wevoice
(รายการเสียงจากผู้หญิงชายแดนใต้)
ตอนที่ 20 ชีวิตในเรือนจำ ในตอนนี้ จะไปฟังเสียงที่เราอาจเรียกว่าเป็นเสียงเงียบของผู้หญิง ที่เป็นผู้ได้รับผลกระทบในคดีความมั่นคง เป็นเสียงที่เจ้าของเสียงไม่เคยเอื้อนเอ่ยให้ใครฟังมาก่อน แล้วก็ไม่แน่ใจว่าสังคมจะสนใจรับฟังเสียงของเธอไหม เป็นเสียงของผู้หญิงที่อดีตเคยต้องขังในคดีความมั่นคง...
2018-03-19 14:47
wevoice
(รายการเสียงจากผู้หญิงชายแดนใต้)
ตอนที่ 19 เมื่อภรรยาไม่อยู่บ้าน ตอนที่ 2 ในตอนนี้ จะเห็นถึงบทบาทของผู้ชายที่เปลี่ยนไป ในสามครอบครัวที่ได้รับผลกระทบจากคดีความมั่นคง ในช่วงที่ภรรยาไม่อยู่บ้าน เนื่องจากภรรยา ได้กลายเป็นผู้ต้องขังในคดีความมั่นคง ทำให้ผู้ชายผู้เป็นพ่อ ต้องทำหน้าที่ดูแลลูกๆแทนภรรยา ต้องทำงานหนัก มีทั้งที่กรีดยาง...
2018-03-19 14:45
wevoice
(รายการเสียงจากผู้หญิงชายแดนใต้)
ตอนที่ font-weight:normal">18 เมื่อภรรยาไม่อยู่บ้าน ตอนที่ 1   ในตอนนี้ จะเห็นถึงบทบาทของผู้ชายที่เปลี่ยนไปในครอบครัวที่ได้รับผลกระทบจากคดีความมั่นคงในช่วงที่ภรรยาไม่อยู่บ้าน เนื่องจากภรรยาได้กลายเป็นผู้ต้องขังในคดีความมั่นคง ทำให้ผู้ชายที่อยู่กับบ้าน ผู้เป็นพ่อ...
2018-03-09 11:21
wevoice
(รายการเสียงจากผู้หญิงชายแดนใต้)
ตอนที่ font-weight:normal">17 ผลกระทบ ก่อนศาลยกฟ้อง ในตอนนี้ ว่าด้วยเรื่องราวชีวิตของผู้ได้รับผลกระทบจากคดีความมั่นคง จากชุมชนกูจิงลือปะ อ.ระแงะ จ.นราธิวาส ที่เขาใช้เวลาต่อสู้คดีนานถึง 6 ปี กว่าที่ศาลจะมีคำพิพากษายกฟ้อง โดยในช่วง 6 ปีก่อนศาลยกฟ้อง ชีวิตเขาได้รับผลกระทบเป็นอย่างมาก...
2018-03-09 11:13
wevoice
(รายการเสียงจากผู้หญิงชายแดนใต้)
ตอนที่ 16 เยียวยาครอบครัวผู้สูญเสีย “ครอบครัวสาลีมะห์ ” ในตอนนี้ ว่าด้วยชีวิตของครอบครัวของผู้สูญเสียในชุมชนกูจิงลือปะ อ.ระแงะ จ.นราธิวาส ที่มีชื่อว่า “สาลีมะห์ ลาบอ” ซึ่งสูญเสียคนในครอบครัวไปสามคน คือ พี่เขย แม่ และพี่สาว ทำให้เธอต้องแบกรับภาระเลี้ยงดูหลานกำพร้าที่เป็นลูกเล็กๆของพี่สาว 2 คน...
2018-03-09 11:10
wevoice
(รายการเสียงจากผู้หญิงชายแดนใต้)
ตอนที่ 15 แนะนำชุมชนที่ได้รับผลกระทบ “กูจิงลือปะ” ในตอนนี้ จะแนะนำให้ผู้ฟังได้รู้จักกับชุมชนกูจิงลือปะ อ.ระแงะ จ.นราธิวาส ซึ่งเดิม เป็นชุมชนริมเขาที่สุข สงบ อุดมสมบูรณ์ด้วยพืชผักผลไม้ ผู้คนมีน้ำใจไมตรี ชอบช่วยเหลือแบ่งปัน...
2018-03-08 12:23
wevoice
(รายการเสียงจากผู้หญิงชายแดนใต้)
ตอนที่ 14 ชีวิตที่เปลี่ยนแปลงไป เมื่อครอบครัวได้รับผลกระทบ ในตอนนี้ ว่าด้วยชีวิตของครอบครัวผู้ได้รับผลกระทบ คือ กะเยาะ หรือ คุณคอลีเยาะ มะลี ซึ่งสามีต้องคดีความมั่นคง ชีวิตของกะเยาะหลังจากเกิดเหตุการณ์ ได้เปลี่ยนแปลงไปมาก จากแม่บ้านธรรมดา ต้องลุกขึ้นมาต่อสู้เพื่อเรียกร้องความเป็นธรรมให้สามี...
2018-03-08 12:21
wevoice
(รายการเสียงจากผู้หญิงชายแดนใต้)
ตอนที่ 13 สานเสวนาสร้างความเข้มแข็งให้ผู้หญิงและชุมชน ในตอนนี้ ว่าด้วยเรื่องประสบการณ์การจัดเวทีสานเสวนาของกลุ่มผู้หญิงในพื้นที่ยุโป อ.เมือง จ.ยะลา การจัดเวทีสานเสวนาทำให้ชุมชนและผู้หญิงเปลี่ยนแปลงอย่างไร “กะเยาะ” คุณคอลีเยาะ มะลี และ“กะนา” คุณเจ๊ะมัสนา โตะมะ ซึ่งเป็นผู้ได้รับผลกระทบ...
2018-03-08 12:18
wevoice
(รายการเสียงจากผู้หญิงชายแดนใต้)
ตอนที่ 12 ร่วมด้วยช่วยกันจัดสานเสวนาชุมชน ในตอนนี้ ว่าด้วยเรื่องผู้นำในชุมชนยุโป อ.เมือง จ.ยะลา นายกเทศบาลตำบลยุโป ได้สนับสนุนส่งเสริมให้มีการจัดกิจกรรมต่างๆ ในชุมชน และสนับสนุนให้กลุ่มผู้หญิงในพื้นที่ได้เข้าร่วมกิจกรรมการจัดเวทีสานเสวนากับเครือข่ายผู้หญิงภาคประชาสังคมเพื่อสันติภาพชายแดนใต้...
2018-03-08 12:14
wevoice
(รายการเสียงจากผู้หญิงชายแดนใต้)
  ตอนที่ 11 สานเสวนาชุมชนสร้างความเข้าใจระหว่างวัฒนธรรม ในตอนนี้ ว่าด้วยเรื่องราวการจัดเวทีสานเสวนาในพื้นที่ ต.ยุโป อ.เมือง จ.ยะลา ระหว่างคนในชุมชนที่มีทั้งพี่น้องพุทธ - มุสลิม และระหว่างคนในชุมชนกับเจ้าหน้าที่รัฐ ผู้เข้าร่วมเวทีสานเสวนาสะท้อนให้เห็นว่าการจัดเวทีสานเสวนาทำให้คนในพื้นที่...
2018-02-06 14:18

Pages