Skip to main content
 
สถิติความรุนแรงในสิบวันแรกของเดือนรอมฎอน
(20-29 กรกฎาคม 2555)
รวบรวมโดย
ศูนย์เฝ้าระวังสถานการณ์ภาคใต้
ข้อมูลเมื่อ 12.00 วันที่ 30 กรกฎาคม 2555
 
ตารางเปรียบเทียบจำนวนเหยื่อผู้ได้รับผลกระทบทางตรงจากเหตุการณ์ความไม่สงบจำแนกตามภูมิหลังในห้วงสิบวันแรกของเดือนรอมฎอน (20-29 กรกฎาคม พ.ศ.2555 หรือ 1-10 รอมฎอน ฮ.ศ.1433) - [คอลัมน์ A] ที่เทียบกับสิบวันแรกของเดือนกรกฎาคมในปีที่แล้ว (20-29 กรกฎาคม พ.ศ.2554) – [คอลัมน์ B] และสิบวันแรกของเดือนรอมฎอนในปีที่แล้ว (1-10 กรกฎาคม พ.ศ.2554 หรือ 1-10 รอมฎอน ฮ.ศ.1432) – [คอลัมน์ C]
 
ภูมิหลัง
ของเหยื่อ
A
B
C
1-10 รอมฎอน
ฮ.ศ.1433
 
1-10 รอมฎอน
ฮ.ศ.1432
20-29 กรกฎาคม
พ.ศ.2555
20-29 กรกฎาคม
พ.ศ.2554
1-10 สิงหาคม
พ.ศ.2554
เสียชีวิต
บาดเจ็บ
เสียชีวิต
บาดเจ็บ
เสียชีวิต
บาดเจ็บ
ราษฎร
8
18
4
5
9
4
ตำรวจ/ตชด/นปพ
5
6
2
0
1
4
ทหาร
4
13
1
15
1
5
ชรบ/อส/อปพร
1
0
0
7
1
0
ครู/บุคลากรทางการศึกษา
0
0
0
4
1
1
กำนัน/ผญบ/ผชบ
2
0
0
1
1
0
ข้าราชการ/รัฐวิสาหกิจ
0
1
0
1
0
0
ลูกจ้างของรัฐ
0
0
0
1
1
1
ลูกจ้างของเอกชน
0
0
1
0
0
0
เยาวชนไม่เกิน 15 ปี
0
1
0
3
0
0
คนร้าย
0
1
0
0
0
0
รวม
20
40
8
37
15
15
 
หมายเหตุ: เดือนรอมฎอนเป็นเดือนที่ 9 ตามปฏิทินอิสลามที่นับในแบบจันทรคติ (ฮิจเราะห์ศักราช: ฮ.ศ.) ซึ่งจะแตกต่างกับการนับวันในปฏิทินสากลแบบเกรกอเรี่ยนที่ใช้กันอย่างแพร่หลาย โดยเดือนรอมฎอนในแต่ละปีจะร่นเร็วขึ้นราว 10 – 11 วัน