Skip to main content

สรุปสถิติเหตุการณ์ความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ประจำปี 2557: ปีที่มีจำนวนเหตุการณ์น้อยที่สุดในรอบ 11 ปี

ข้อมูล ณ วันที่ 25 ธันวาคม 2557

 

สุภาภรณ์ พนัสนาชี และคณะ

คณะทำงานฐานข้อมูลเหตุการณ์ชายแดนใต้ ศูนย์เฝ้าระวังสถานการณ์ภาคใต้

Deep South Incident Database (DSID)

 

บทนำ

ศูนย์เฝ้าระวังสถานการณ์ภาคใต้ (Deep South Watch) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี ได้รวบรวมสถิติเหตุการณ์ความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ต่อเนื่องมาเป็นเวลาหลายปี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อรวบรวมข้อมูลข่าวสารของเหตุการณ์ความรุนแรงในพื้นที่ดังกล่าวและนำมาสังเคราะห์และจัดเก็บในระบบฐานข้อมูลเพื่อเป็นฐานในการอธิบายปรากฏการณ์ความรุนแรงอย่างเป็นวิชาการ โดยจะมีการเผยแพร่ข้อมูลและบทวิเคราะห์อยู่เป็นระยะ ในขณะเดียวกันก็ยังมีผู้ใช้งานข้อมูลดังกล่าวจากหลายแวดวงอยู่เป็นประจำ ทั้งนี้ การประมวลผลข้อมูลเป็นสถิติในหลายมิติ  อาทิเช่น สถิติจำนวนของเหตุการณ์และผู้บาดเจ็บล้มตาย องค์ประกอบของเหตุการณ์อย่างวันเวลา พื้นที่ รูปแบบ ผู้กระทำการ เหยื่อหรือเป้าหมายในการก่อเหตุ เป็นต้น โดยเก็บรวบรวมและตรวจสอบข้อมูลจากแหล่งข้อมูลทางเปิดอย่างสื่อมวลชนและได้รับความอนุเคราะห์จากฐานข้อมูลของหน่วยงานราชการหลายแห่ง ได้แก่ ส่วนปฏิบัติการและรับแจ้งเหตุฉุกเฉิน ศูนย์ปฏิบัติการร่วม กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า (กอ.รมน.ภาค 4 สน.) งานการข่าว ศูนย์ปฏิบัติการสำนักงานตำรวจแห่งชาติส่วนหน้า (ศปก.ตร.สน.) และศูนย์ประสานงานเหตุฉุกเฉินแห่งชาติ จังหวัดยะลา 

อย่างไรก็ตาม ด้วยข้อจำกัดในการเก็บรวบรวมข้อมูลในห้วงเวลาที่ผ่านมา ประกอบกับสถานการณ์โดยภาพรวมเริ่มมีทิศทางที่เปลี่ยนไป ศูนย์เฝ้าระวังสถานการณ์ภาคใต้จึงได้พยายามพัฒนาฐานข้อมูลดังกล่าวให้เป็น “ฐานข้อมูลเหตุการณ์ชายแดนใต้” หรือ Deep South Incident Database (DSID) เพื่อให้มีความน่าเชื่อถือในทางวิชาการมากยิ่งขึ้น ทั้งยังเตรียมความพร้อมสำหรับการติดตามเฝ้าระวังการเปลี่ยนแปลงของสภาวะสันติภาพเชิงลด (negative peace) ของกระบวนการสันติภาพ ในขณะเดียวกันก็พัฒนาข้อต่อหรือจุดเชื่อมต่อสำหรับการประสานฐานข้อมูลจากหน่วยงานภาครัฐและจากองค์กรนอกภาครัฐทั้งในและต่างประเทศ โดยที่ผ่านมาได้เริ่มต้นทบทวนจากบทเรียนการทำงานและการสะท้อนจากผู้ใช้งานที่ผ่านมา และพัฒนาวิธีวิทยาในการเก็บรวบรวมข้อมูลให้สอดคล้องกับการนำข้อมูลไปใช้งานมากยิ่งขึ้น โดยส่วนหนึ่งได้เรียนรู้ประสบการณ์จากหน่วยงานหรือหน่วยวิจัยที่ทำหน้าที่จัดเก็บข้อมูลในลักษณะเดียวกันในต่างประเทศ ซึ่งมีความร่วมมือที่ต่อเนื่องอยู่เป็นระยะ ขณะนี้การพัฒนาฐานข้อมูล DSID กำลังอยู่ในระหว่างดำเนินการและมีคืบหน้ามากพอสมควรแล้ว คาดว่าจะสามารถปรับเปลี่ยนอย่างสมบูรณ์ได้ภายในปี 2558

