Thai Buddhist Statement (แถลงการณ์เครือข่ายชาวไทยพุทธฯ): CALLING FOR TOTAL CESSATION OF VIOLENCE AGAINST INNOCENT PEOPLE BY ALL ARMED PARTIES (Thai, English and Malay)

DeepSouthWatch's picture

  

 
หมายเหตุ: แถลงการณ์ฉบับนี้เผยแพร่ครั้งแรกเมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2556 ภายหลังจากการประชุมปฏิบัติการของเครือข่ายชาวไทยพุทธสนับสนุนกระบวนการสันติภาพจังหวัดชายแดนภาคใต้ที่จังหวัดปัตตานี (คลิกที่นี่) ทางกองบรรณาธิการเห็นว่าการแสดงจุดยืนและข้อเรียกร้องดังกล่าวเป็นประโยชน์ จึงนำมาเผยแพร่ซ้ำอีกครั้งพร้อมกับบทแปลในภาษาอังกฤษและภาษามลายู
 
REMARK: This statement was issued on 15 December 2013 after a workshop organized by the Thai Buddhist Network for the Southern Border Provinces Peace Process. (Click here) Because of its importance for stating clearly the networks standing point and demands, editorial has decided to publish the statement with the translated versions into Malay and English.
 
 
แถลงการณ์ ฉบับที่ 1/2556
เครือข่ายชาวไทยพุทธสนับสนุนกระบวนการสันติภาพจังหวัดชายแดนใต้
 
เรื่อง ขอให้กองกำลังติดอาวุธทุกฝ่าย ยุติการกระทำความรุนแรงต่อผู้บริสุทธิ์
 
เครือข่ายชาวไทยพุทธสนับสนุนกระบวนสันติภาพจังหวัดชายแดนใต้ซึ่งรวมตัวกันเพื่อเรียนรู้และสนับสนุนการสร้างสันติภาพจังหวัดชายแดนใต้ในการประชุมปฏิบัติการเสริมสร้างศักยภาพแกนนำในกระบวนการสร้างสันติภาพชายแดนใต้ ณ โรงแรมปาร์ควิว จังหวัดปัตตานี โดยมีชาวไทยพุทธจากปะนาเระ หนองจิก เขตเมือง จังหวัดปัตตานี ตากใบ รือเสาะ จะแนะ จังหวัดนราธิวาส บันนังสตา ยะหา  เขตเมือง  จังหวัดยะลา มากกว่า 50 คน
 
เครือข่ายมีความตระหนักและกังวลต่อสถานการณ์ความรุนแรงที่เกิดขึ้นกว่า 10 ปีว่ายังมีความรุนแรงเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง การลงนามเจรจาระหว่างประเทศไทยกับบีอาร์เอ็นได้ดำเนินไปแล้วเกือบ 1 ปี แต่อัตราความรุนแรงในพื้นที่ยังอยู่ในระดับทรงตัว อย่างไรก็ตามในเดือนพฤศจิกายน-ธันวาคม 2556 มีเหตุการณ์ความรุนแรงรายวันเกิดขึ้นถึง 15 ครั้ง มีผู้เสียชีวิตรวม 26 คน ซึ่งประกอบด้วยตำรวจทหาร 12 นาย  และพลเรือนที่เป็นสตรี 5 คน ซึ่งหนึ่งใน 5 คน กำลังตั้งครรภ์ และพลเรือนชาย 8 คน ส่วนใหญ่เป็นชาวไทยพุทธ มีชาวไทยมุสลิมเสียชีวิต 5 คน ซึ่งทั้งหมดเป็นกำนันและผู้ใหญ่บ้าน
 
เครือข่ายฯ ขอแสดงความเสียใจอย่างยิ่งไปยังครอบครัวผู้ได้รับผลกระทบจากความรุนแรงไม่ว่าจะเป็นพี่น้องชาวไทยพุทธหรือพี่น้องชาวไทยมุสลิม เพราะเครือข่ายฯ ยึดมั่นเสมอว่าการอยู่ร่วมกันฉันท์พี่น้องระหว่างชาวไทยพุทธและชาวไทยมุสลิมในพื้นที่เป็นความปรารถนาร่วมกันของพวกเรา หากมีสิ่งใดที่อาจเป็นเหตุให้มีความแตกแยก ขอให้ทุกฝ่ายยึดมั่นในความเมตตา-กรุณา และขันติธรรม ตามหลักคำสอนของศาสดาของตน เป็นที่ตั้ง
 
