ก้าวสู่ประชาคมอาเซียน
   ประชาคมอาเซียนกับแนวโน้มด้านภาษาในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้*                                                                           โดย วีระพงษ์ ปัญญาธนคุณ     สมาคมประชาชาติเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ถูกจัดตั้งขึ้นตามปฏิญญากรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม ค.ศ. 1967...
2012-01-20 12:22