สำหรับรายงานสรุปสถิติเหตุการณ์ความไม่สงบชิ้นนี้จะยังคงยึดเอาวิธีวิทยาและแนวทางการรวบรวมข้อมูลในแบบเดิมเป็นด้านหลัก โดยจะครอบคลุมรายละเอียดของเหตุการณ์ความไม่สงบในห้วงปี 2557 (จาก 1 มกราคม – 24 ธันวาคม) และเปรียบเทียบในรอบ 11 ปี ของความรุนแรงที่ปะทุขึ้นในปี 2547 เป็นต้นมา ข้อสังเกตที่น่าสนใจก็คือจำนวนเหตุการณ์ในปีนี้มีจำนวนน้อยที่สุดเมื่อเปรียบเทียบกับสถิติตลอด 11 ปีผ่านมา

ภาพรวมเหตุการณ์

            ในปี 2557 มีจำนวนเหตุการณ์ความไม่สงบทั้งสิ้น  793 เหตุการณ์ เฉลี่ยเดือนละ 66 เหตุการณ์ มีผู้เสียชีวิต 330 คน เฉลี่ยเดือนละ 28 คน และบาดเจ็บทั้งสิ้น 663 คน เฉลี่ยเดือนละ 55 คน

            เดือนที่เกิดเหตุสูงสุด : พฤษภาคม จำนวน 128 เหตุการณ์ มีผู้เสียชีวิต 26 คน และได้รับบาดเจ็บ 135 คน

            เดือนที่เกิดเหตุต่ำสุด : ธันวาคม จำนวน 44 เหตุการณ์ มีผู้เสียชีวิต 7 คน และได้รับบาดเจ็บ 16 คน

เดือนที่เกิดเหตุ

จำนวนเหตุการณ์

เสียชีวิต

รวมเสียชีวิต

บาดเจ็บ

รวมบาดเจ็บ

รวมเสียชีวิตและบาดเจ็บ

ไม่ระบุ

พุทธ

มุสลิม

ไม่ระบุ

พุทธ

มุสลิม

มกราคม

68

0

20

19

39

0

22

23

45

191

กุมภาพันธ์

74

0

24

24

48

0

39

18

57

227

มีนาคม

60

2

16

17

35

0

20

18

38

168

เมษายน

31

0

12

11

23

0

35

30

65

142

พฤษภาคม

128

3

8

15

26

1

76

58

135

315

มิถุนายน

74

0

15

19

34

0

36

15

51

193

กรกฎาคม

61

0

13

17

30

2

78

34

114

235

สิงหาคม

66

0

9

9

18

0

29

11

40

142

กันยายน

58

0

10

13

23

0

19

20

39

143

ตุลาคม

68

1

4

13

18

0

15

12

27

131

พฤศจิกายน

61

0

15

14

29

0

27

9

36

155

ธันวาคม

44

0

2

5

7

0

8

8

16

74

รวม

793

6

148

176

 330

3

404

256

663

993

 

สถิติเหตุการณ์ความไม่สงบสะสมตั้งแต่ปี 2547 - 2557 จำแนกเป็นรายปี

 

สถิติสะสมจำนวนผู้เสียชีวิตและบาดเจ็บสะสมตั้งแต่ปี 2547 - 2557 จำแนกเป็นรายปี

            พบว่ามีผู้เสียชีวิตทั้งสิ้น 6,286 ราย เฉลี่ยมีผู้เสียชีวิตปีละ 571 รายและมีผู้ได้รับบาดเจ็บทั้งสิ้น 11,366 ราย เฉลี่ยปีละ 1,033 ราย

 

สถิติปี 2557 จำแนกตามกลุ่มประเภทของเหตุการณ์

 

            ยิง                                 จำนวน 364 เหตุการณ์       เสียชีวิต 261 คน บาดเจ็บ 232 คน

            ระเบิด                            จำนวน 246 เหตุการณ์       เสียชีวิต 47 คน                บาดเจ็บ 417 คน

            วางเพลิง                         จำนวน 45 เหตุการณ์         ไม่มีผู้เสียชีวิตและบาดเจ็บ

            ก่อกวนสร้างสถานการณ์     จำนวน 87 เหตุการณ์         ไม่มีผู้เสียชีวิตและบาดเจ็บ 

            ประเภทเหตุการณ์อื่น ๆ      จำนวน 51 เหตุการณ์         เสียชีวิต 22 คน                บาดเจ็บ 14 คน   

