Skip to main content
 
 
กำหนดการ
 
เวทีความรู้ที่ 1
กระบวนการสันติภาพ เริ่มต้นอย่างไร?
 
วันอังคารที่ 12 กรกฎาคม พ.ศ. 2554
10.00 น. -16.00 น.
ห้องประชุม ที่ วอศ. มอ. ชั้น 2 มอ. ปัตตานี
 
จัดโดย
มูลนิธิผสานวัฒนธรรมและกลุ่มบูหงารายา
 
 
09.30 น.                  ลงทะเบียน
 
10.00 น.                 สังคมพหุวัฒนธรรม ประสบการณ์จากประเทศแคนาดา
 
โดย นาย ERIC C.MARQUES
อาสาสมัคร มูลนิธิผสานวัฒนธรรม (นักศึกษากฎหมายปีสองมหาวิทยาลัย Osgoode Hall Law School, JD Candidate, Toronto, 2010-11 (Expected Graduate 2012)
 
Q and A
 
12.30- 13.30 น.       รับประทานอาหารร่วมกัน
 
13.30-16.00 น.        กระบวนการสันติภาพ เริ่มต้นอย่างไร? ทฤษฎีและประสบการณ์
 
โดย Dr. Norbert Ropers ผู้อำนวยการมูลนิธิ Berghof Peace Support นักวิชาการชาวเยอรมัน ผู้มีประสบการณ์กระบวนการสันติภาพในหลายประเทศ (www.berghof-peacesupport.org)
 
Q and A
 
หมายเหตุ:
 
1)   ที่นั่งจำนวนจำกัด (30 ที่นั่ง) ขอให้ผู้สนใจยืนยันการเข้าร่วมโดยส่ง ทางอีเมล์ที่  [email protected] และ [email protected] ภายในวันที่ 11 กค. 2554
 
2)   การพูดคุยเป็นภาษาอังกฤษ มีล่ามแปลเป็นภาษาไทยตลอดรายการโดย พรเพ็ญ คงขจรเกียรติ มูลนิธิผสานวัฒนธรรม
 
Event date