Skip to main content

 

 

กำหนดการสัมมนา

“ภาพหลอกหลอน ณชายแดนใต้ของไทย:การเขียนประวัติศาสตร์ปาตานีและโลกอิสลาม

การสัมมนาวิชาการนานาชาติ

 

 

จัดโดย

 

โครงการภูมิภาคศึกษา สำนักวิชาศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
ภาควิชาประวัติศาสตร์ คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
สถาบันพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งชาติ

 

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)
11-12 ธันวาคม 2552
อาคารมหาจุฬาลงกรณ์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กรุงเทพฯ
 
วันที่ 11 ธันวาคม 2552
08.30 – 09.00     ลงทะเบียน
 
09.00 – 09.30     พิธีเปิด  
          
09.30 – 10.00
ปาฐกถานำการสัมมนา:  ศ. ดร. ธงชัย วินิจจะกูล  (University of Wisconsin-Madison, สหรัฐอเมริกา)หวนมองชาตินิยมไทยกันอีกหน รวมทั้งส่วนที่เป็น “เชื้อชาติ” “สถาบันพระมหากษัตริย์” และความ “สุดโต่ง” ของชาตินิยมไทย
กล่าวแนะนำองค์ปาฐก:     รศ. ฉลอง สุนทราวาณิชย์
 
10.00 – 11.30
1. เสน่หาอาณานิคม กับภูมิสังขารรัฐไทย  (ห้องที่ 1)
·        จากประเทศราชถึงมณฑลปัตตานี: มุมมองบางประการต่อความสัมพันธ์ระหว่างสยาม-ปัตตานีผ่านประวัติศาสตร์นิพนธ์คริสต์ศตวรรษที่ 17-20
        รศ. ยงยุทธ ชูแว่น  (มหาวิทยาลัยศิลปากร)
        ผศ. พรรณงาม เง่าธรรมสาร (นักวิชาการอิสระ)
·        การผนวกหัวเมืองปัตตานี ร.ศ.120
        ผศ. ดร. สุธาชัย ยิ้มประเสริฐ (จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)
·        จากปาตานีสู่ปัตตานี: อวสานรัฐจักรพรรดิราช, ค.ศ. 1785-1836
         มร. ฟรานซิส อาร์. แบรดลีย์ (University of Wisconsin-Madison, สหรัฐอเมริกา)
·        การเขียนแก้ประวัติศาสตร์: สมเด็จฯ กรมพระยาดำรงราชานุภาพกับหัวเมืองมลายู
        ดร. ธนาพล ลิ่มอภิชาต (จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)
1. การผลิตความรุนแรง กับประวัติศาสตร์นิพนธ์ปาตานี (ห้องที่ 2)
·        ใบปลิวของกองกำลังปาตานีและการเรียกใช้ประวัติศาสตร์
        ศ. ดร. ดันแคน แม็กคาร์โก (University of Leeds, อังกฤษ)
·        สถานะของความเพ้อฝัน: อดีตแปลกแยกของปาตานีและความเป็นไปไม่ได้ของสมานฉันท์
        รศ. ดร. มาร์ก แอสกิว (University of Melbourne, ออสเตรเลีย, และ Senior Research Fellow, สถานวิจัยความขัดแย้งและความหลากหลายทางวัฒนธรรมภาคใต้, มอ. ปัตตานี)
·        การสร้างประวัติศาสตร์ด้วยการผลิตเหตุการณ์: ความรุนแรงและการผลิตเรื่องเล่าทางประวัติศาสตร์ในภาคใต้ของไทย
        มร. มูฮัมหมัด อาระฟัต บิน โมฮัมหมัด (Harvard University, สหรัฐอเมริกา)
·        ฮิญาบและกรือเซะ: ประวัติศาสตร์ปาตานีระยะใกล้กับการต่อรองทางการเมืองที่หายไป
        นายรอมฎอน ปันจอร์ (Deep South Watch, ปัตตานี)
 