 

สถิติในช่วงเวลาสำคัญ

 

พื้นที่การก่อเหตุ : ระดับจังหวัด

            จังหวัดปัตตานี จำนวน 291 เหตุการณ์ เฉลี่ยเดือนละ 24.25 เหตุการณ์ เสียชีวิต 152 คน บาดเจ็บ 299 คน [Updated]

            จังหวัดนราธิวาส จำนวน 272 เหตุการณ์ เฉลี่ยเดือนละ 22.66 เหตุการณ์ เสียชีวิต 87 คน บาดเจ็บ 160 คน

            จังหวัดยะลา จำนวน 200 เหตุการณ์ เฉลี่ยเดือนละ 16.66 เหตุการณ์ เสียชีวิต 82 คน บาดเจ็บ 166 คน

            จังหวัดสงขลา จำนวน 30 เหตุการณ์ เฉลี่ยเดือนละ 2.5 เหตุการณ์ เสียชีวิต 9 คน     บาดเจ็บ 38 คน

 

พื้นที่การก่อเหตุ : ระดับอำเภอ

 

10 อำเภอที่มีเหตุการณ์สูงสุด

            อันดับที่ 1 อำเภอบันนังสตา จังหวัดยะลา จำนวน 54 เหตุการณ์ เสียชีวิต 17 คน บาดเจ็บ 30 คน

            อันดับที่ 2 อำเภอระแงะ จังหวัดนราธิวาส จำนวน 44 เหตุการณ์ เสียชีวิต 18 คน บาดเจ็บ 29 คน

            อันดับที่ 3 อำเภอรือเสาะ จังหวัดนราธิวาส จำนวน 44 เหตุการณ์ เสียชีวิต 20 คน บาดเจ็บ 27 คน

            อันดับที่ 4 อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา จำนวน 42 เหตุการณ์ เสียชีวิต 9 คน บาดเจ็บ 50 คน

            อันดับที่ 5 อำเภอเมืองปัตตานี จังหวัดปัตตานี จำนวน 41 เหตุการณ์ เสียชีวิต 15 คน บาดเจ็บ 85 คน

            อันดับที่ 6 อำเภอสายบุรี จังหวัดปัตตานี จำนวน 40 เหตุการณ์ เสียชีวิต 23 คน บาดเจ็บ 38 คน

            อันดับที่ 7 อำเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี จำนวน 36 เหตุการณ์ เสียชีวิต 16 คน บาดเจ็บ 17 คน

            อันดับที่ 8 อำเภอรามัน จังหวัดยะลา จำนวน 32 เหตุการณ์ เสียชีวิต 12 คน บาดเจ็บ 7 คน

            อันดับที่ 9 อำเภอสุไหงปาดี จังหวัดนราธิวาส จำนวน 30 เหตุการณ์ เสียชีวิต 3 คน บาดเจ็บ 19 คน

            อันดับที่ 10 อำเภอทุ่งยางแดง จังหวัดปัตตานี จำนวน 29 เหตุการณ์ เสียชีวิต 13 คน บาดเจ็บ 54 คน

 

จังหวัดนราธิวาส

 

อำเภอ

เหตุการณ์

เสียชีวิต

บาดเจ็บ

ไม่ระบุ

พุทธ

มุสลิม

รวมตาย

ไม่ระบุ

พุทธ

มุสลิม

รวมเจ็บ

จะแนะ

14

0

0

5

5

0

4

3

7

เจาะไอร้อง

11

0

1

0

1

0

7

14

21

ตากใบ

21

0

8

2

10

0

12

2

14

บาเจาะ

26

0

0

7

7

0

8

5

13

เมืองนราธิวาส

17

1

3

5

9

0

6

1

27

ยี่งอ

15

0

0

2

2

0

0

2

2

ระแงะ

44

0

1

17

18

0

10

8

29

รือเสาะ

44

0

8

12

20

0

16

11

27

แว้ง

10

0

0

0

0

0

3

1

56

ศรีสาคร

12

0

6

2

8

0

10

4

14

สุคิริน

3

0

1

0

1

0

4

0

4

สุไหงโก-ลก

25

0

0

3

3

0

6

9

15

สุไหงปาดี

30

0

2

1

3

0

8

6

19

 

จังหวัดปัตตานี

 

