Blogs

DeepSouthWatch's picture

“ผมขอกล่าวคำขอโทษด้วยใจจริง” ปากคำประวัติศาสตร์เพื่อเหยื่อตากใบของ ‘นายกรัฐมนตรี’

 

สถาบันข่าวอิศรา สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย

 

Thai
DeepSouthWatch's picture

สถานการณ์ชายแดนใต้ ‘ความตื่นรู้’ของนักวิจัยนานาชาติ

สมัชชา นิลปัทม์
สถาบันข่าวอิศรา สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย


Thai
DeepSouthWatch's picture

ย้อนรอยเจรจาลับกลุ่มป่วนใต้ ไขปริศนาท่าทีเฉยเมยของรัฐไทย

ข่าวการเจรจากับแกนนำขบวนการแบ่งแยกดินแดนในจังหวัดชายแดนภาคใต้ เริ่มปรากฏเป็นระยะในห้วง 3 เดือนที่ผ่านมา และมีความชัดเจนขึ้นเป็นลำดับ ทว่าในความชัดเจนนั้น แทบจะเป็นเพียงส่วนเสี้ยวเดียวหากเปรียบเทียบกับสิ่งที่เจ้าหน้าที่ระดับสูงจากฝ่ายความมั่นคงของไทยรับรู้และดำเนินการมาอย่างต่อเนื่องราวๆ 1 ปี

 

Thai
DeepSouthWatch's picture

หนังสือวิพากษ์รายงาน กอส. ‘แผนที่’ ความคิดดับไฟใต้

หลังใช้เวลาอยู่ค่อนปีในการนำรายงานของคณะกรรมการอิสระเพื่อความสมานฉันท์แห่งชาติ (กอส.) “เอาชนะความรุนแรงด้วยพลังสมานฉันท์” ให้นักวิชาการ ผู้นำศาสนา เจ้าหน้าที่ความมั่นคง ผู้สนใจติดตามและศึกษาปัญหาภาคใต้ ฯลฯ ได้ร่วมกันวิพากษ์รายงานฉบับดังกล่าว เพื่อเติมเต็มสิ่งที่ยังขาดตกบกพร่องในรายงาน บัดนี้ คณะทำงานสื่อสารกับสังคม กอส.ได้นำบทวิพากษ์ดังกล่าวมารวมเล่มเป็นหนังสือเรียบร้อยแล้ว เป็นหนังสือฉบับ “เวทีสาธารณะ” ที่เติมเต็มให้รายงาน

Thai
DeepSouthWatch's picture

“รายอแน” ประเพณีเชื่อมสัมพันธ์มลายูมุสลิมชายแดนใต้

“รายอแน”  เป็นประเพณีอย่างหนึ่งของชาวมลายูมุสลิมใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ที่ปฏิบัติกันมาตั้งแต่อดีต ซึ่งเป็นประเพณีที่ไม่มีระบุในศาสนา แต่เป็นวิถีที่มุสลิมในพื้นที่ถือปฏิบัติ หลังจากที่ถือศีลอดในเดือนรอมฎอนเสร็จสิ้นแล้ว ในศาสนาอิสลามส่งเสริมให้ถือศีลอดต่ออีก 6 วัน ดังนั้นเมื่อเสร็จสิ้นภารกิจ 6 วันนี้แล้ว ชาวมลายูมุสลิม 3 จังหวัดก็ถือโอกาสนี้เฉลิมฉลองอีกครั้งโดยการทำบุญเพื่ออุทิศส่วนกุศลแ

Thai
DeepSouthWatch's picture

สถาบันวิชาการสิงคโปร์เปิดเวทีฟังเสียงชาวบ้านชายแดนใต้

 

สถาบันการป้องกันและยุทธศาสตร์ศึกษา ประเทศสิงคโปร์ เปิดเวทีฟังเสียงประชาชนชายแดนใต้ เพื่อสะท้อนแนวทางการแก้ไขปัญหาความไม่สงบ ในมุมมองของคนพื้นที่ พร้อมสรุปรายงานสัมมนาเสนอรัฐบาลไทย

 

Thai

Pages

Subscribe to RSS - blogs