a_fuad
(Mr.Surachai (Fu-Add))
ก้าวย่างที่ก่อเกิด (สันติสุข) ผ่านบทเรียนสะท้อนบางประการจากภาพรวมของงานวิจัยที่เกี่ยวกับอิสลามศึกษาและวัฒนธรรมจังหวัดชายแดนภาคใต้ในรอบ 10 ปีที่ผ่านมา (2549-2558) ของศูนย์ประสานงานโหนดวิจัยอิสลามศึกษาและวัฒนธรรม สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)[1]   เรียบเรียงโดย : อาจารย์สุรชัย  ไวยวรรณจิตร...
2017-12-01 20:37
a_fuad
(Mr.Surachai (Fu-Add))
  Helicopter Research: ใจเขาใจเราใช่ได้ครบแล้วจบกัน “ความสัมพันธ์ในสนามการวิจัย”   สุรชัย (ฟูอ๊าด) ไวยวรรณจิตร ที่ปรึกษาผู้บริหาร โรงเรียนเร๊าะห์มานีย๊ะห์ อ.จะนะ จ.สงขลา Ph.D candidate Program in Asian Studies, Walailak University            ...
2017-08-09 10:58
a_fuad
(Mr.Surachai (Fu-Add))
  มองกระบวนการยุติธรรมชุมชนบ้าน (ของ) เรา : ข้อเสนอในงานวิจัยบางแง่มุม[1]   สุรชัย (ฟูอ๊าด)  ไวยวรรณจิตร[2]: สะท้อนย้อนคิด   ...กระบวนการยุติธรรมชุมชนที่ผ่านมา เป็นวิธีการจัดการของคนในชุมชนกันเอง โดยไม่ผ่านโครงสร้างกระบวนการยุติธรรมอย่างเป็นทางการ ซึ่งสามารถจัดการกับปัญหาต่างๆ ได้ในชุมชน...
2017-04-05 10:58
a_fuad
(Mr.Surachai (Fu-Add))
  ขอบคุณภาพจาก http://i-newsmedia.net มีคำทางโบราณคดีกล่าวว่า “อิฐก้อนเดียวสามารถอธิบายประวัติศาสตร์ได้นับพันปี” สะท้อนให้เห็นคุณค่าความสำคัญของโบราณวัตถุหรือโบราณสถาน อันเป็นหลักฐานของเรื่องราวหรือเหตุการณ์ต่างๆ...
2017-04-04 20:22
a_fuad
(Mr.Surachai (Fu-Add))
  โรงเรียนจ้องฮั้ว : หลากชีวิตในความเป็นไปของการดูแล (เด็ก) ในพื้นที่ฯ 10 ปีกับความหวังที่ยังรอคอย “สันติภาพ” --------------------------------------------------------------------------------------------------- สุรชัย (ฟูอ๊าด)  ไวยวรรณจิตร / คอลัฟ ต่วนบูละ และคณะ (นักวิจัย)...
2016-12-02 09:17
a_fuad
(Mr.Surachai (Fu-Add))
  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านปูโง๊ะ : ๑๐ ปี กับ หนึ่งเสียง (ระเบิด) ที่ดังขึ้น   สุรชัย (ฟูอ๊าด)  ไวยวรรณจิตร และคณะ (นักวิจัย) โครงการบูรณาการดูแลช่วยเหลือเยียวยาเพื่อลดผลกระทบ จากความรุนแรงต่อเด็กในจังหวัดชายแดนใต้ : จากชุมชนสู่เด็ก โดยศูนย์สุขภาพจิตที่ ๑๒ กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข   “...
2016-11-09 15:29
a_fuad
(Mr.Surachai (Fu-Add))
    "มองเรามองโลก" แล้วกลับไปเพื่อพัฒนาชุมชน เป็นโจทย์ของผมสำหรับการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ให้แก่นักศึกษาไทยในจอร์แดน ในวันแรกที่ผ่านมาบางครั้งเราอาจต้องกลับมาหวนคิดติดตามสถานการณ์โลกใหม่ว่าอะไรเป็นอะไร...
2016-09-24 14:34
a_fuad
(Mr.Surachai (Fu-Add))
  มองกระบวนการสร้างสันติภาพผ่านนโยบายทุ่งยางแดงโมเดล : ข้อต่อบางแง่บางมุมที่ (รัฐ) ต้องทบทวน[1]   เรียบเรียง : ฟูอ๊าด (สุรชัย) ไวยวรรณจิตร นักศึกษาปริญญาเอกหลักสูตรเอเชียศึกษา มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ผู้บริหารโรงเรียนเร๊าะห์มานีย๊ะห์ อ.จะนะ จ.สงขลา นักวิชาการ/นักวิจัยอิสระ  ...
2016-07-13 16:35
a_fuad
(Mr.Surachai (Fu-Add))
  “เด็กและสตรี” ในจังหวัดชายแดนภาคใต้ : พรมแดนสนามวิจัยที่ยังต้องให้ความสำคัญ   ฟูอ๊าด (สุรชัย) ไวยวรรณจิตร นักศึกษาปริญญาเอกหลักสูตรเอเชียศึกษา มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ผู้บริหารโรงเรียนเร๊าะห์มานีย๊ะห์ อ.จะนะ จ.สงขลา นักวิชาการ/นักวิจัยอิสระ            ...
2016-07-02 11:01
a_fuad
(Mr.Surachai (Fu-Add))
บันทึกโดย : ฟูอ๊าด (สุรชัย) ไวยวรรณจิตร นักศึกษาปริญญาเอกหลักสูตรเอเชียศึกษา มหาวิทยาลัยสลัยลักษณ์ ผู้บริหารโรงเรียนเร๊าะห์มานีย๊ะห์ อ.จะนะ จ.สงขลา นักวิชาการ/นักวิจัยอิสระ   “จงปีนภูเขาแม้จะเป็นภูเขาลูกเล็กก็ตาม หากทว่าภูเขาลูกนั้นยังไม่เคยมีใครปีนป่ายมันได้สำเร็จ...”...
2016-06-04 10:12

Pages