อำเภอ

เหตุการณ์

เสียชีวิต

บาดเจ็บ

ไม่ระบุ

พุทธ

มุสลิม

รวมตาย

ไม่ระบุ

พุทธ

มุสลิม

รวมเจ็บ

กะพ้อ

13

0

1

5

6

0

3

9

12

โคกโพธิ์

24

1

17

5

23

0

32

10

42

ทุ่งยางแดง

29

0

3

10

13

0

14

6

54

ปะนาเระ

25

0

6

8

14

0

5

6

11

มายอ

22

0

4

7

11

0

4

8

12

เมืองปัตตานี

41

0

8

7

15

0

41

44

85

แม่ลาน

5

0

7

0

7

0

11

1

97

ไม้แก่น

3

0

0

1

1

0

0

2

2

ยะรัง

29

0

0

11

11

0

14

4

18

ยะหริ่ง

24

0

9

3

12

0

5

4

20

สายบุรี

40

0

12

11

23

0

34

25

38

หนองจิก

36

2

8

6

16

0

12

5

17

 

จังหวัดยะลา

 

อำเภอ

เหตุการณ์

เสียชีวิต

บาดเจ็บ

ไม่ระบุ

พุทธ

มุสลิม

รวมตาย

ไม่ระบุ

พุทธ

มุสลิม

รวมเจ็บ

กรงปินัง

9

0

0

6

6

0

14

3

17

กาบัง

8

0

5

2

7

0

2

0

17

ธารโต

20

2

3

1

6

0

7

1

8

บันนังสตา

54

0

6

11

17

1

18

11

30

เบตง

7

0

4

3

7

2

32

9

38

เมืองยะลา

42

0

5

4

9

0

27

23

50

ยะหา

28

0

11

7

18

0

5

4

9

รามัน

32

0

1

11

12

0

0

7

7

 

จังหวัดสงขลา

 

อำเภอ

จังหวัด

เหตุการณ์

เสียชีวิต

บาดเจ็บ

ไม่ระบุ

พุทธ

มุสลิม

รวมตาย

ไม่ระบุ

พุทธ

มุสลิม

รวมเจ็บ

จะนะ

สงขลา

2

0

0

0

0

0

5

7

12

เทพา

สงขลา

17

0

7

1

8

0

11

1

12

นาทวี

สงขลา

1

0

0

0

0

0

2

0

24

สะบ้าย้อย

สงขลา

8

0

1

0

1

0

2

0

2

หาดใหญ่

สงขลา

2

0

0

0

0

0

10

0

10

 

สถิติผู้เสียชีวิตในรอบปี 2557 จำแนกตามภูมิหลัง

 

สถิติเหยื่อที่เสียชีวิตจำแนกตามภูมิหลัง : รายเดือน

 

ภูมิหลัง

ม.ค.

ก.พ.

มี.ค.

เม.ย.

พ.ค.

มิ.ย.

ก.ค.

ส.ค.

ก.ย.

ต.ค.

พ.ย.

ธ.ค.

รวม

ราษฎร

15

22

16

11

14

20

17

6

11

7

17

6

162

ตำรวจ/ตชด/นปพ

5

4

3

4

1

3

3

2

1

2

0

0

28

ทหาร

10

10

2

1

2

4

3

7

0

1

0

0

40

ชรบ/อส/อปพร

2

1

1

0

0

5

1

0

1

0

0

0

11

ครู/บุคลากรทางการศึกษา

1

0

2

0

2

0

0

1

1

0

2

0

9

นักเรียนนักศึกษา

0

0

0

0

0

0

2

0

0

0

3

0

5

อบต/อบจ

0

1

1

0

1

0

0

0

2

1

0

0

6

กำนัน/ผญบ/ผชบ

3

2

3

2

1

2

0

1

2

1

3

0

20

ข้าราชการ/รัฐวิสาหกิจ

0

2

0

3

1

0

0

0

3

0

1

0

10

ลูกจ้างของรัฐ

2

0

0

0

1

0

0

0

1

1

1

0

6

ลูกจ้างของเอกชน

0

1

2

0

0

0

0

0

0

0

0

0

3

พระสงฆ์/สามเณร

1

1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2

ผู้นำศาสนาอิสลาม

0

0

1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1

ต่างด้าว

0

0

2

0

2

0

0

0

0

2

0

0

6

อื่น ๆ

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1

0

0

1

เยาวชนไม่เกิน 15 ปี

0

4

0

2

1

0

1

1

0

1

0

0

10

คนร้าย

0

0

2

0

0

0

3

0

1

1

2

1

10

รวม

39

48

35

23

26

34

30

18

23

18

29

7

330

 

สถิติจำนวนเหยื่อที่เสียชีวิตจำแนกตามภูมิหลัง : จังหวัด

 

