Skip to main content

 

ข้อเรียกร้อง
ของเครือข่ายผู้หญิงภาคประชาสังคมเพื่อสันติภาพชายแดนใต้
ต่อพรรคการเมือง
 
ณ เวทีสาธารณะ “ไฟใต้ดับได้ด้วยการกระจายอำนาจ?”
มหาวิทยาลัยราชภัฎยะลา
 วันที่ 4 มิถุนายน 2554
 
เนื่องในโอกาสการเลือกตั้ง ส.ส. ที่จะมาถึงในวันที่ 3 กรกฎาคม 2554 พวกเรา เครือข่ายผู้หญิงภาคประชาสังคมเพื่อสันติภาพชายแดนใต้ ซึ่งเป็นผู้หญิงที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ความรุนแรง และผู้หญิงที่ขับเคลื่อนงาน เพื่อเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการเสริมสร้างสันติภาพในพื้นที่  ขอเสนอข้อเรียกร้องต่อหัวหน้าพรรค และพรรคของท่าน โดยผ่านท่าน ซึ่งเป็นผู้แทนของพรรค ในวาระโอกาสที่ท่านได้มารับฟังเสียงสะท้อนถึงปัญหาและความต้องการของประชาชน ดังนี้
 
1.ขอเรียกร้องให้ทุกพรรคการเมืองผลักดันให้เกิดข้อตกลงร่วมกันในระหว่างพรรคการเมืองที่เสนอตัวรับเลือกตั้งครั้งนี้ โดยให้ถือเอาปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้เป็น “วาระแห่งชาติ” แทนที่จะเป็นเพียงนโยบายเฉพาะพื้นที่ของพรรคการเมือง เพราะหากเป็นวาระแห่งชาติก็จะส่งผลให้ได้รับความร่วมมือจากพรรคการเมืองทุกพรรค และองค์กรทางสังคมอื่นๆ เกิดเป็นบรรยากาศไม่แบ่งฝ่ายแบ่งข้าง และจะเป็นผลดีต่อการสร้างสันติภาพ และยุติสถานการณ์ความรุนแรงที่ดำเนินมาเป็นปีที่ 8 ซึ่งนำไปสู่การเสียชีวิตของประชาชนคนไทย ทั้งที่เป็นเจ้าหน้าที่รัฐ และประชาชนพลเรือนโดยทั่วไป มีทั้งชาวพุทธ และชาวมลายูมุสลิม รวมกว่า 4,000 คน และบาดเจ็บกว่า 7,000 คน
 
2.พรรคการเมืองควรสนับสนุนการริเริ่ม หรือแนวทางใหม่ๆในการแก้ปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ เช่น การมีส่วนร่วมของภาคประชาชน ภาคประชาสังคม และเครือข่ายผู้หญิงในการแก้ไขปัญหา การพูดคุยเพื่อสันติภาพ(peace talk) ระหว่างฝ่ายรัฐและฝ่ายที่เห็นต่างจากรัฐ การกระจายอำนาจสู่ชุมชนท้องถิ่นจริงๆ ที่สอดคล้องตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญ เนื่องจากที่ผ่านมา ได้เห็นแล้วว่าการแก้ปัญหาโดยใช้แนวทางแบบเดิมๆ และไม่เปิดโอกาสให้มีการริเริ่มแนวทางใหม่ๆนั้น ทำให้เผชิญกับทางตันในการแก้ปัญหา
 
3.ส่งเสริมระบอบประชาธิปไตยโดยให้ประชาชนใช้สิทธิเลือกตั้งอย่างเป็นอิสระ ปราศจากการซื้อสิทธิ์ขายเสียง และการกระทำผิดกฎหมายเลือกตั้ง เพื่อส่งเสริมความเชื่อมั่นต่อนักการเมืองพรรคการเมือง ระบบรัฐสภา และการพัฒนาระบอบประชาธิปไตย ซึ่งจะเป็นกลไกสำคัญในการแก้ปัญหาของจังหวัดชายแดนภาคใต้ และประเทศไทยให้ได้ผลมากยิ่งขึ้น
 
         
เครือข่ายผู้หญิงภาคประชาสังคมเพื่อสันติภาพชายแดนใต้