คณะวสส.ม.อ.ปัตตานีส่งมอบ 3 ผลิตภัณฑ์ชุมชนต้นแบบที่นักศึกษาช่วยพัฒนาให้ผู้ประกอบการ

คณะวิทยาการสื่อสาร ม.อ.ปัตตานีส่งมอบ 3 ผลิตภัณฑ์ชุมชนต้นแบบที่นักศึกษาช่วยพัฒนา ให้ผู้ประกอบการ ทั้งผลิตภัณฑ์เกลือหวานบานา ผลิตภัณฑ์บานาน่าฟินเฟ่อร์ และผลิตภัณฑ์มะขามทอง โดยบูรณาการวิชาสู่กระบวนการพัฒนาสินค้าของชุมชนปัตตานี ทั้งคุณภาพสินค้า บรรจุภัณฑ์ และสื่อเผยแพร่ เพื่อเพิ่มมูลค่าและคุณภาพสินค้าท้องถิ่นให้สามารถแข่งขันได้ในระดับประเทศ

เมื่อวันพุธที่ 21 ธันวาคม 2559  ที่คณะวิทยาการสื่อสาร (วสส.) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี (ม.อ.ปัตตานี) ผศ.ดร.วลักษณ์กมล จ่างกมล คณบดี วสส.เป็นประธานในพิธีมอบผลิตภัณฑ์ชุมชนต้นแบบสู่ผู้ประกอบการชุมชนจังหวัดปัตตานี โดยได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากโครงการ 1 วิทยาเขต 1 ชุมชนเข้มแข็ง ของ ม.อ.ปัตตานี

ซึ่งผลิตภัณฑ์และชุมชนที่ได้รับการสนับสนุนจาก วสส. ประกอบด้วย ผลิตภัณฑ์เกลือหวานบานา กลุ่มทำนาเกลือ หมู่ 2 ต.บานา อ.เมือง จ.ปัตตานี ผลิตภัณฑ์บานาน่าฟินเฟ่อร์ กลุ่มสตรีกล้วยหินกรอบแก้ว หมู่ 2 ต.ปิยามุมัง อ.ยะหริ่ง จ.ปัตตานี และผลิตภัณฑ์มะขามทอง กลุ่มเมี่ยงคำสมุนไพร หมู่ 1 ต.ยามู อ.ยะหริ่ง จ.ปัตตานี

คณบดี วสส.ชี้แจงว่า กิจกรรมส่งมอบผลิตภัณฑ์ชุมชนต้นแบบแก่ผู้ประกอบการในวันนี้เกิดขึ้นเนื่องจากนักศึกษาชั้นปีที่ 4 วสส.ที่เรียนรายวิชาการฝึกปฏิบัติการสื่อสารการตลาดได้รับมอบหมายจากอาจารย์ผู้สอนให้นักศึกษาเลือกผลิตภัณฑ์ในชุมชนที่ยังต้องได้รับการพัฒนาทั้งคุณภาพ ราคา และบรรจุภัณฑ์ แล้วนำมาพัฒนากระบวนการผลิตให้มีคุณภาพ ตลอดจนการออกแบบบรรจุภัณฑ์ รวมถึงการผลิตสื่อเผยแพร่ และการหาช่องทางการตลาดให้แก่ผลิตภัณฑ์ด้วยการจัดกิจกรรมเปิดตัวผลิตภัณฑ์ ซึ่งนับเป็นการบริการวิชาการชุมชนและบูรณาการการเรียนการสอนเพื่อการพัฒนาชุมชนในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ให้มีความเข้มแข็งมากขึ้น

จากการเสวนาหัวข้อ“วิทยาการสื่อสารสู่ชุมชน : ความสัมพันธ์ การเรียนรู้ และบทเรียนจากชุมชน” โดย ผศ.ภีรกาญจน์ ไค่นุนนา รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบัณฑิตศึกษา อาจารย์สุวนาถ ทองสองยอด อาจารย์ที่ปรึกษาการฝึกปฏิบัติการสื่อสารการตลาด นายอาหามะ แวหลง กลุ่มเกลือหวานบานา นางสาวเฟาซีย๊ะห์ เดงโด กลุ่มสตรีกล้วยหินกรอบแก้ว นางสาวซัยดาร์ หวาเอียด นักศึกษา นักศึกษาชั้นปีที่ 4 ที่เรียนวิชาการฝึกปฏิบัติการสื่อสารการตลาด โดยมีนางสาวพัชรา ยิ่งดำนุ่น เป็นพิธีการ ทราบว่า กิจกรรมของนักศึกษาที่ลงพื้นที่เพื่อพัฒนากลุ่มเกลือหวานบานา ซึ่งมีสมาชิกกลุ่ม 20 คน อยู่ที่หมู่ 2 ต.บานา อ.เมือง จ.ปัตตานี