เครือข่ายฯ จึงขอเรียกร้องถึงหน่วยงาน ที่เกี่ยวข้อง ดังนี้
 
1. ขอให้กองกำลังติดอาวุธทุกฝ่ายยุติความรุนแรงต่อพี่น้องผู้บริสุทธิ์
 
2. ขอให้มีการตั้งคณะกรรมการตรวจสอบการก่อเหตุรายวันในพื้นที่
 
3. ในช่วงที่เป็นสุญญากาศทางการเมือง ขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ความสำคัญกับการดูแลความปลอดภัยให้กับประชาชนในพื้นที่เป็นพิเศษ
 
4. เครือข่ายฯ ยังยืนยันสนับสนุนการพูดคุยเพื่อสันติภาพต่อไป โดยเชื่อว่ายังเป็นทางออกสำคัญในการลดและยุติความรุนแรง
 
5. ขอเรียกร้องให้ฝ่ายบีอาร์เอ็นและกลุ่มติดอาวุธรับข้อเสนอของประเทศไทยโดยให้ออกเป็นมติของสภาบีอาร์เอ็นว่าจะไม่ทำร้ายผู้บริสุทธิ์และมีความพยายามสูงสุดที่จะควบคุมกองกำลังของตนเองไม่ให้ก่อเหตุความรุนแรงแก่ประชาชนผู้บริสุทธิ์อีกต่อไป   
 
เราเข้าใจดีว่าหนทางของกระบวนการการพูดคุยเพื่อสันติภาพต้องใช้เวลาและความอดทน ต้องพบแรงเสียดทาน มีปัญหาอุปสรรคและความท้าท้ายต่างๆ นานา และขอให้กำลังใจแก่คณะเจรจาทั้งสองฝ่าย
 
เครือข่ายชาวไทยพุทธสนับสนุนกระบวนการสันติภาพจังหวัดชายแดนใต้
ปัตตานี
ลงวันที่ 15 ธันวาคม 2513
 
 
[English Version]
 
Press Release 1/2013
The Thai Buddhist Network for the Southern Border Provinces Peace Process
 
CALLING FOR TOTAL CESSATION OF VIOLENCE AGAINST INNOCENT PEOPLE BY ALL ARMED PARTIES
 
The Thai Buddhist Network for the Southern Border Provinces Peace Process has organized a study workshop on the Southern Border Provinces Peace Process in order to empower local Buddhist community leaders for the sake of supporting the peace process. As many as 50 Thai Buddhists took part in this workshop from districts in three Southern Border Provinces including three districts from Patani Province (Panare, Nong Cik and Muang), three districts from Narathiwat Province (Takbai, Ruesok and Chane) and two districts from Yala Province (Yala and Muang).
 
The violent unrest in the Deep South has continued for ten years. After almost one year passing since the signing of the General Consensus on Peace Dialogue Process by the Thai government and the BRN, the level of violence in the area still remains at the same level. Between November and December 2013, as many as 15 violent incidents causing the death of 26 people have occurred, among the deceased include: 12 security officers (police officers or soldiers), 5 female civilians including one in pregnancy, 8 male civilians (predominantly Buddhists) and 5 Muslims (all of them are either a village headman or a head of sub-district).    
 
Our sincerest condolences go to the families of the victims of these violent incidents, regardless of whether the deceased are Buddhists or Muslims, because the harmonious co-existence of Buddhists and Muslims is our dearest wish. For this reason we request all parties to embrace the principles taught to us through all religions, namely benevolence, generosity and tolerance, in an effort to oppose any factor which may cause serious disunity among us.    
 
For the reasons mentioned above, we call for all parties to adhere to the following demands:
 
1. We demand that armed forces from all parties immediately cease any form of violence against innocent people
 
2. We demand that a committee for investigations into violence cases should be established
 
3. We demand that all government agencies give importance to the security of its citizens, despite the current political situation of the country is turbulent.
 
4. We support the peace dialogue and therefore demand that it continues, as it is our strong belief that the dialogue is the right way to reduce and stop violence.
 
5. We demand that the BRN and other armed groups accept the proposals from the Thai government by issuing a resolution from the BRN Council (Majlis Shura) that they will strictly control all armed forces to ensure the immediate cessation of violence against innocent civilians.
 
The peace dialogue process needs a long period of time, demands a high level of patience and is full of obstacles and challenges. Our moral support goes to both parties involved in the process.
 
