Skip to main content

 

 

กำหนดการเวทีสาธารณะ
 
“ไฟใต้ดับได้ด้วยการกระจายอำนาจ?
 
องค์กรร่วมจัด: เครือข่ายประชาชนเพื่อพัฒนาการมีส่วนร่วมทางการปกครองในจังหวัดชายแดนภาคใต้/ สถาบันอิศรา สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย/
ศูนย์เฝ้าระวังสถานการณ์ภาคใต้/ คณะกรรมการภาคประชาสังคม สภาพัฒนาการเมือง/
สถานวิจัยความขัดแย้งและความหลากหลายทางวัฒนธรรมภาคใต้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี/
สำนักสันติวิธีและธรรมาภิบาล สถาบันพระปกเกล้า
 
วันเสาร์ที่ 4 มิถุนายน 2554 เวลา 09.00 – 16.30 น.
ณ หอประชุมเล็ก มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
 
 
เช้า
09.00 – 09.30 น.    ลงทะเบียน
 
09.30 – 09.45 น.    เปิดเวทีสาธารณะ โดย ผศ.ไกรสร ศรีไตรรัตน์
                            อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
 
09.45 – 10.15 น.    ปาฐกถาเรื่อง
                            “การกระจายอำนาจกับการแก้ไขปัญหาความขัดแย้งจังหวัดชายแดนภาคใต้”
                            โดย ศ.ดร.สุจิต บุญบงการ
                            ประธานสภาพัฒนาการเมือง
 
10.15 – 11.30 น.    เปิดประเด็น
                            “ปัตตานีมหานคร – เชียงใหม่มหานคร: ท้องถิ่นรูปแบบพิเศษสู่การดูแลตัวเอง”
                            โดย
                            นายสวิง ตันอุด
                            เครือข่ายประชาสังคมเพื่อการจัดการตัวเองจังหวัดเชียงใหม่
                            นายมันโซร์ สาและ
                            เครือข่ายประชาชนเพื่อพัฒนาการมีส่วนร่วมทางการปกครอง จชต.
 
                            ดำเนินรายการโดย
                            พล.ต.ต.จำรูญ เด่นอุดม
                            สมาชิกสภาพัฒนาการเมืองและที่ปรึกษามูลนิธิวัฒนธรรมอิสลามภาคใต้    
 
11.30 – 12.00 น.    แลกเปลี่ยนความเห็นและซักถามจากผู้เข้าร่วมเวที
                           
                            ดำเนินรายการโดย
                            พล.ต.ต.จำรูญ เด่นอุดม
                            สมาชิกสภาพัฒนาการเมืองและที่ปรึกษามูลนิธิวัฒนธรรมอิสลามภาคใต้    
 
12.00 – 13.30  น.   พักรับประทานอาหารกลางวันและละหมาด
 
บ่าย
 
13.30 – 15.30  น.  อภิปราย
                            “ฟังเสียงฝ่ายการเมือง: ไฟใต้ดับได้ด้วยการกระจายอำนาจ?”
                            โดย ตัวแทนพรรคการเมืองหลักในจังหวัดชายแดนภาคใต้
                           
                            ดำเนินรายการโดย ผศ.จิระพันธ์ เดมะ
                            คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอิสลามยะลา
 
15.30 – 16.15  น.   แลกเปลี่ยนความเห็นและซักถาม
                            ดำเนินรายการโดย ผศ.จิระพันธ์ เดมะ
                            คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอิสลามยะลา
 
16.15 – 16.30 น.    สรุปและปิดเวทีสาธารณะ
                            โดย
                            พลเอก เอกชัย ศรีวิลาศ
                            ผู้อำนวยการสำนักสันติวิธีและธรรมาภิบาล สถาบันพระปกเกล้า  
 

 

Event date