โรงเรียนนักข่าวชายแดนใต้, ศูนย์เฝ้าระวังสถานการณ์ภาคใต้

โรงเรียนนักข่าวชายแดนใต้,
ศูนย์เฝ้าระวังสถานการณ์ภาคใต้

Deep South Journalism School,
Deep South Watch

โรงเรียนนักข่าวชายแดนใต้ (Deep South Journalism School: DSJ) ก่อตั้งเมื่อเดือนธันวาคม 2553 เป็นโครงการภายใต้ศูนย์เฝ้าระวังสถานการณ์ภาคใต้ (Deep South Watch) มีภารกิจจัดอบรมและพัฒนาศักยภาพ เพื่อสร้างผู้สื่อข่าวรุ่นใหม่ให้กับจังหวัดชายแดนใต้ ภายใต้การประสานงานของเครือข่ายสื่อประชาสังคมชายแดนใต้

โรงเรียนนักข่าวชายแดนใต้เกิดจากความต้องการพัฒนาทักษะในการสื่อสารข้อมูลในพื้นที่ออกสู่ภายนอก โดยคนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้เองของกลุ่มผู้ผลิตสื่อทางเลือกในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ที่ผ่านการอบรมในหลักสูตร Basic Jounalists จากศูนย์ฝึกอบรมผู้ผลิตสื่อ (Media Training Centre: MTC) ซึ่งเป็นโครงการความร่วมมือระหว่างอินเตอร์นิวส์ (องค์กรพัฒนาคุณภาพสื่อและผู้ผลิตสื่อ) กับคณะวิทยาการสื่อสาร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี

เนื่องจากตลอดเวลาที่ผ่านมา คนในพื้นที่ไม่ยอมรับกระบวนการนำข้อมูลที่เกิดขึ้นในจังหวัดชายแดนภาคใต้สื่อสารออกไปเผยแพร่ไปยังสังคมภายนอก ด้วยเห็นว่ามีข้อผิดพลาดจากความไม่เข้าใจในอัตลักษณ์ วัฒนธรรม และความแตกต่างทางความคิดความเชื่อ อันหมายรวมไปถึงความเอนเอียงที่เกิดจากอคติที่มีต่อกัน

การพัฒนาทักษะในการสื่อสารข้อมูล เพื่อให้คนในพื้นที่สามารถสื่อสารกับสังคมภายนอกได้โดยตรง จึงนับเป็นความสำคัญเร่งด่วน และเป็นประตูบานสำคัญในการนำพาสันติสุขกลับคืนสู่พื้นที่นี้ในเร็ววัน

ด้วยเหตุนี้ นอกจากจะทำหน้าที่ฝึกอบรมและสร้างผู้สื่อข่าวให้กับจังหวัดชายแดนภาคใต้แล้ว โรงเรียนนักข่าวชายแดนใต้ จึงต้องทำหน้าที่สื่อสารข้อเท็จจริงจากพื้นที่โดยคนในพื้นที่เอง ออกสู่ความรับรู้ของสังคมภายนอก โดยยึดถือหลักการและจรรยาบรรณของสื่อสารมวลชนเป็นสำคัญ เพื่อนำสันติสุขกลับคืนสู่แผ่นดินชายแดนภาคใต้ต่อไป

 

 

Drupal Free Theme

เว็บไซต์ โรงเรียนนักข่าวชายแดนใต้ แห่งนี้ จัดทำขึ้นบนระบบจัดการข้อมูล Drupal ซึ่งเป็นโปรแกรมโอเพ่นซอร์ส และปรับแต่งหน้าตาเว็บ ด้วยธีม SimpleCorp ที่สร้างขึ้นโดย Site5 WP Themes และแปลงให้ใช้งานได้กับ Drupal โดย Drupalizing