Citizen Journalist
(Citizen Reporters)
      การนำเสนอข่าวสารทางการเมืองของสื่อมวลชนในเวลานี้ นอกจากเราจะรับรู้ข้อมูลข่าวสารแล้ว บทบาทของสื่อถือว่ายังมีเป็นส่วนสำคัญที่จะช่วยสร้างบรรยากาศของการพูดคุยและข้อมูลที่หลากหลายเพื่อนำไปสู่การหาทางออกร่วมกัน        สื่อทางเลือกชายแดนใต้ เป็นอีกรูปแบบการทำงาน ในสถานการณ์ความขัดแย้ง...
2013-12-04 11:32

Pages