DSW Database
(Deep South Watch Database)
  Summary of Incidents in Southern Thailand, October 2017   Deep South Incident Database (DSID)   Data as of November 4, 2017, 07.00 PM            
2017-11-15 11:48
DSW Database
(Deep South Watch Database)
  สรุปเหตุการณ์ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ประจำเดือนตุลาคม 2560   โดย  คณะทำงานฐานข้อมูลเหตุการณ์ชายแดนใต้   (Deep South Incident Database : DSID)  ​ ข้อมูล ณ วันที่ 4 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560 เวลา 17.00 น.   ดาวน์โหลด          
2017-11-15 11:24
DSW Database
(Deep South Watch Database)
  Summary of Incidents in Southern Thailand, September 2017   Deep South Incident Database (DSID)   Data as of October 4, 2017, 01.00 PM    
2017-10-04 21:43
DSW Database
(Deep South Watch Database)
  สรุปเหตุการณ์ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ประจำเดือนกันยายน 2560     โดย  คณะทำงานฐานข้อมูลเหตุการณ์ชายแดนใต้   (Deep South Incident Database : DSID)      ข้อมูล ณ วันที่ 4 ตุลาคม พ.ศ. 2560 เวลา 13.00 น.    
2017-10-04 17:21
DSW Database
(Deep South Watch Database)
  Summary of Incidents in Southern Thailand, August 2017   Deep South Incident Database (DSID) Data as of September 6, 2017, 18.00 PM        
2017-09-20 18:01
DSW Database
(Deep South Watch Database)
  สรุปเหตุการณ์ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ประจำเดือนสิงหาคม 2560     โดย  คณะทำงานฐานข้อมูลเหตุการณ์ชายแดนใต้   (Deep South Incident Database : DSID)      ข้อมูล ณ วันที่ 6 กันยายน พ.ศ. 2560 เวลา 18:00 น.    
2017-09-20 17:30
DSW Database
(Deep South Watch Database)
Summary of Incidents in Southern Thailand, July 2017   Deep South Incident Database (DSID) Data as of August 3, 2017, 12.00 PM          
2017-08-07 14:29
DSW Database
(Deep South Watch Database)
  สรุปเหตุการณ์ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ประจำเดือนกรกฎาคม 2560   โดย  คณะทำงานฐานข้อมูลเหตุการณ์ชายแดนใต้     (Deep South Incident Database : DSID)      ข้อมูล ณ วันที่ 3 สิงหาคม พ.ศ. 2560 เวลา 12:00 น.    
2017-08-07 14:06
DSW Database
(Deep South Watch Database)
รายงานประจำปี 2559 ความขัดแย้งชายแดนใต้ในรอบ 13 ปี:  ความซับซ้อนของสนามความรุนแรงและพลังของบทสนทนาสันติภาพปาตานี   โดย ศรีสมภพ จิตร์ภิรมย์ศรี           สนับสนุนการจัดทำรายงานโดย     สนับสนุนการเผยแพร่โดย    
2017-07-22 20:21
DSW Database
(Deep South Watch Database)
  Summary of Incidents in Southern Thailand, June 2017   Deep South Incident Database (DSID) Data as of July 5, 2017, 12.00 PM   DOWNLOAD
2017-07-10 13:09

Pages