DeepSouthWatch
(Deep South Watch)
สุวรา แก้วนุ้ย อาจารย์นักวิจัย สถานวิจัยความขัดแย้งและความหลากหลายทางวัฒนธรรมภาคใต้ (CSCD)   ส่วนที่ 1: ทำความรู้จัก “โพล (Poll)”         เมื่อได้ยินคำว่า “โพล” หลายคนคงมีความสงสัยและตั้งคำถามว่า โพลคืออะไร? ทำโพลไปทำไม? ใครควรเป็นผู้ทำโพล? ประเด็นที่ทำโพลมีอะไรบ้าง? และมีวิธีทำโพลอย่างไร?...
2016-01-01 20:05
DeepSouthWatch
(Deep South Watch)
ผศ.ดร.ศรีสมภพ จิตร์ภิรมย์ศรี นายไพซอล ดาโอ๊ะ ดร.สุรวุฒน์ ช่อไม้ทอง นางสาวสุวรา แก้วนุ้ย   หมายเหตุ: บทความชิ้นนี้เป็นรายงานบทสรุปผู้บริหารของผลการสำรวจความคิดเห็นประชาชนใน “โครงการแนวโน้มทัศนคติของประชาชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ในสถานการณ์ปัจจุบันเกี่ยวกับสถานการณ์ความไม่สงบ ความยุติธรรม...
2015-08-24 05:17
DeepSouthWatch
(Deep South Watch)
สถานวิจัยความขัดแย้งและความหลากหลายทางวัฒนธรรมภาคใต้ (CSCD) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี   ผลสำรวจ CSCD ระบุว่าคนในพื้นที่ชายแดนใต้ยังคงยอมรับและเชื่อมั่นในกระบวนการสันติภาพ แม้ว่าความคืบหน้าจะไม่ปรากฎต่อสาธารณะมากนัก อีกทั้งยังให้คะแนนความเชื่อมั่นต่อ 3...
2015-07-23 12:58
DeepSouthWatch
(Deep South Watch)
ศรีสมภพ จิตร์ภิรมย์ศรี ศูนย์เฝ้าระวังสถานการณ์ภาคใต้ สถานวิจัยความขัดแย้งและความหลากหลายทางวัฒนธรรมภาคใต้   หมายเหตุ: บทความนี้เป็นส่วนหนึ่งของการวิจัยในโครงการมหาวิทยาลัยวิจัยแห่งชาติ (National Research University)   สงขลานครินทร์ ปี พ.ศ. 2558 เรื่อง Conflict Database and Quantitative Analytical...
2015-06-10 17:18
DeepSouthWatch
(Deep South Watch)
เขียนโดย แพทริค แบรอน ผู้อำนวยการภูมิภาค โครงการความขัดแย้งและการพัฒนา มูลนิธิเอเชีย   แปลโดย ศศิวรรณ จริงจิตร สันติ นิลแดง เจ้าหน้าที่โครงการ มูลนิธิเอเชีย   ในปี 2547 ความขัดแย้งภายในประเทศซึ่งดำเนินมาหลายชั่วอายุคนได้ปะทุขึ้นอีกครั้งในพื้นที่ชายแดนใต้ของประเทศไทย  มีผู้เสียชีวิตเกือบ 7,000...
2015-03-17 06:21
DeepSouthWatch
(Deep South Watch)
Patrick Barron Regional Director for Conflict and Development Program, The Asia Foundation   In 2004, a generations-old subnational conflict re-erupted in the Deep South of Thailand. With almost 7,000 people killed in the past decade, in a region that is home to less than 3% of Thailand’s...
2015-03-16 16:31
DeepSouthWatch
(Deep South Watch)
หมายเหตุ: ข้อเขียนชิ้นนี้เป็นคำแถลงของ ผศ.ดร.วลักษณ์กมล จ่างกมล คณบดีคณะวิทยาการสื่อสาร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี เพื่อกล่าวเปิดวงเสวนาวิสัยทัศน์ “แนวโน้มการสื่อสารหลากหลายช่องทางกับสันติ (ที่มองเห็น) ภาพ” ในกิจกรรมวันสื่อสันติภาพชายแดนใต้/ปาตานี ครั้งที่ 2 “สันติ (ที่มองเห็น) ภาพ”...
2015-03-09 07:52
DeepSouthWatch
(Deep South Watch)
สมัชชา นิลปัทม์ อาจารย์ประจำสาขาวิชานิเทศศาสตร์ คณะวิทยาการสื่อสาร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี รองผู้อำนวยการศูนย์เฝ้าระวังสถานการณ์ภาคใต้ (DSW)   หมายเหตุ: งานเขียนชิ้นนี้เดิมชื่อว่า “วาทกรรมสื่อมวลชนในกระบวนการสันติภาพสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ 2556” ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารนิเทศศาสตร์ (...
2015-02-24 20:51
DeepSouthWatch
(Deep South Watch)
ฟารีดา ปันจอร์ สถานวิจัยความขัดแย้งและความหลากหลายทางวัฒนธรรมภาคใต้ (CSCD)   ในช่วงกลางปี 2557 ร่างกฎหมายพื้นฐานบังซาโมโร (The Proposed Bangsamoro Basic Law - BBL)  ที่พัฒนาจากกรอบข้อตกลงบังซาโมโร (Framework Agreement  on the  Bangsamoro - FAB) ระหว่างรัฐบาลฟิลิปปินส์และแนวร่วมปลดปล่อยอิสลามโมโร (...
2015-01-27 13:43
DeepSouthWatch
(Deep South Watch)
A brainstorming session of activists working in Thailand’s Deep South was a venue to discuss and explore peace possibilities. Gen. Nakrob believed the discussion will move forward while a number of academics/rights activists passed on recommendations to the government. Meanwhile, civil society...
2014-12-18 04:46

Pages