Skip to main content
 
 
คำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรี ที่ 230/2557 

เรื่อง การจัดตั้งกลไกขับเคลื่อนกระบวนการพูดคุยเพื่อสันติสุขจังหวัดชายแดนภาคใต้ 

(ลงวันที่ 26 พฤศจิกายน 2557 และฉบับที่ 2 ลงวันที่ 26 มีนาคม 2558)