Skip to main content

ภาพบรรยากาศงานเสวนาสาธารณะ หัวข้อ "อันเนื่องมาจาก “เรือนราชา” วังระแงะกับสังคมมลายูที่เปลี่ยนแปลง"

ภาพบรรยากาศงานเสวนาสาธารณะ หัวข้อ "อันเนื่องมาจาก “เรือนราชา” วังระแงะกับสังคมมลายูที่เปลี่ยนแปลง"
วันเสาร์ที่ 13 ธันวาคม 2557  เวลา 13.00 - 16.00 น. 
ณ ห้องประชุม 203 อาคาร ดร.ศิโรจน์ ผลพันธิน ศูนย์พัฒนาทุนมนุษย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ถนนราชสีมา กรุงเทพฯ
จัดโดย มูลนิธิเล็ก-ประไพ วิริยะพันธุ์

ร่วมสนทนาโดย
1. คุณอับดุลฮันนาน มาหะมะ ตัวละครสำคัญในหนังสือภาพเล่าเรื่อง “เรือนราชา” (รูเมาะห์ราญอ) จากอดีตอันรุ่งเรืองสู่ความโรยราของปตานี ของ ซาเวียร์ โคมาส
2. ณายิบ อาแวบือซา นักสังเกตการณ์ทางสังคม จากสายเครือญาติเจ้าเมืองปัตตานี

 

Subscribe to malayu