Skip to main content

รายงาน

เลือกอนาคต:
บทสังเคราะห์การพิจารณาทางเลือกเกี่ยวกับการเมืองการปกครอง
ในเวทีนโยบายสาธารณะ 'ชายแดนใต้จัดการตนเอง'
 
จัดทำโดย
รอมฎอน ปันจอร์
ศูนย์เฝ้าระวังสถานการณ์ภาคใต้
 
นำเสนอต่อ
สภาประชาสังคมชายแดนใต้
และสำนักงานปฏิรูป
 
 
 
  • คลิกอ่านเอกสารสรุปประเด็นเชิงนโยบาย (Issue book) “ทางเลือกกลางไฟใต้: เราจะอยู่ร่วมกันอย่างไร?” (Melayu version)
  • คลิกอ่านแผนการจัดเวที ที่นี่