DeepSouthWatch
(Deep South Watch)
สุชาติ เศรษฐมาลินี สถาบันศาสนา วัฒนธรรมและสันติภาพ มหาวิทยาลัยพายัพ เชียงใหม่     หมายเหตุกองบรรณาธิการ: เดิมบทความชิ้นนี้เคยนำเสนอต่อโครงการปริทรรศน์องค์ความรู้สันติวิธีจากสายธารภูมิปัญญาตะวันออก สถาบันสิทธิมนุษยชนและสันติศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล และต่อมาก็เผยแพร่ในบล็อก ‘Islam and...
2014-05-15 01:07
DeepSouthWatch
(Deep South Watch)
Insider Peacebuilders Platform (IPP) 28 February 2014       On February 28th, 2013, the conflict in the Deep South of Thailand entered a new phase. After nearly a decade since the escalation of violence in 2004, the Royal Thai Government represented by the National Security Council (NSC) and the...
2014-03-10 11:11
DeepSouthWatch
(Deep South Watch)
  คณะทำงานสร้างพื้นที่สันติภาพจากคนใน [Insider Peacebuilders Platform, IPP] 28 กุมภาพันธ์2557   [คลิกดูเล่มรายงานฉบับออนไลน์]     การลงนามในเอกสารฉันทามติทั่วไปว่าด้วยกระบวนการพูดคุยสันติภาพ (General Consensus on Peace Dialogue Process)  ระหว่างสำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ (สมช.)...
2014-03-02 09:48
DeepSouthWatch
(Deep South Watch)
Romadon Panjor Deep South Watch (DSW)   Those who have been closely monitored Thailand’s Deep South conflict over the past several years should be familiar with one important argument proposed as a political solution to this conflict. Such proposals were to introduce governance reform of the Deep...
2013-12-29 12:26
DeepSouthWatch
(Deep South Watch)
รอมฎอน ปันจอร์ ศูนย์เฝ้าระวังสถานการณ์ภาคใต้ (DSW)               ผู้ที่ติดตามสถานการณ์ความขัดแย้งในชายแดนใต้ในรอบหลายปีมานี้อย่างใกล้ชิดก็คงพอจะคุ้นเคยกับข้อถกเถียงสำคัญประการหนึ่งในฐานะที่เป็นข้อเสนอทางการเมืองในการแก้ไขปัญหาความขัดแย้งนี้...
2013-10-28 05:54
DeepSouthWatch
(Deep South Watch)
ศูนย์เฝ้าระวังสถานการณ์ภาคใต้ (DSW) ในห้วงแห่งการเปลี่ยนผ่านทางการเมืองครั้งสำคัญในประเทศฟิลิปปินส์และอินโดนีเซีย สิ่งที่เรียกว่า "สื่อภาคประชาชน" และแนวคิดเกี่ยวกับ "สิทธิในการสื่อสาร" เติบโตขยายตัวขึ้นได้อย่างไร สื่อเหล่านี้มีพลังในการกำหนดชะตากรรมของบ้านเมืองของพวกเขาอย่างไร...
2013-10-01 15:19
DeepSouthWatch
(Deep South Watch)
  นูรยา เก็บบุญเกิด โรงเรียนนักข่าวชายแดนใต้ (DSJ) มูฮำหมัด ดือราแม สำนักข่าวประชาไท   ที่มา: http://www.deepsouthwatch.org/dsj/4790   ประมวลภาพ: สื่อเสวนา “20 คำถามเพื่อกระบวนการสันติภาพเดินหน้าต่อ”   เมื่อวันที่ 24 กันยายน 2556 ที่ห้องสะบารัง 2 โรงแรมซีเอส.ปัตตานี โรงเรียนนักข่าวชายแดนใต้...
2013-09-27 13:43
DeepSouthWatch
(Deep South Watch)
  Srisompob Jitpiromsri Deep South Watch and the Center for Conflict Studies and Cultural Diversity, Prince of Songkla University, Pattani Campus, Pattani, Thailand   Anders Engvall Research Fellow at the Southeast Asia Research Center at Stockholm School of Economics, Sweden     NOTE: This...
2013-09-09 14:39
DeepSouthWatch
(Deep South Watch)
  ศรีสมภพ จิตร์ภิรมย์ศรี ศูนย์เฝ้าระวังสถานการณ์ภาคใต้ และสถานวิจัยความขัดแย้งและความหลากหลายทางวัฒนธรรมภาคใต้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์   แอนเดอร์ส เองวอลล์ ผู้เชี่ยวชาญวิจัยประจำศูนย์วิจัยเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ สำนักเศรษฐศาสตร์แห่งสตอกโฮล์ม ประเทศสวีเดน     หมายเหตุ:...
2013-09-09 14:23
DeepSouthWatch
(Deep South Watch)
ศรีสมภพ จิตร์ภิรมย์ศรี รอมฎอน ปันจอร์ ศูนย์เฝ้าระวังสถานการณ์ภาคใต้ (DSW)     เกริ่นนำ: ความรู้ในสถานการณ์ความไม่สงบ             ในปลายเดือนมิถุนายน 2556 เหตุการณ์ความไม่สงบภาคใต้เดินมาเป็นเวลา 114 เดือนแล้ว เหตุการณ์กำลังเป็นไปอย่างที่นักวิชาการสันติภาพบางคนพูดไว้ว่า “...
2013-08-01 02:27

Pages