Blogs

DeepSouthWatch's picture

รัฐศาสตร์วิชาการแดนใต้ ข้ามพรมแดนแห่งความไม่รู้สู่ทางออก 3 จชต.

เครือข่ายรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ภาคใต้  ร่วมกันจัดการประชุมวิชาการรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ในส่วนภูมิภาคประ จำปี 2549 ในหัวข้อ “ก้าวข้ามพรมแดนแห่งความรู้ : การเมือง ศาสนา วัฒนธรรมและพลังแห่งท้องถิ่นภาคใต้” โดยมีนักวิชาการรัฐศาสตร์ทั้งในและต่างประเทศ ร่วมถกปัญหาและทางออกของปัญหาเหตุความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้อย่างคับคั่ง ที่โรงแรมซี เอส ปัตตานี ระหว่างวันที่ 7 - 8 กันยายน 2549       
 

Thai
DeepSouthWatch's picture

ปัญหาความรุนแรงในจังหวัดชายแดนภาคใต้กับรัฐไทย

บทความสัมมนา "ปัญหาความรุนแรงในจังหวัดชายแดนภาคใต้กับรัฐไทย" โครงการสันติวิธี ความรุนแรง และสังคมไทย (Nonviolence, Violence, and Thai Society) ปีที่ 1 ร่วมจัดโดย ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร และคณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  เมื่อวันที่18 - 19 สิงหาคม 2549 

Thai
DeepSouthWatch's picture

ฐานข้อมูลเกี่ยวกับสถานการณ์ภาคใต้ มหาวิทยาลัยเทียงคืน

ฐานข้อมูลเกี่ยวกับสถานการณ์ภาคใต้ มหาวิทยาลัยเทียงคืน

http://www.midnightuniv.org/pomo/sss.html
 

Thai
DeepSouthWatch's picture

32 เดือนแห่งความรุนแรงจังหวัดชายแดนภาคใต้:รายงานเหตุการณ์ตั้งแต่ 1 มกราคม พ.ศ. 2547 ถึง 31 สิงหาคม 2549


 

 

Thai
DeepSouthWatch's picture

32 เดือนแห่งความรุนแรงในจังหวัดชายแดนใต้ (1ม.ค.47 - 31ส.ค.49)

ผศ. ดร. ศรีสมภพ จิตร์ภิรมย์ศรี สรุปภาพรวมพบแนวโน้มความรุนแรงในระดับความเข้มข้นมากขึ้น โดยเฉพาะการยิงหรือการฆ่ารายวันซึ่งการเกิดเหตุทำให้มีความสูญเสียชีวิตอย่างสม่ำเสมอต่อเนื่อง และมีการก่อความรุนแรงในลักษณะการประสานงานและร่วมมือกันปฏิบัติการอย่างเป็นระบบในการโจมตีเป้าหมายในพื้นที่กว้างหลายๆแห่งพร้อมกันหรือในเวลาใกล้เคียงกันมากขึ้น

Thai
DeepSouthWatch's picture

เปิดตัวศูนย์เฝ้าระวังฯ และสัมมนา '30 เดือนสถานการณ์ไฟใต้ ครึ่งปี 49 วิกฤต 4 จังหวัด'

กำหนดการ
เปิดตัวศูนย์เฝ้าระวังเชิงองค์ความรู้สถานการณ์ภาคใต้:

Intellectual Deep South Watch (IDSW) และ
สัมมนา "30 เดือนสถานการณ์ไฟใต้ ครึ่งปี 49 วิกฤต 4 จังหวัด"
จัดโดย สถาบันข่าวอิศรา สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย
ร่วมกับ
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
Thai
DeepSouthWatch's picture

ปักษ์หลังส.ค.เดือด-เสียผู้การฯ งานมวลชน–ปูพรมบึ้มแบงก์ยะลา 22 แห่ง

ความไม่สงบที่เกิดขึ้นในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้และจังหวัดสงขลาบางส่วน ช่วงครึ่งหลังของเดือนสิงหาคม ( 16 – 31 ส.ค.) ยังคงเกิดเหตุการณ์ขึ้นไม่เว้นแต่ละวัน โดยพื้นที่ของการเกิดเหตุการณ์ความไม่สงบที่รุนแรงและต่อเนื่องของครึ่งเดือนหลังสิงหาคมนี้ อยู่ในพื้นที่ที่จังหวัดยะลาเสียส่วนใหญ่

Thai

Pages

Subscribe to RSS - blogs