Skip to main content

การประชุมวิชาการรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์แห่งชาติ ครั้งที่ 10
ในหัวข้อ
ความขัดแย้งและทางออกของการเมืองไทย (พ.ศ.2552)

ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
1 - 2 ธันวาคม 2552

กำหนดการหลัก

 

วันอังคารที่ 1 ธันวาคม  พ.ศ. 2552

 

08.00 - 09.00  น.    ลงทะเบียน / รับเอกสาร

 

09.00 – 09.15 น.     การแสดงดีเกร์ฮูลู  ชุด  สามัคคีประเทศไทย

 

09.15 -  09.40  น.   พิธีเปิด 

 

                             กล่าวต้อนรับ

โดย  รองศาสตราจารย์ ดร.บุญสม  ศิริบำรุงสุข

                             อธิการบดีมหาวิทยาลัยสงลานครินทร์

 

                             กล่าวรายงานโดย 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บุษบง  ชัยเจริญวัฒนะ

                             ประธานคณะกรรมการจัดงาน

 

                             กล่าวเปิดโดย    

ศาสตราจารย์ ดร.กระมล   ทองธรรมชาติ

                             ประธานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ  สาขารัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์

 

                             แนะนำสมาคมรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ภาคใต้ โดย 

                             ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศรีสมภพ  จิตร์ภิรมย์ศรี

                             นายกสมาคม

 

09.40 -  11.00 น.    ปาฐกถาพิเศษ  เรื่อง  ความขัดแย้งกับการเมืองไทย  โดย    

                             Professor Duncan  McCargo

                             University  of  Leeds, United Kingdom

 

11.00 - 12.15 น.     นำเสนองานวิจัยพิเศษ

                             โดย   

รองศาสตราจารย์ ดร.มนตรี  เจนวิทย์การ 

                             มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

รองศาสตราจารย์ ดร.ไชยันต์  ไชยพร 

                             จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

                             ร่วมอภิปรายโดย   

รองศาสตราจารย์ ดร.ธีรภัทร์  เสรีรังสรรค์

                             คณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ

                             สาขารัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์

 

12.15  - 13.00  น.   พักรับประทานอาหารกลางวัน

 

13.00  - 16.30  น.   การนำเสนอผลงานวิชาการ

                             การแข่งขันตอบปัญหารัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์

                             ชิงแชมป์ประเทศไทย (รอบคัดเลือก)

                             การอภิปรายแลกเปลี่ยนประเด็นที่เกี่ยวข้อง

 

16.30  - 19.00   น.  พักผ่อนตามอัธยาศัย

 

วันพุธที่  2 ธันวาคม พ.ศ.2552

08.00  - 09.00  น.   ลงทะเบียน / รับเอกสาร

09.00 10.30  น.    ปาฐกถาพิเศษ

เรื่อง  การบริหารจัดการภาครัฐในภาวะความขัดแย้ง

                             โดย   ศาสตราจารย์  ดร.สมบัติ  ธำรงธัญวงศ์  

         สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

 

10.30 10.45  น.    พักรับประทานอาหารว่าง

 

10.45 12.00  น.    อภิปรายแลกเปลี่ยน

 

เรื่อง  เขตปกครองพิเศษจังหวัดชายแดนภาคใต้ ในทัศนะของนักรัฐศาสตร์

 

                             ร่วมอภิปรายโดย   

ศาสตราจารย์ ดร.จรัส  สุวรรณมาลา

                             คณะรัฐศาสตร์  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

                             รองศาสตราจารย์ ดร.ฉันทนา บรรพศิริโชติ หวันแก้ว

                             คณะรัฐศาสตร์  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

                             ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศรีสมภพ  จิตร์ภิรมย์ศรี

                             คณะรัฐศาสตร์  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

                             ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชิดชนก  ราฮิมมูลา

                             คณะรัฐศาสตร์  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

 

12.00  - 13.00  น.   พักรับประทานอาหารกลางวัน

 

13.00  - 15.30  น.   การนำเสนอผลงานวิชาการ

                             การแข่งขันตอบปัญหารัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์

                             ชิงแชมป์ประเทศไทย  (รอบชิงชนะเลิศ)

                             การอภิปรายแลกเปลี่ยนประเด็นที่เกี่ยวข้อง

 

15.30 - 16.00  น.    สรุปประเด็นการจัดการประชุมวิชาการ

 

                             โดย  

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศรีสมภพ  จิตร์ภิรมย์ศรี

                             นายกสมาคมรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ภาคใต้

                             ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บุษบง  ชัยเจริญวัฒนะ

                             ประธานคณะกรรมการจัดงาน

                            

16.00 16.30 น.     การมอบรางวัลการแข่งขันตอบปัญหารัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ชิงแชมป์ประเทศไทย

 

                             พิธีปิด

 

** กำหนดการอาจเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม

 

กำหนดการการนำเสนอผลงานวิชาการในวันที่ 1 ธันวาคม 2552

กำหนดการการนำเสนอผลงานวิชาการในวันที่ 2 ธันวาคม 2552

Event date