รายการสิทธิวิวาทะ
(Let's Talk Rights)
รายการสิทธิวิวาทะ ตอน "ความมั่นคงของรัฐ-ความมั่นคงของมนุษย์"   ขอถือโอกาสหลังวิกฤตถนนราชประสงค์และเหตุการณ์ความไม่สงบสามจังหวัดชายแดนใต้ ที่ยังไม่มีแนวโน้มจะสงบลง เปิดพื้นที่ให้มีการทำความเข้าใจและถกเถียงอย่างสร้างสรรค์ถึงเหตุผลต่างๆ ที่รัฐจำต้องใช้เครื่องมือต่างๆ   เช่น กฎหมาย...
2010-08-25 03:37
รายการสิทธิวิวาทะ
(Let's Talk Rights)
  รายการสิทธิ...วิวาทะตอน เล่า เรื่อง "คน" ของอดีต ที่สุดแดนใต้   ในตอนนี้รายการต้องการผลักดันให้วงวิชาการประวัติศาสตร์เห็นความสำคัญของ การเปิดพื้นที่ให้แก่ประวัติศาสตร์ท้องถิ่น ที่บันทึกและเล่าโดยชาวบ้านมากยิ่งขึ้น เพื่อศึกษาว่าที่ผ่านมา อะไรคือ "สิ่ง" ยึดโยงให้คนในชุมชนสามารถอยู่ร่วมกันได้...
2010-08-25 03:31
รายการสิทธิวิวาทะ
(Let's Talk Rights)
สิทธิวิวาทะ ศิลปะกับสันติภาพ สิทธิวิวาทะตอน "ศิลปะ...วัฒนธรรม...กับสันติภาพชายแดนใต้" เป็นรายการตอนพิเศษเพื่อนำเสนองานมหกรรมศิลปวัฒนธรรม "ตันหยงบุหงา...อุทยานศิลปวัฒนธรรมมลายูปาตานี" ซึ่งจัดโดยคณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และเครือข่ายองค์กรร่วมจัดในพื้นที่ ผู้ร่วมรายการ 1. เจ๊ะแยนะ...
2010-07-27 21:22
รายการสิทธิวิวาทะ
(Let's Talk Rights)
  รายการสิทธิ...วิวาทะ ตอน นิติวิทยาศาสตร์ในทรรศนะอิสลาม ออกอากาศทางทีวีไทย วันอังคาร เวลา 11.00 น เป็นต้นไป   สัปดาห์นี้มี 2 ประเด็นหลักที่จะร่วมกันหาคำตอบคือ (1) หลักการอิสลามสนับสนุนการแสวงหาพยานหลักฐานด้านนิติเวช-นิติวิทยาศาสตร์เพื่อไม่ให้คนผิดลอยนวลอย่างไร มีแนวทางการปฏิบัติที่ชัดเจนหรือไม่ (...
2010-07-20 11:45
รายการสิทธิวิวาทะ
(Let's Talk Rights)
สิทธิวิวาทะ ตอนที่ 21 "มลายูในสังคมไทย" ออกอากาศทางทีวีไทย วันอังคาร เวลา 11.00 น  ที่มา  ภาพเหตุการณ์ความขัดแย้งและความรุนแรง ระลอกใหม่ในจังหวัดชายแดนใต้ เป็นสิ่งที่สื่อกระแสหลักส่วนใหญ่ให้ความสำคัญ การนำเสนอในลักษณะนี้ นอกจากจะมีอิทธิพลอย่างยิ่งในการทำให้เกิดภาพเหมารวมในเชิงลบต่อคนมลายูใน...
2010-07-20 11:06
รายการสิทธิวิวาทะ
(Let's Talk Rights)
  รายการ สิทธิวิวาทะ ออกอากาศทางทีวีไทย เมื่อวันอังคารที่ 13 กรกฎาคม 2553 เป็นการเปิดเวทีสาธารณะ ให้กับกลุ่มชาวบ้านที่หลากหลายได้นำข้อเสนอและแสดงสิทธิและเสียง ที่สรุปมาจากการจัดเวทีในชุมชนโดยกลุ่มองค์กรภาคประชาชนที่แยกย้ายกันลงพื้นที่กว่า 30 เวที ทั้งนี้...
2010-07-20 10:57
รายการสิทธิวิวาทะ
(Let's Talk Rights)
  สิทธิวิวาทะ...ชาวบ้านเขียนกฎหมาย ออกอากาศวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2553 เวลา 11.00 น. ทางทีวีไทย  รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ปี พ.ศ. 2540 และ 2550 ได้ให้สิทธิแก่ประชาชนในการเสนอร่างกฎหมายต่อรัฐสภาเพื่อพิจารณาออกเป็นกฎหมาย นับตั้งแต่มีการบังคับใช้ พ.ร.บ.ว่าด้วยการเข้าชื่อเสนอกฎหมาย พ.ศ. 2542  ...
2010-02-22 16:02
รายการสิทธิวิวาทะ
(Let's Talk Rights)
จากการที่รัฐบาลและส.ส.กลุ่มหนึ่งได้เสนอร่างกฎหมายต่อรัฐสภาให้มีการตรากฎหมายว่าด้วยความปลอดภัย    อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน โดยมีร่างกฎหมายทั้งจากทั้งภาครัฐและภาคเอกชนเข้าสู่วาระการพิจารณาในขั้นกรรมาธิการวิสามัญ ทั้งนี้...
2010-02-18 09:29
รายการสิทธิวิวาทะ
(Let's Talk Rights)
  รายการโทรทัศน์ “สิทธิ...วิวาทะ” หัวข้อ “ทวิภาษา : อัตลักษณ์ไทยเสียไปหรือไม่” ออกอากาศในวันที่ 21 มกราคม 2553 (รายการสิทธิ..วิวาทะ เปลี่ยนเวลาออกอากาศ เป็น 11 โมงเช้า วันอังคาร ทางทีวีไทย)...
2010-02-10 17:02
รายการสิทธิวิวาทะ
(Let's Talk Rights)
ท่ามกลางสถานการณ์ความขัดแย้งในสังคมไทยปัจจุบันนี้ ไม่ว่าจะเป็นปัญหาความขัดแย้งทางอุดมการณ์ทางการเมือง ปัญหายาเสพติด ปัญหาการแย่งชิงการจัดการทรัพยากร หรือความขัดแย้งในพื้นที่สามจังหวัดภาคใต้ บ่อยครั้งได้ขยายไปสู่การใช้ความรุนแรงซึ่งส่งผลกระทบแก่เด็กและเยาวชน นอกจากนี้...
2010-01-19 16:21

Pages