Skip to main content

 ดาวน์โหลดรายงาน

 
สนทนาชายแดนใต้/ปาตานี:
บทสังเคราะห์จากการสัมมนาเชิงปฏิบัติการวิเคราะห์ความขัดแย้ง
(ครั้งที่ 1-5)
 
[ร่างที่ 2 ณ วันที่ 12 ธันวาคม 2555]
 
 
 
 
จัดทำโดย
พื้นที่กลางสร้างสันติภาพจากคนใน
(Insider Peacebuilders Platform – IPP)
 
สนับสนุนทางวิชาการโดย
สถานวิจัยความขัดแย้งและความหลากหลายทางวัฒนธรรมภาคใต้ (CSCD) มอ.ปัตตานี ll สถาบันสันติศึกษา มอ.หาดใหญ่ ll ศูนย์ข่าวสารสันติภาพ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ll สถาบันสิทธิมนุษยชนและสันติศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล ll สำนักสันติวิธีและธรรมาภิบาล สถาบันพระปกเกล้า (KPI) ll มูลนิธิเบิร์กฮอฟ (BF) ll ศูนย์เฝ้าระวังสถานการณ์ภาคใต้ (DSW)/
 
 
ภายใต้
โครงการประชุมสัมมนาวิชาการ
การพัฒนาการส่งเสริมทางด้านยุทธศาสตร์ของผู้สร้างสันติภาพในจังหวัดชายแดนใต้