Blogs

DeepSouthWatch's picture

การเปลี่ยน 'เป้า' ไม่ใช่เรื่อง 'สะเปะสะปะ'

สมัชชา นิลปัทม์
ศูนย์เฝ้าระวังเชิงองค์ความรู้สถานการณ์ภาคใต้

 

Thai
DeepSouthWatch's picture

เลียบค่าย (นัก) ศึกษาชายแดนใต้ เยือน ‘หมู่บ้านสีแดง’ ฟังเสียงชาวบ้าน

รอมฎอน ปันจอร์

Thai
DeepSouthWatch's picture

รู้จักตักกินแกงจืดด้วยมีด : ยุทธศาสตร์สงครามแบบใหม่ในภาคใต้

ผศ.ดร. ศรีสมภพ จิตร์ภิรมย์ศรี
คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
ศูนย์เฝ้าระวังเชิงองค์ความรู้สถานการณ์ภาคใต้

Thai
DeepSouthWatch's picture

3 ก.ย. 50 : เวทีนำเสนอผลงานวิจัยใน 3 จชต. "จากชุมชนสู่นโยบายสาธารณะ"

ศูนย์ศึกษาและพัฒนาสันติวิธี มหาวิทยาลัยมหิดล

Thai
DeepSouthWatch's picture

2 ก.ย. 50 : Voice from South เสียงที่คุณไม่ได้ยิน

วารสารโรตีมะตะบะ
หนังสือพิมพ์กัมปง
สมาคมนิสิตนักศึกษาไทยมุสลิม
ชมรมนักศึกษาไทยมหาวิทยาลัยอิสลามนานาชาติมาเลเชีย

Thai
DeepSouthWatch's picture

ฮิวแมนไรท์วอทช์ชำแหละสถานการณ์ใต้ ชี้ “ไม่มีใครปลอดภัยสักคนเดียว”

แปลและเรียบเรียงโดย : ตติกานต์ เดชชพงศ

 

Thai
DeepSouthWatch's picture

30-31 ส.ค. 50 : สัมมนาทางวิชาการ "วิกฤติการรับรู้และการธำรงชาติพันธุ์ในสุวรรณภูมิ"

ภาควิชามานุษยวิทยา คณะโบราณคดี
มหาวิทยาลัยศิลปากร วังท่าพระ
สถานที่  : ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) ถ.บรมราชชนนี กรุงเทพมหานคร
วันเวลา  : 30-31 สิงหาคม 2550

 

Thai

Pages

Subscribe to RSS - blogs