จังหวัด

นราธิวาส

ปัตตานี

ยะลา

สงขลา

รวม

ราษฎร

46

66

42

8

162

ตำรวจ/ตชด/นปพ

5

14

9

0

28

ทหาร

11

14

15

0

40

ชรบ/อส/อปพร

3

6

2

0

11

ครู/บุคลากรทางการศึกษา

1

6

1

1

9

นักเรียนนักศึกษา

1

2

2

0

5

อบต/อบจ

1

4

1

0

6

กำนัน/ผญบ/ผชบ

5

11

4

0

20

ข้าราชการ/รัฐวิสาหกิจ

1

8

1

0

10

ลูกจ้างของรัฐ

1

5

0

0

6

ลูกจ้างของเอกชน

0

3

0

0

3

พระสงฆ์/สามเณร

0

2

0

0

2

ผู้นำศาสนาอิสลาม

1

0

0

0

1

ต่างด้าว

1

3

2

0

6

อื่น ๆ

1

0

0

0

1

เยาวชนไม่เกิน 15 ปี

5

3

2

0

10

คนร้าย

4

5

1

0

10

รวม

87

152

82

9

330

           

 

สถิติเหยื่อที่บาดเจ็บจำแนกตามภูมิหลัง : รายเดือน

           

เดือนที่เกิดเหตุ

ม.ค.

ก.พ.

มี.ค.

เม.ย.

พ.ค.

มิ.ย.

ก.ค.

ส.ค.

ก.ย.

ต.ค.

พ.ย.

ธ.ค.

รวม

ราษฎร

11

18

20

49

82

16

62

10

21

13

17

7

326

ตำรวจ/ตชด/นปพ

5

11

7

10

4

3

14

8

4

0

2

2

70

ทหาร

24

19

7

2

25

22

13

19

2

9

7

3

152

ชรบ/อส/อปพร

2

2

1

0

9

7

13

0

6

0

4

2

46

ครู/บุคลากรทางการศึกษา

0

1

0

0

0

0

0

1

0

0

0

0

2

นักเรียนนักศึกษา

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1

0

1

อบต/อบจ

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

กำนัน/ผญบ/ผชบ

2

2

1

0

0

2

1

0

0

3

2

3

16

ข้าราชการ/รัฐวิสาหกิจ

1

0

0

0

2

1

2

0

2

0

1

0

9

ลูกจ้างของรัฐ

0

0

0

1

0

0

0

1

1

1

0

0

4

ลูกจ้างของเอกชน

0

1

1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2

พระสงฆ์/สามเณร

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

ผู้นำศาสนาอิสลาม

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

ต่างด้าว

0

0

0

0

0

0

3

0

0

0

0

0

3

อื่น ๆ

0

0

0

0

2

0

0

0

2

0

0

0

4

เยาวชนไม่เกิน 15 ปี

0

3

1

4

11

0

6

1

1

1

2

0

30

คนร้าย

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

รวม

45

57

38

66

135

51

114

40

39

27

36

17

665

 

สถิติจำนวนเหยื่อที่บาดเจ็บจำแนกตามภูมิหลัง : จังหวัด

 

จังหวัด

นราธิวาส

ปัตตานี

ยะลา

สงขลา

รวม

ราษฎร

55

132

107

32

326

ตำรวจ/ตชด/นปพ

17

43

5

5

70

ทหาร

61

57

34

0

152

ชรบ/อส/อปพร

18

21

7

0

46

ครู/บุคลากรทางการศึกษา

0

2

0

0

2

นักเรียนนักศึกษา

0

1

0

0

1

อบต/อบจ

0

0

0

0

0

กำนัน/ผญบ/ผชบ

4

8

4

0

16

ข้าราชการ/รัฐวิสาหกิจ

0

9

0

0

9

ลูกจ้างของรัฐ

2

2

0

0

4

ลูกจ้างของเอกชน

0

2

0

0

2

พระสงฆ์/สามเณร

0

0

0

0

0

ผู้นำศาสนาอิสลาม

0

0

0

0

0

ต่างด้าว

1

0

2

0

3

อื่น ๆ

2

2

0

0

4

เยาวชนไม่เกิน 15 ปี

3

19

7

1

30

คนร้าย

0

0

0

0

0

รวม

163

298

166

38

665

 

DOWNLOAD

E-Book

PDF

MS-word

 

File attachment
Attachment Size
dsid_anualreport_2014.pdf (705.81 KB) 705.81 KB
dsid_anualreport_2014.docx (617.55 KB) 617.55 KB