โต๊ะอิหม่ามชอบใจ 7ชุมชนเริ่มออกแบบกลไกคุ้มครองเด็ก ตั้งเป้า 2 ปีเกิดชุมชนต้นแบบ

มพด. อบรมตัวแทน 7 ชุมชน เริ่มออกแบบกลไกชุมชนคุ้มครองเด็ก ให้เด็กทำผู้ใหญ่หนุน ตั้งเป้าเกิดชุมชนต้นแบบใน 2 ปี โต๊ะอิหม่ามชอบ เพราะทำให้เยาวชนห่างไกลยาเสพติด เผย 3 เป้าหมายของกลไกชุมุชนคุ้มครองเด็ก เปิดคำสำคัญกลไกชุมชนปกป้องเด็ก คำสำคัญการมีส่วนร่วมของเด็ก และแนวทางจัดการของชุมชน

เมื่อวันที่ 17–19 ธันวาคม 2559 ที่โรงแรมซีเอส.ปัตตานี มูลนิธิเพื่อการพัฒนาเด็ก(มพด.) ร่วมกับ Save the Children ภายใต้การสนับสนุนสหภาพยุโรป จัดโครงการสร้างความร่วมมือของเด็กและชุมชนเพื่อสนับสนุนและส่งเสริมกระบวนการสันติวิธีในจังหวัดชายแดนภาคใต้(Local Engagement to Advocate For Peace Project : LEAP) เป็นการอบรมเสริมศักยภาพกระบวนการที่มีส่วนร่วมในการป้องกันภัยในชุมชน การคุ้มครองเด็กตามอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็กและทักษะชีวิต มีเยาวชนเข้าร่วมประมาณ 200 คน

โดยมีตัวแทนชุมชนในเครือข่ายของ มพด.ในการสร้างกลไกคุ้มครองสิทธิเด็ก 7 ชุมชนในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ประกอบด้วย 1.บ้านบาโงปะแต ม.1 ต.โคกสะตอ อ.รือเสาะ จ.นราธิวาส 2.บ้านบือตง ม.3 ต.บาตง อ.รือเสาะ จ.นราธิวาส 3.บ้านโคกพะยอม ม.2 ต.โคกเคียน อ.เมือง จ.นราธิวาส 4.บ้านยูโย ม.8 ต.บานา อ.เมือง จ.ปัตตานี 5.บ้านตะบิงตีงี ม.3 กับ ม.4 ต.ลุโบะยิไร อ.มายอ จ.ปัตตานี 6.ชุมชนธนวิถี เทศบาลเมืองยะลา จ.ยะลา และ 7.บ้านสาคอ ม.4 ต.ท่าสาป อ.เมือง จ.ยะลา

เริ่มออกแบบกลไกชุมชนคุ้มครองเด็ก ให้เด็กทำผู้ใหญ่หนุน

นางสาวกนกวรรณ โมรัฐเสถียร หัวหน้ากลุ่มงานคุ้มครองเด็ก มพด.กล่าวว่า ครั้งนี้เป็นการอบรมทั้งเยาวชนและผู้ใหญ่จากทั้ง 7 ชุมชนดังกล่าว เพื่อมาร่วมกันวางแผนการหรือออกแบบการสร้างกลไกคุ้มครองเด็กในอีก 2 ปีข้างหน้า ตั้งแต่ปี 2560 - 2561 เพื่อการขับเคลื่อนกลไกชุมชนคุ้มครองเด็กในอนาคตของแต่ละชุมชน

นางสาวกนกวรรณ กล่าวต่อไปว่า การสร้างกลไกคุ้มครองเด็กในอีก 2 ปีคือ สร้างเยาวชนกับผู้ใหญ่มาทำงานร่วมกันในการสร้างกลไกคุ้มครองเด็ก ในลักษณะให้เด็กเป็นผู้ดำเนินกิจกรรมผู้ใหญ่เป็นผู้สนับสนุน

เกิดชุมชนต้นแบบในการสร้างกลไกคุ้มครองเด็กใน 2 ปี

นางสาวกนกวรรณ กล่าวด้วยว่า นอกจากนี้เพื่อให้ชุมชนมีความเข้าใจว่า การปกป้องเด็กเป็นหน้าที่ของทุกคนในชุมชนดังนั้นทุกคนต้องลุกขึ้นมาปกป้องและดูแลเด็กร่วมกัน ที่สำคัญเพื่อให้แต่ละชุมชนมีกฎของชุมชนในการปกป้องเด็กในชุมชน และเพื่อให้แต่ละชุมชนมีพื้นที่สร้างสรรค์หรือพื้นที่ปลอดภัยสำหรับเด็ก