The Thai Buddhist Network for the Southern Border Provinces Peace Process
Pattani
 
15 December 2013
 
[Translated by Hara Shintaro and Joshua Aron Mathews]
 
 
 
[Versi Bahasa Melayu]
 
color:#333333">Penyataan 1/2013
color:#333333">Jaringan Rakyat Thai Buddha untuk Menyokong Proses Damai Wilayah Sempadan Selatan
 
color:#333333">TUNTUTAN SUPAYA KUMPULAN BERSENJATA DARIPADA SEMUA PIHAK HENTIKAN PENGGUNAAN KEGANASAN TERHADAP ORANG YANG TIDAK BERDOSA
 
Jaringan Rakyat Thai Buddha untuk Menyokong Proses Damai Wilayah Sempadan Selatan telah mengadakan sesi bengkel untuk mempelajari Proses Damai Wilayah Sempadan Selatan sekali gus meningkatkan kemampuan (memberdayakan) para pemimpin masyarakat beragama Buddha untuk menyokong proses damai. Peserta bengkel tersebut berjumlah seramai 50 orang Thai yang beragama Buddha dari daerah-daerah berikut, iaitu Daerah Panare, Daerah Nong Cik, Daerah Muang (Wilayah Pattani), Daerah Takbai (Taba), Daerah Ruesok (Jabat), Daerah Chane (Wilayah Narathiwat) Daerah Yaha dan Daerah Muang (Wilayah Yala).  
 
Pergolakan yang melibatkan keganasan ini berterusan selama 10 tahun. Walaupun jangka masa hampir satu tahun sudah berlalu setelah persepakatan umum untuk memulakan proses damai antara kerajaan Thai dan BRN telah ditandatangani, tahap keganasan dalam kawasan berkenaan (tiga Wilayah Sempadan Selatan Thailand) masih berada pada tahap yang sama. Walau bagaimanapun, antara bulan November dan Disember 2013 ini kejadian yang melibatkan keganasan berlaku sebanyak 15 kali dan mengakibatkan kematian seramai 26 orang: 12 orang polis atau tentera (pegawai keselamatan), 5 orang rakyat biasa wanita, antaranya termasuk seorang wanita yang sedang mengandung, 8 orang rakyat biasa lelaki, yang kebanyakannya orang yang beragama Buddha, dan 5 orang lagi lelaki Muslim yang memegang jawatan sebagai penghulu atau ketua kampung. 
 
Jaringan kami mengucapkan takziah kepada keluarga mangsa kejadian-kejadian ini, tidak kiralah mereka beragama Buddha atau Islam, kerana perpegang kepada keyakinan bahawa hidup berharmoni antara orang Thai yang beragama Buddha dan orang Thai yang beragama Islam di kawasan berkenaan merupakan harapan kita bersama. Jika ada faktor yang menyebabkan pemecahbelahan antara kita, kami menyeru supaya semua pihak berpegang kepada kasih sayang, rasa belas kasihan serta toleransi mengikut ajaran agama yang dianuti.
 
Dengan itu, jaringan kami menuntut kepada pihak yang terlibat perkara-perkara berikut.
 
1. menuntut supaya kumpulan bersenjata daripada semua pihak hentikan serangan terhadap rakyat biasa
 
2. menuntut supaya mendirikan sebuah jawatankuasa untuk menyiasat kejadian yang melibatkan keganasan yang berlaku di kawasan berkenaan
 
3. menuntut supaya setiap agensi kerajaan harus mengambil berat terhadap penjagaan keselamatan rakyat walaupun keadaan politik semasa berada dalam kekacauan
 
4. jaringan kami masih tetap menyokong proses bicara damai supaya berjalan terus, kerana inilah jalan penyelesaian untuk mengurangkan dan menghentikan keganasan 
 
5. menuntut kepada pihak BRN serta kumpulan bersenjata yang lain supaya menerima saranan daripada kerajaan Thai (untuk menghentikan serangan terhadap rakyat yang tidak berdosa) dengan mengeluarkan resolusi Majlis BRN (Majlis Shura) yang menyatakan bahawa (pertubuhan tersebut) tidak menyerang rakyat biasa yang tidak dosa serta berusaha sedaya upaya untuk mengawal kumpulan bersejnjata supaya tidak menggunakan keganasan terhadap rakyat yang tidak berdosa. 
 
Kami maklum bahawa perses dialog damai menuju kepada kedamaian harus mengambil masa yang lama, memerlukan kesabaran, penuh dengan rintangan serta segala macam cdabaran. Dengan itu kami ingin menyatakan sokongan moral terhadap kedua-dua pihak (yang terlibat dalam dialog damai).
 
color:#333333">Jaringan Rakyat Thai Buddha untuk Menyokong Proses Damai Wilayah Sempadan Selatan
color:#333333">Pattani
 
color:#333333">15 Disember 2013
 
[Diterjemah oleh Hara Shintaro]
 
 
 
 
English