Archives

สันติสนทนา: เส้นทางเผชิญความรุนแรงชายแดนใต้, 2534-2554 [หนังสือ]
คำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรีที่ 327/2561 เรื่อง ปรับปรุงกลไกขับเคลื่อนกระบวนการพูดคุยเพื่อสันติสุขจังหวัดชายแดนภาคใต้
Women and the Peace Process in the Deep South of Thailand [Book]
ผู้หญิงกับกระบวนการสันติภาพชายแดนใต้ [หนังสือ]
รวมคลิปตุนมหาเธร์ มูฮัมหมัด ระหว่างเยือนไทย 24 - 25 ตุลาคม 2561
รวมเอกสารและถ้อยแถลงกรณีมาตรการพิเศษใน 2 ตำบลของอำเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี
แถลงการณ์ร่วมเครือข่ายเฉพาะกิจเพื่อปกป้องพลเรือนและเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็น (Joint Statement of the Ad hoc Network to Civilian Protection and Freedom of Expression)
Deep South Incident Database: Context, Development, Applications, and Impacts [World Bank's Document]
รายงานสถานการณ์เด็กในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ประจำปี 2560 [กลุ่มด้วยใจ]
บทสรุปผู้บริหารผลการสำรวจความคิดเห็นประชาชนต่อกระบวนการสันติภาพจังหวัดชายแดนภาคใต้ [PEACE SURVEY] ครั้งที่ 3
ผลการสำรวจความคิดเห็นประชาชนต่อกระบวนการสันติภาพในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ครั้งที่ 3 [PEACE SURVEY 3]
การเดินทางของสันติภาพที่หลากหลาย [หนังสือ]
แถลงการณ์ ม.อ.ปัตตานี กรณีทหารพรานใช้อาวุธปืนยิงและข่มขู่นักศึกษาฯ
ประมวลการระดมความช่วยเหลือจากองค์กรมุสลิมสู่พี่น้องชาวอีสานรับมืออุทกภัย 2560
นโยบายการบริหารและการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ พ.ศ. 2560 - 2562 (5 ภาษา)
เอกสารรายงานการพูดคุยเพื่อสันติสุขจังหวัดชายแดนภาคใต้(The Peace Dialogue Process in Southern Border Province) (ภาษาไทย-อังกฤษ)
โพลสันติภาพ: การศึกษาเปรียบเทียบความขัดแย้ง ในไอร์แลนด์เหนือและจังหวัดชายแดนภาคใต้ของไทย
หนังสืออนุมัติวันลาหยุดทหารกองประจำการที่นับถือศาสนาอิสลามที่มีความประสงค์จะไปประกอบศาสนกิจในวันอีฏิ้ลฟิตริ
เอกสารนำเสนอในเวทีสัมมนาวิชาการ "พื้นที่การเมืองของภาคประชาสังคมในความขัดแย้งชายแดนใต้/ปาตานี"
ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายและยุทธศาสตร์สันติภาพชายแดนใต้/ปาตานี 2017 "พื้นที่การเมือง: การสร้างสันติภาพในพื้นที่กลางที่เปิดกว้าง"

Pages