Skip to main content
 
แผนผัง
ฐานข้อมูลองค์กรประชาสังคมในชายแดนใต้
(ฉบับปรับปรุง 30 เมษายน 2555)
 
จากงานศึกษาวิจัยใน
‘โครงการสำรวจและจัดทำแผนผังองค์กรประชาสังคม/องค์กรชุมชนที่ทำงานในภาคใต้’
จัดทำโดย
มูฮำมัดอายุบ ปาทาน และคณะ
ภายใต้การสนับสนุนของ
โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งและการมีส่วนร่วมในภาคใต้ของประเทศไทย (STEP)
 
กรุณาดูคำอธิบายในรายงาน
ประชาสังคมกับกระบวนการสันติภาพ (ตอน 3):
เปิดแผนผังฐานข้อมูล CSOs ชายแดนใต้
 
 
หมายเหตุ: ข้อมูลที่รวบรวมขึ้นนี้มีการปรับปรุงครั้งล่าสุดวันที่ 30 เมษายน 2555 และอยู่ในฐานะ “ข้อมูลเปิด (Open Sources)” ที่อนุญาตให้มีการแบ่งปันและการใช้ประโยชน์เพื่อสาธารณะ และคาดหวังการพัฒนาเพื่อแก้ไขปรับปรุงและเพิ่มเติมให้สอดคล้องกับความเป็นจริงร่วมกัน โดยที่สามารถประสานมายังอีเมล์ [email protected] หรือผ่านกลุ่มในเฟซบุ๊ค ฐานข้อมูลประชาสังคมชายแดนใต้