รายการสิทธิวิวาทะ
(Let's Talk Rights)
รายการสิทธิ...วิวาทะเปลี่ยนวันและเวลาออกอากาศแล้ว เป็นอังคาร เวลา 11.05 น. ทางทีวีไทย อังคารนี้ ตอนที่ 11 “ทวิภาษา: อัตลักษณ์ไทยเสียไปหรือไม่“ รายการสิทธิ...วิวาทะ ตอน “ทวิภาษา: อัต ลักษณ์ไทยเสียไปหรือไม่“ เป็นการแลกเปลี่ยนมุมมอง เกี่ยวกับนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง...
2010-01-19 11:36
รายการสิทธิวิวาทะ
(Let's Talk Rights)
    ประชาธิปไตยทางตรงคืออะไร? ชาวบ้านพบอุปสรรคอะไรบ้างในการเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น ตามแนวทางของกฎหมายการเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น พ.ศ. 2542  “...
2010-01-19 11:35
รายการสิทธิวิวาทะ
(Let's Talk Rights)
  สิทธิ...วิวาทะ หัวข้อ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น...รูปแบบพิเศษ ออกอากาศในวันที่ 10 ธันวาคม 2552 เนื่องจากการที่พลเอกชวลิต ยงใจยุทธ ได้กล่าวกับพี่น้องในสามจังหวัดชายแดนภาคใ ต้เมื่อเร็วๆนี้ว่ากา รพัฒนาให้เกิด นครปัตตานี เป็นแนวทางในการสร้างสันติภาพ ได้ทำให้เกิดวิวาทะระหว่างกลุ่มต่างๆ...
2009-12-15 16:58
รายการสิทธิวิวาทะ
(Let's Talk Rights)
    จากผลการสำรวจความคิดเห็นของคนไทยเกี่ยวกับ "การปฏิรูปรัฐธรรมนูญและประชาธิปไตยของประเทศไทย" ของมูลนิธิเอเชีย ระหว่างวันที่ 13 มิถุนายน 5 กรกฎาคม พ.ศ.2552 โดยใช้วิธีการสัมภาษณ์แบบตัวต่อตัวผู้มีสิทธิเลือกตั้งชาวไทยทั ้งหญิงชายทุกภาคทั่วประเทศ 1,500 คน (ยกเว้นสามจังหวัดชายแดนใต้)...
2009-12-15 14:04
รายการสิทธิวิวาทะ
(Let's Talk Rights)
 สิทธิ...วิวาทะ หัวข้อ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น...รูปแบบพิเศษ เตรียมออกอากาศในวันที่ 10 ธันวาคม 2552   เนื่องจากการที่พลเอกชวลิต ยงใจยุทธ ได้กล่าวกับพี่น้องในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้เมื่อเร็วๆนี้ว่าการพัฒนาให้เกิด นครปัตตานี เป็นแนวทางในการสร้างสันติภาพ ได้ทำให้เกิดวิวาทะระหว่างกลุ่มต่างๆ...
2009-12-06 11:58
รายการสิทธิวิวาทะ
(Let's Talk Rights)
สิทธิวิวาทะ ตอนที่ 4 ออกอากาศในวันพฤหัสบดีที่ 26 พฤศจิกายน 2552 เวลา 10.05 น. ทางสถานีโทรทัศน์ทีวีไทย ThaiPBS การกระทำรุนแรงต่อผู้หญิง ในที่นี้หมายถึงความรุนแรงทางเพศ ซึ่งเป็นความรุนแรงรูปแบบหนึ่งที่เกิดขึ้น มากกับสตรี และผู้อยู่ในสถานภาพที่อ่อนแอหรือต้องพึ่ง พาผู้อื่น เช่น เด็ก ผู้สูงอายุ...
2009-12-02 16:44
รายการสิทธิวิวาทะ
(Let's Talk Rights)
 ออกอากาศในวันพฤหัสบดีที่ 26 พฤศจิกายน 2552  เวลา 10.05 น. ทางสถานีโทรทัศน์ทีวีไทย ThaiPBS การกระทำรุนแรงต่อผู้หญิง  ในที่นี้หมายถึงความรุนแรงทางเพศ  ซึ่งเป็นความรุนแรงรูปแบบหนึ่งที่เกิดขึ้นมากกับสตรี และผู้อยู่ในสถานภาพที่อ่อนแอหรือต้องพึ่งพาผู้อื่น เช่น เด็ก ผู้สูงอายุ ผู้พิการหรือทุพพลภาพ  ...
2009-11-25 13:03
รายการสิทธิวิวาทะ
(Let's Talk Rights)
สิทธิ...วิวาทะ ตอนที่สาม ฮิญาบ...ศรัทธาที่ต้องแลก (พฤหัสบดีที่ 19 พฤศจิกายน 2552 เวลา 10.05 11.00 น. ThaiPBS) ระหว่างการได้งานทำที่ต้องแลกด้วยการปลดผ้าคลุมศรีษะ (ฮิญาบ) อันแสดงถึงวิถีแห่งศรัทธาในศาสนาของผู้หญิงมุสลิม เรื่องใหญ่ที่สังคมไทยไม่เคยเรียนรู้...
2009-11-24 10:16
รายการสิทธิวิวาทะ
(Let's Talk Rights)
   สิทธิ...วิวาทะ ตอนที่หนึ่ง “มาตรา 67...ตีความเพื่อใคร”  เป็นการถกเถียงระหว่างผลประโยชน์ของชาติ-ผลกระทบชุมชน ว่าด้วยการตีความมาตรา 67 ของรัฐธรรมนูญ 2550 อันเป็นเหตุให้ประชาชนผู้อาศัยอยู่ในเขตอุตสาหกรรมมาบตาพุดยื่นฟ้องต่อศาลปกครอง และศาลปกครองมีคำสั่งให้ชะลอ 76 โครงการอุตสาหกรรม...
2009-11-19 13:16
รายการสิทธิวิวาทะ
(Let's Talk Rights)
  สิทธิ...วิวาทะ ตอนที่สอง “กฎหมายพิเศษ...สำหรับใคร” (พฤหัสบดีที่ 12 พฤศจิกายน 2552 เวลา 10.05 – 11.00 น. ThaiPBS) สามารถเล่นต่อเนื่องได้นะครับ เป็นการวิวาทะระหว่างผู้ที่อยู่ในฐานะเหยื่อความรุนแรง ทนายความ ผู้รักษากฎหมาย และผู้มีหน้าที่สร้างสันติภาพจากจังหวัดชายแดนใต้...
2009-11-19 12:30

Pages