Nasib PATANI
(ตูแวดานียา ตูแวแมแง)
เมื่อวันที่ 3 ตุลาคม 2554 เครือข่ายประชาสังคมคัดค้าน พรก. โดย มีองค์กรภาคประชาสังคมร่วมภาคีทั้งหมด 17 องค์กร ออกหนังสือแถลงการณ์ ขอให้ยกเลิกการบังคับใช้ พรก.ฉุกเฉิน ในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้ ปัตตานี นราธิวาส ยะลา โดยมีข้อเรียกร้องต่อรัฐ 3 ข้อดังต่อไปนี้ 1....
2011-10-03 17:43
Nasib PATANI
(ตูแวดานียา ตูแวแมแง)
ตูแวดานียา ตูแวแมแง     ตั้งแต่เกิดเหตุการณ์ความรุนแรงในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ของประเทศไทยเมื่อปี 2547 จนถึงปัจจุบัน ข้อมูลจาก Deep South Watch ระบุว่ายอดเสียชีวิตจากเหตุการณ์โดยเฉลี่ยประมาณ 2 คนต่อวัน     ระหว่างทางของความขัดแย้งที่มีปลายทางอยู่ที่คำว่าสันติภาพนั้น...
2011-10-01 14:37

Pages