 “เราหวังว่าใน 2 ปีนี้จะเกิดพื้นที่ต้นแบบในการสร้างกลไกคุ้มครองเด็กที่ประสบความสำเร็จเหมือนชุมชนบ้านบาโงปะแต หรืออาจเป็นบันใดขั้นแรกที่สร้างความสำเร็จในการคุ้มครองเด็กในชุมชน” นางสาวกนกวรรณ กล่าว

โต๊ะอิหม่ามชอบ เพราะทำให้เยาวชนห่างไกลยาเสพติด

นายอิบรอเฮง ฮูลูเวาะเลาะ อิหม่ามประจำมัสยิดบ้านบาโงปะแต ม.1 ต.โคกสะตอ อ.รือเสาะ จ.นราธิวาส กล่าวว่า มพด.มาทำงานเรื่องกลไกคุ้มครองเด็กเป็นเรื่องที่ดี เพราะทำให้เยาวชนในหมู่บ้านได้มีโอกาสทำกิจกรรมที่ดีๆต่อชุมชน ยังทำให้เยาวชนในหมู่บ้านห่างไกลจากยาเสพติด เกิดความสามัคคีระหว่างชาวบ้านในชุมชน ที่สำคัญชุมชนให้ความสำคัญในการดูแลและปกป้องเด็กมากยิ่งขึ้น

เผย 3 เป้าหมายของกลไกชุมุชนคุ้มครองเด็ก

ไฮไลท์ของกิจกรรมนี้คือการระดมความคิดเห็นเพื่อดำเนินการสร้างกลไกคุ้มครองเด็กในอีก 2 ปีข้างหน้า โดยเป้าหมายของการคุ้มครองสิทธิเด็ก คือ 1.ประโยชน์สูงสุดของเด็ก คือเด็กมีความปลอดภัย ได้รับความรักความอบอุ่นจากชุมชน ได้รับการพัฒนาจากชุมชน 2.ชุมชนสันติสุข คือ มีธรรมนูญหรือกฎของชุมชนในการปกป้องเด็ก มีคณะทำงานคุ้มครองสิทธิเด็กในชุมชน 3.พื้นที่สร้างสรรค์ คือการเพิ่มพื้นที่กิจกรรมและการสนับสนุนกิจกรรมสร้างสรรค์

กิจกรรมนี้ยังส่วนการสร้างโอกาสการมีส่วนร่วมของเด็ก คือ การเปิดโอกาสให้เด็กได้ร่วมแสดงความคิดเห็น เปิดโอกาสให้เด็กมีบทบาทในการทำงานร่วมกับผู้ใหญ่ และผลักดันให้เด็กเป็นผู้ริเริ่มทำกิจกรรมด้วยตัวเองโดยผู้ใหญ่คอยสนับสนุน

คำสำคัญกลไกชุมชนปกป้องเด็ก

ทั้งนี้ มีการกำหนดคำสำคัญกลไกชุมชนปกป้องเด็กขึ้นมาด้วย คือ เด็กได้รับการพัฒนา เด็กไม่ทอดทิ้ง เกิดความสามัคคีและมีส่วนร่วม ปกป้องคุ้มครองเด็ก ไม่ละเลยต่อสิทธิของเด็ก ร่วมคิดร่วมฟัง ให้โอกาสต่อเด็ก

คำสำคัญการมีส่วนร่วมของเด็ก

ส่วนคำสำคัญในเรื่องการมีส่วนร่วม คือ เป้าหมายร่วมกัน สร้างสรรค์ วางแผน การช่วยเหลือกันและกัน ยอมรับความคิดเห็นผู้อื่น เชื่อมั่นศักยภาพ สามัคคี การเรียนรู้ มีน้ำใจ การประสานความคิดเห็น ไม่จำเป็นต้องมีผู้นำเพียงผู้เดียวหรือคนเดียว

แนวทางจัดการของชุมชน

ส่วนแนวทางในการจัดการของชุมชนเพื่อป้องกันและแก้ปัญหาเด็กและเยาวชน คือ สร้างระบบดูแลเด็กโดยเครือญาติ เพิ่มพื้นที่กิจกรรม ปรับสภาพแวดล้อมชุมชนให้น่าอยู่ สุขลักษณะ สะอาดและปลอดภัย ให้ความรักความอบอุ่น สร้างความสามัคคี ผู้ใหญ่ไม่นิ่งเฉย ไม่ละเลยปัญหาเด็ก เป็นแบบอย่างที่ดีให้กับเด็กเยาวชน