Skip to main content

 

 

กำหนดการ
เวทีสมัชชาปฏิรูปเฉพาะประเด็น 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้
ครั้งที่ 2 พ.ศ.2556
“เสียงเพรียกเพื่อสันติภาพชายแดนใต้”
วันอาทิตย์ที่  28  เมษายน 2556
เวลา 8.00 – 13.00 น.
ณ หอประชุมและอาคารเอนกประสงค์ 
โรงเรียนเบญจมราชูทิศ อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี
............................................
08.00-09.30 น.               ลงทะเบียน
 
09.30-09.50 น.               อ่านบทกุรอาน “ฟาตีฮะฮ์
                                    พิธีกร  คือ คุณตูแวดานียา มือรีงิง  และ คุณโซรยา จามจุรี        
                                    อ่านกลอนภาษามลายู  โดย ดญ.อัสมาอ์ มะแวแซ และดญ.ซาฮูดา แนแซ นักเรียนศูนย์อัลกุรอ่านและภาษา โรงเรียนจริยธรรมศึกษามูลนิธิ 
                                    พิธีเปิดสมัชชาปฏิรูปเฉพาะประเด็น 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ครั้งที่ 2 พ.ศ.2556
                                    โดย นพ.พลเดช ปิ่นประทีป ประธานจัดงานสมัชชาฯ
 
09.50-10.00 น.               การแสดงอนาชีด
 
10.00-11.10 น.               การปราศรัยสาธารณะพลังพลเมืองเพื่อการเปลี่ยนแปลงและสันติภาพ
 
10.00-10.15 น.               ศาสนา ความหลากหลายทางวัฒนธรรมกับสันติภาพ
                                    โดย คุณอิบรอฮีม ยานยา ประธานมูลนิธิวัฒนธรรมอิสลามภาคใต้
 
10.15-10.25 น.               อ่านกลอนภาษาไทย  โดย  คุณนวพล ลีนิน นักเขียนอิสระจากสุไหงปาดี 
 
10.25-10.40 น.               ผู้หญิง กับสันติภาพ
โดย คุณสุไบดะห์ ดอเลาะ
สตรีดีเด่น ด้านการส่งเสริมสันติภาพ ประจำปี 2556 จากกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
 
10.40-10.55 น.               เยาวชนกับสันติภาพ
โดย คุณดันย้าล อับดุลเลาะ
ตัวแทนเครือข่ายนักศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี                      
 
10.55-11.10 น.               บทบาทภาคประชาสังคมกับกระบวนการสันติภาพ
                                    โดย อาจารย์ประสิทธิ์ เมฆสุวรรณ
                                    ประธานสภาประชาสังคมชายแดนใต้
 
11.10-13.00 น.               ประกาศปฏิญญาสมัชชาปฏิรูปชายแดนใต้
 
11.10-11.20 น.               ฉบับที่ 1 ร่วมมือกันสร้างบรรยากาศสันติภาพ
โดย คุณมูฮำมัดอายุบ ปาทาน 
 
11.20-11.30 น.               ฉบับที่ 2 สนับสนุนการจัดตั้งองค์การมหาชน เสริมพลังพลเมืองท้องถิ่น สร้างสันติสุขยั่งยืน
โดย คุณลม้าย มานะการ          
 
11.30-12.15 น.               นำเสนอสาระสำคัญจากการจัดเวทีนโยบายสาธารณะชายแดนใต้จัดการตนเอง ( 200 เวที) และการอภิปรายแลกเปลี่ยน
                                    โดย คุณรอมฎอน ปันจอร์
 
12.15-12.25 น.               ฉบับที่ 3 การกระจายอำนาจเพื่อจัดการตนเอง
                                    โดย คุณมันโซร์ สาและ
 
12.25-12.35 น.               มอบข้อเสนอฯ และรายชื่อผู้สนับสนุน ร่าง พ.ร.ฎ. จัดตั้งสถาบันส่งเสริมการฟื้นฟูและพัฒนาชุมชนท้องถิ่น จังหวัดชายแดนใต้ (องค์การมหาชน) ต่อ พ.ต.อ. ทวี สอดส่อง เลขาธิการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้
 
12.35-13.00 น.               การประกาศเจตนารมณ์สนับสนุนสันติภาพขององค์กรภาคีร่วมจัดและภาคประชาชน
 
............................................
 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

Event date