กิจกรรมของนักศึกษาประกอบด้วย การสำรวจข้อมูลกลุ่ม จัดทำฐานข้อมูลสมาชิก จัดตั้งคณะกรรมการกลุ่ม การให้ทุนสนับสนุนก่อสร้างโรงเรือนเก็บเกลือในวงเงิน 50,000 บาท จัดทำแผนโครงการ สำรวจตลาดเกลือ ระดมความคิดเห็นชื่อและสัญลักษณ์สินค้า ตลอดจนพัฒนาศักยภาพกลุ่มทำนาเกลือ และส่งมอบผลิตภัณฑ์เกลือหวานต้นแบบพร้อมบรรจุภัณฑ์ นอกจากนี้ผลจาการทดสอบคุณภาพเกลือ

โดยศูนย์เครื่องมือกลาง คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ม.อ.ปัตตานี พบว่า คุณภาพของเกลือที่ผลิตจากกลุ่มเกลือหวานบานา เมื่อเทียบกับเกลือจากแหล่งผลิตเกลือในจังหวัดสมุทรสาคร ซึ่งเป็นแหล่งผลิตเกลือที่สำคัญของประเทศ ไม่ว่าจะเป็นความชื้น สารที่ไม่ละลายน้ำ ปริมาณโซเดียมคลอไรด์ ปริมาณสารโลหะ ล้วนอยู่อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานผลิตภัณฑ์เกลือบริโภค แต่เกลือของกลุ่มเกลือหวานปัตตานีมีข้อดีกว่าที่มีปริมาณไอโอดีนธรรมชาติสูงกว่า 2-3 เท่า

ผลิตภัณฑ์บานาน่าฟินเฟ่อร์ กลุ่มสตรีกล้วยหินกรอบแก้ว ซึ่งมีนางสาวเฟาซีย๊ะห์ เดงโด เป็นประธานกลุ่มสตรีกล้วยหินกรอบแก้วมุคลิซ เดิมผลิตกล้วยหินกรอบแก้ว 4 รสคือ รสหวาน รสเค็ม รสปาปริก้าและรสสาหร่าย ต่อมาเมื่อนักศึกษาชั้นปีที่ 4 สาขาวิชานิเทศศาสตร์ กลุ่มวิชาการสื่อสารการตลาดได้เข้ามาเรียนรู้และพัฒนารสชาติของกล้วยหินกรอบแก้วโดยเพิ่มรสช็อคโกแล็ต และตั้งชื่อให้ตรงใจผู้บริโภคกลุ่มวัยรุ่น ภายใต้ชื่อ”BANANA ฟินเฟ่อร์” พร้อมออกแบบบรรจุภัณฑ์ และสัญลักษณ์สินค้า หรือแบรนด์ใหม่ ทำให้มียอดจำหน่ายสูงขึ้น และเพิ่มมูลค่าสินค้าได้มากกว่าเดิมกว่า 3 เท่า

ส่วนผลิตภัณฑ์มะขามทอง ของกลุ่มเมี่ยงคำสมุนไพร เดิมกลุ่มนี้ผลิตเมี่ยงคำสมุนไพร แต่หลังจากกลุ่มนักศึกษาวิชาการสื่อสารการตลาดได้เข้ามาเรียนรู้จึงเกิดการพัฒนาต่อยอดผลิตภัณฑ์ด้วยการผลิตมะขามทอง ด้วยการพัฒนาให้มะขามกวนมีรสชาติที่อร่อย และไม่เหลวแม้อากาศจะร้อน พร้อมทั้งออกแบบบรรจุภัณฑ์ใหม่ภายใต้สโลแกน “ทรงเครื่องทุกเม็ด อร่อยทุกคำ” ซึ่งจากการจัดกิจกรรมเปิดตัว ที่บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ สาขาปัตตานี ได้รับผลตอบรับที่ดีมากเกินความคาดหวัง  ต้องไปรับสินค้ามาจำหน่ายเพิ่มอีก 3 รอบ

“ทางชุมชนให้ความร่วมมือและคำปรึกษาดีมาก อยากให้มีกระบวนการฝึกปฏิบัติเพื่อให้พวกหนูได้ก้าวไปข้างหน้า ได้เรียนรู้ทิศทางที่จะเดินไปเมื่อทำงานจริง” และ “ถ้าไม่ทำงานเป็นทีม ก็ก้าวผ่านอุปสรรคได้ยาก” นางสาวซัยดาร์ หวาเอียด นักศึกษาชั้นปีที่ 4 ผู้เรียนวิชาการฝึกปฏิบัติการสื่อสารการตลาด กล่าว