สภาประชาสังคมชายแดนใต้
(สภาประชาสังคมชายแดนใต้)
ประสิทธิ์ เมฆสุวรรณ ประธานสภาประชาสังคมชายแดนใต้     บทนำ   ความรุนแรงในจังหวัดชายแดนภาคใต้กำลังย่างเข้าเป็นปีที่ 9 ระยะ 8 ปีที่ผ่านมา (2547 – 2554) สถานการณ์ความรุนแรงยังไม่มีทีท่าว่าจะยุติลงไม่ว่าจะเป็นด้านการเมืองหรือการทหาร ในห้วงเวลาดังกล่าว หากสังเกตติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด...
2012-05-11 22:53
สภาประชาสังคมชายแดนใต้
(สภาประชาสังคมชายแดนใต้)
  แถลงการณ์สภาประชาสังคมชายแดนใต้ ฉบับที่ ๔/๒๕๕๕ เรื่อง จุดยืนของสภาประชาสังคมชายแดนใต้ ในสถานการณ์ความรุนแรง ๓๑มีนาคม ๒๕๕๕             สืบเนื่องจากสถานการณ์ความไม่สงบที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องมากกว่า ๘ ปี ได้ทำให้มีผู้บาดเจ็บและเสียชีวิต จากการถูกลอบยิงและวางระเบิดไปแล้วกว่า ๑๓,๐๐๐คน...
2012-04-04 15:31
สภาประชาสังคมชายแดนใต้
(สภาประชาสังคมชายแดนใต้)
  หมายเหตุ: แถลงการณ์ทั้ง 3 ฉบับดังต่อไปนี้ ประธานและสมาชิกสภาประชาสังคมชายแดนใต้ได้ร่วมกันแถลงในเวทีสมัชชาปฏิรูปชายแดนใต้ ครั้งที่ 1 “ชายแดนใต้ไม่ทอดทิ้งกัน” ซึ่งจัดขึ้นในวันที่ 4 – 5 มกราคม 2555 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา                 แถลงการณ์สภาประชาสังคมชายแดนใต้ ฉบับที่ 1/2555 เรื่อง...
2012-01-13 17:35
สภาประชาสังคมชายแดนใต้
(สภาประชาสังคมชายแดนใต้)
    แถลงการณ์สภาประชาสังคมชายแดนใต้ ฉบับที่ 1/2554 เรื่อง จุดยืนของสภาฯต่อปัญหาความไม่สงบในจังหวัดชายแดนใต้   สืบเนื่องจากผลการประชุมร่วมของคณะกรรมการสภาฯ กับเจ้าหน้าที่หน่วยงานด้านความมั่นคงของจังหวัดชายแดนใต้ เมื่อ 4 พฤศจิกายน 2554 ตามที่ได้เผยแพร่ให้ทราบกันโดยทั่วไปแล้วนั้น   บัดนี้...
2011-11-28 18:29
สภาประชาสังคมชายแดนใต้
(สภาประชาสังคมชายแดนใต้)
  บันทึกสาระสำคัญ จากการประชุมร่วมระหว่าง กรรมการสภาประชาสังคมชายแดนใต้กับผู้แทนหน่วยงานความมั่นคงในพื้นที่  ครั้งที่ 1/2554  วันที่ 4 พฤศจิกายน  2554  เวลา 09.00 - 12.00 น. ณ ห้องประชุม 1 ศอ.บต. ....................   1. การวิเคราะห์สถานการณ์จากเจ้าหน้าที่ด้านความมั่นคง   1.1 นับตั้งแต่ ปี 2547...
2011-11-07 15:54
สภาประชาสังคมชายแดนใต้
(สภาประชาสังคมชายแดนใต้)
  ประกาศรับสมัครเจ้าหน้าที่ติดตามและประเมินผล โครงการสนับสนุนชุมชนท้องถิ่นเพื่อฟื้นฟูชายแดนภาคใต้(ชชต.)  สถาบันชุมชนท้องถิ่นพัฒนา (LDI) ซึ่งเป็นองค์กรพัฒนาเอกชนที่มีภารกิจเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนท้องถิ่น และประชาสังคม มีความประสงค์รับสมัคร เจ้าหน้าที่ติดตามและประเมินผล...
2011-10-05 15:38

Pages