11.30 – 13.00     ปฏิบัติศาสนกิจและรับประทานอาหารกลางวัน
 
13.00 – 15.00
2. มนต์สะกดภาพหลอนประวัติศาสตร์ปาตานี (ห้องที่ 1)
·        ทวารบถ คชสาร ปืนใหญ่ และกลอง: สัญลักษณ์และสุ้มเสียงในการประดิษฐ์สร้างอัตลักษณ์ปาตานี
        ศ. ดร. บาร์บารา วัตสัต อันดายา (University of Hawai’i, สหรัฐอเมริกา)
·        เครือข่ายอุลามะปาตานีในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
        ศ. ดร. อัซยูมาร์ดี อัซรา (Syarif Hidayatullah State Islamic University, อินโดนีเซีย)
·        การจัดวางประวัติศาสตร์นิพนธ์แบบจารีต, แบบอิสลาม, และแบบสมัยใหม่ ในอัตลักษณ์ปาตานี-ยาวี
        รศ. ดร. อิอิก อาริฟิน มันซูร์นัวร์ (University of Brunei Darussalam, บรูไนดารุสซาลาม)
·        การร่างโครงและสร้างใหม่ประวัติศาสตร์รัฐสุลต่านปาตานี โดยนักประวัติศาสตร์ปาตานี
        ดร. เดนนิส วอล์กเกอร์ (Monash University, ออสเตรเลีย)
2. ป่วนปั่นแม่บทประวัติศาสตร์ไทย (ห้องที่ 2)
·        อัตลักษณ์ทางประวัติศาสตร์, ความเป็นชาติ, การสร้างชาติ, และการเขียนประวัติศาสตร์มลายูมุสลิมในภาคใต้ของไทย ทศวรรษ 1940 – ปี ค.ศ. 1970
        ศ. ดร. กอบเกื้อ สุวรรณทัต-เพียร (Universiti Pendidikan Sultan Idris, มาเลเซีย)
·        ข้อเรียกร้อง 7 ประการ ของขบวนการปะตานี: ความหมายและนัยทางประวัติศาสตร์
        รศ. ดร. ธเนศ อาภรณ์สุวรรณ (มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์)
·        ถอดรื้อวาทกรรม “ข้อเรียกร้องฮัจยีสุหลง": ความขัดแย้งจากอคติและการตีความคำร้องขอแห่งประวัติศาสตร์ยุคปัตตานี
        อ. โชคชัย วงษ์ตานี (มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์, วิทยาเขตหาดใหญ่)
·        วาทกรรมประวัติศาสตร์ว่าด้วยความเสื่อมและการล่มสลายของรัฐปาตานี: จากตัวบทร่วมสมัยสู่ฮิกายัตปัตตานี
        ดร. โดม ไกรปกรณ์ (สถาบันเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์)
 
15.00 – 15.15     พักรับประทานอาหารว่าง
 
15.15 – 17.00
3. จินตนาการอื่นว่าด้วยปาตานี (ห้องที่ 1)
·        ประวัติศาสตร์เหมืองดีบุกที่รอคอย: ทัศนะอังกฤษต่อดินแดนปาตานีตอนในสมัยคริสต์ศตวรรษที่ 19
        ดร. ฟิลิป คิง (Murdoch University, ออสเตรเลีย, Resident Director, ACICIS, อินโดนีเซีย)
·        ดินแดนปาตานีในเอกสารจีนจากคริสต์ศตวรรษที่ 6-19
        ดร. เจฟฟ์ เวด (Institute of Southeast Asian Studies, สิงคโปร์)
·        ปาตานี: เมืองท่าการค้าระหว่างโลกตะวันออกและโลกตะวันตก ช่วงคริสต์ศตวรรษที่ 17 ถึงต้นคริสต์ศตวรรษที่ 18
        ดร. ภาวรรณ เรืองศิลป์ (จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)
        ดร. ปิยดา ชลวร (นักวิชาการอิสระ)
·        (หวน) เล่าเรื่องอดีต: หลากเรื่องราวชีวิตของคนมลายูนอกกรอบประวัติศาสตร์
        นายศรยุทธ เอี่ยมเอื้อยุทธ (ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร)
3. เวทีอภิปราย: วิญญาณแห่ง “อิบรอฮิม ชุกรี” ในประวัติศาสตร์นิพนธ์ปาตานี (ห้องที่ 2)
ผู้ดำเนินการอภิปราย: มร. ฟรานซิส อาร์. แบรดลีย์ (University of Wisconsin-Madison, สหรัฐอเมริกา)
 
19.00 – 21.00     เลี้ยงรับรองอาหารค่ำสำหรับวิทยากร, เจ้าภาพโดย: สถาบันพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งชาติ
 
วันที่ 12 ธันวาคม 2552
08.30 – 09.00     ลงทะเบียน
 
09.00 – 09.30              
ปาฐกถานำการสัมมนา:  ศาสตราจารย์ ดร. แอนโทนี รีด (Australian National University, ออสเตรเลีย)                       ปาตานีในฐานะต้นแบบแห่งพหุลักษณ์
กล่าวแนะนำองค์ปาฐก:      ดร. แพทริค โจรี
 
