Skip to main content

 

 

กำหนดการจัดงาน
โครงการเปิดพื้นที่ศิลปะและวัฒนธรรม
ตันหยงบุหงา...อุทยานศิลปวัฒนธรรมมาลายู-ปาตานี
ณ คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
ระหว่างวันที่ 25-27 มิถุนายน 2553
 

วัน/เวลา
รายการ
สถานที่
วันศุกร์ที่ 25 มิถุนายน 2553
08.00-08.30 น.
ลงทะเบียน
หอประชุม
08.30-09.00 น.
การแสดงพิธีเปิด
หอประชุม
09.00-15.00 น.
ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิเชษฐ์ เปียร์กลิ่น
คณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
วิทยาเขตปัตตานี กล่าวรายงานโครงการ
หอประชุม
09.00-09.15 น.
กล่าวเปิดงานโดยท่านอธิการบดี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
หอประชุม
09.00-10.00 น.
บรรยายพิเศษ โดยศาสตราจารย์ ดร. นิธิ เอียวศรีวงศ์  
หอประชุม
09.00-12.00 น.
การนำเสนอบทความทางวิชาการ
ด้านวิถีชีวิตและศิลปะการแสดง
ผู้ดำเนินรายการ :  
1. อาจารย์บัณฑิต ไกรวิจิตร
2. คุณศรยุทธ เอี่ยมเอื้อยุทธ
หอประชุม
12.00-13.30 น.
พักรับประทานอาหารกลางวัน
หอประชุม
13.30-15.30 น.
การนำเสนอบทความทางวิชาการ
ด้านสุนทรียภาพและศิลปะร่วมสมัย
ผู้ดำเนินรายการ :  ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิเชษฐ์ เปียร์กลิ่น
หอประชุม
15.30-17.30 น.
การนำเสนอบทความทางวิชาการ
ด้านภาษาและวรรณกรรมมลายูปาตานี
ผู้ดำเนินรายการ :  พล.ต.ต.จำรูญ เด่นอุดม 
หอประชุม
19.00-22.00 น.
เลี้ยงรับรองผู้ทรงคุณวุฒิและแขกผู้มีเกียรติ
โดยการแสดงของสาขาวิชาศิลปะการแสดง
คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
วิทยาเขตปัตตานี
ลานหน้าคณะศิลปกรรมศาสตร์ 

วัน/เวลา
รายการ
สถานที่
วันเสาร์ที่ 26 มิถุนายน 2553
08.30-10.30 น.
การนำเสนอบทความทางวิชาการ
ด้านวัฒนธรรมการศึกษามลายูปาตานี
ผู้ดำเนินรายการ :  ผู้ช่วยศาสตราจารย์อับดุลเลาะ อับรู
หอประชุม
10.30-12.00 น.
การนำเสนอบทความทางวิชาการ
ด้านประวัติศาสตร์ชาติพันธุ์มลายูปาตานี
ผู้ดำเนินรายการ :  รองศาสตราจารย์ ดร.รัตติยา สาและ
หอประชุม
12.00-13.00 น.
พักรับประทานอาหารกลางวัน
 
13.00-13.30 น.
การบรรยายให้ความรู้และการแสดงสีละ
หอประชุม
13.30-14.00 น.
การบรรยายให้ความรู้และการแสดงมะโย่ง
หอประชุม
14.00-14.30 น.
การบรรยายให้ความรู้และการแสดงโนราห์
หอประชุม
14.30-15.00 น.
การบรรยายให้ความรู้และการแสดงวายังกูเละ
หอประชุม
15.00-15.30 น.
การบรรยายให้ความรู้และการแสดงดิเกร์ฮูลู
หอประชุม
15.30-16.30 น.
การบรรยายให้ความรู้และการแสดงโต๊ะบีแด การแพทย์พื้นบ้าน
หอประชุม
16.30-17.00 น.
การบรรยายให้ความรู้และการแสดงวาดลายเรือกอและ
หอประชุม
17.00-17.30 น.
การบรรยายให้ความรู้และการแสดงการทำกริซ
หอประชุม
17.30-19.00 น.
พักผ่อนตามอัธยาศัย
 
19.00-20.30 น.
การแสดงรอเง็ง (ชุดใหญ่)
ลานหน้าคณะศิลปกรรมศาสตร์
20.30-21.30 น.
การแสดงดิเกร์ฮูลู (ชุดใหญ่)
ลานหน้าคณะศิลปกรรมศาสตร์
21.30-22.30 น.
การแสดงวายังกูเละ (ชุดใหญ่)
ลานหน้าคณะศิลปกรรมศาสตร์
วันอาทิตย์ที่ 27 มิถุนายน 2553
09.00-10.00 น.
การบรรยายให้ความรู้และการแสดงไวโอลิน
โดย นายขาเดร์ แวเด็ง ศิลปินแห่งชาติ สาขาศิลปะการแสดง
หอประชุม
10.00-10.45 น.
การบรรยายให้ความรู้และการแสดงรองเง็ง
หอประชุม
10.45-11.30 น.
การปาฐกถา โดย ดร.ปริตตา เฉลิมเผ่า กออนันตกูล
ผู้อำนวยการศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์กรมหาชน)
หอประชุม
11.30-12.00 น.
พิธิปิด
หอประชุม
 
หมายเหตุ : กำหนดการอาจมีความเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม
Event date