อยากกลายเป็นเด็กกำพร้า

เราไม่อยากให้โรงเรียนถูกเผา

เราไม่อยากให้ครูถูกทำร้าย ไม่ว่าจะเป็นครูหรืออุสตาซ

เราไม่อยากถูกจับกุมคุมขัง

เราอยากไปในทุกที่อย่างปลอดภัย

เราไม่อยากให้มีความเกลียดชัง

คนเราทุกคนต่างมีความหวังและความฝันของตัวเอง พวกเราจึงหวังว่าความฝันทั้งหมดของพวกเราจะเป็นจริงได้ ขอผู้ใหญ่ทุกท่าน ร่วมสร้างโลกแห่งความฝันนำไปสู่โลกของความเป็นจริงร่วมกับพวกเรา และร่วมก้าวไปด้วยกัน เรามาร่วมสร้างและก้าวไปด้วยกัน