09.30 – 09.45                 พักรับประทานอาหารว่าง
 
09.45 – 12.00    
4. อาณาจักรทางปัญญาของอุลามะปาตานี (ห้องที่ 1)
·        ชุมชนมุสลิมแห่งปาตานี: อะกีดะฮ์ เตาฮีดียะฮ์ ในฐานะเสาหลักของสังคม
        ผศ. ดร. หะสัน หมัดหมาน (มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์)
·        บทบาทของอุลามะมลายูปาตานีในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
        พล.ต.ต. จำรูญ เด่นอุดม (นักวิชาการอิสระ)
·        บทบาทของปัญญาชนปาตานีในโลกอิสลามสมัยคริสต์ศตวรรษที่ 19
        มร. ฟรานซิส อาร์. แบรดลีย์ (University of Wisconsin-Madison, สหรัฐอเมริกา)
·        เครือข่ายปัญญาชนแห่งฮารอเมน และปาตานี
        ดร. นุมาน หะยีมะแซ (Universiti Sains Malaysia, มาเลเซีย)
4. พื้นที่แห่งการจินตนาการถึงความเป็นชาติในโลกอิสลาม (ห้องที่ 2) 
·        อุลามะกับการแก้ปัญหาความขัดแย้งในอาเจะห์
        ศ. ดร. ฮัสบี อามีรุดดิน (IAIN Ar-Raniri,อาเจะห์, อินโดนีเซีย)
·        มลายูปาตานีโพ้นทะเล
        อ. นิอับดุลรากิ๊บ บินนิฮัสซัน (มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี)
·        ระหว่างปัตตานีและอาเจะห์: ความแตกต่าง ความเหมือน และบทบาทของสื่อต่อสองพื้นที่แห่งความขัดแย้ง
        มร. มัสดูกี (Indonesian Islamic University, อินโดนีเซีย)
·        ปาตานีในโลกไซเบอร์ของอาหรับ: การศึกษาเชิงสถิติและเชิงวิเคราะห์
        ดร. อาดามา บัมบา (มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี)
 
12.00 – 13.00     รับประทานอาหารกลางวัน
 
13.00 – 15.00
5. ตามรอยดวงวิญญาณแห่งปาตานี (ห้องที่ 1)
·        ชัยคฺวันอะห์มัด อัล-ฟะฏอนีย์ นักปรัชญาเมธีด้านการศึกษาและการเมืองของโลกมลายู (พ.ศ.2399-2451)
        อ. อิสมาอีล เบญจสมิทธิ์ (ศูนย์ PUSTA, ปัตตานี)
·        มรดกของชัยคฺดาอุด อัล-ฟาฏอนี ต่อการก่อรูปความคิดของมลายูมุสลิม ผ่านงานเขียนภาษายาวี- อัล-ดูร์ อัล-ซามิน (al-Durr al-Thamin): การสำรวจเชิงญานวิทยาและภววิทยา
        อ. ไฟซอล หะยีอาวัง  (มหาวิทยาลัยอิสลามยะลา)
        รศ.ดร. ซัยลาน มอริส (Universiti Sains Malaysia, มาเลเซีย)
·        กฎหมายอิสลามว่าด้วยมรดก: การศึกษาเปรียบเทียบเขตอำนาจทางกฎหมายของกอฎีต่อการจัดสรรทรัพย์สินครอบครองในปาตานีและมาเลเซีย
        ดร. จัสนี บิน สุหลง (Universiti Sains Malaysia, มาเลเซีย)
·        การสร้างความชอบธรรมให้กับรัฐสุลต่านปาตานี: การวิเคราะห์ผ่านงานเขียนมลายู
        อ. มัมลาฮูตัน บูดูโระห์ (University of Indonesia, อินโดนีเซีย)
5. ทัศนภาพอันแตกกระจายของความเป็นปาตานี (ห้องที่ 2)
·        นักเผยแพร่ศาสนาอิสลามลูกผสมแห่งปาตานี
        ดร. คริสโตเฟอร์ เอ็ม. จอลล์ (ศูนย์มุสลิมศึกษา, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)
·        หวนมองปฏิสัมพันธ์ทางประวัติศาสตร์และความเป็นไปได้ของการเสวนาทางศาสนาระหว่างไทยพุทธ และมลายูมุสลิมในภาคใต้ของไทย
        มร. ฮาติบ อับดุล กาดีร์ (Gadjah Mada University, อินโดนีเซีย)
·        ภาษามลายูปาตานี เป็นมรดกตกทอดทางอารยธรรมอันภาคภูมิใจแห่งโลกมลายู
        อ. ซูฮัยมีย์ อาแว (วิทยาลัยเทคนิคยะลา)
 
15.00 – 15.15     พักรับประทานอาหารว่าง
 
15.15 – 16.00      สะท้อนเนื้อหาการประชุม: ศาสตราจารย์ ดร. เบเนดิคท์ แอนเดอร์สัน
 
16.00 – 16.15     กล่าวปิดการสัมมนา: ผู้อำนวยการ, สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)
 
 
 
 
 
 
 

 

Event date