Charanm
(จรัญ มะลูลีม)
จรัญ มะลูลีม   หมายเหตุ: บทความชิ้นนี้เดิมทีแบ่งเป็น 4 ตอนจบ และเผยแพร่ครั้งแรกในคอลัมน์ "มุมมุสลิม" ใน มติชนสุดสัปดาห์ ติดต่อกัน 4 ฉบับ ตั้งแต่ฉบับวันที่ 31 ธันวาคม 53 – 6 มกราคม 54 จนถึงฉบับวันที่ 21 – 27 มกราคม 54           ความนำ: ไทยในฐานะผู้สังเกตการณ์            ...
2011-01-22 09:06
Charanm
(จรัญ มะลูลีม)
จรัญ มะลูลีม           เห็นด้วยและเห็นต่างของปัญญาชนมุสลิมและผู้คุ้นเคยกับพื้นที่สามจังหวัดภาคใต้ (ต่อ)           ข้อสุดท้าย ผมมีความเห็นไม่เหมือนคนอื่นนะครับ ทั้งๆ ที่ผมเป็นลูกศิษย์ของท่านไพฑูรย์นะ ซึ่งท่านไพฑูรย์ก็เป็นคนสนิทของพลเอกชวลิต          ...
2010-06-21 13:40
Charanm
(จรัญ มะลูลีม)
จรัญ มะลูลีม             เห็นด้วยและเห็นต่างของปัญญาชนมุสลิมและผู้คุ้นเคยกับพื้นที่สามจังหวัดภาคใต้ (ต่อ)           เราก็พูดถึงประวัติศาสตร์ แต่เราไม่เคยพูดถึงกระบวนการสร้างชาติ เราไม่มีโอกาสอย่างที่ผมสะท้อนภาพส่วนราชการ 94 ต่อ 6 ข้าราชการพุทธ 94 มุสลิม 6 อาจจะเปลี่ยนในระยะหลัง...
2010-06-15 16:28
Charanm
(จรัญ มะลูลีม)
จรัญ มะลูลีม           เห็นด้วยและเห็นต่างของปัญญาชนมุสลิมและผู้คุ้นเคยกับพื้นที่สามจังหวัดภาคใต้ (ต่อ)           ส.ส. เจ๊ะอามิง โต๊ะตาหยง กล่าวว่า ผมพูดในฐานะ ส.ส. ประเด็นนครรัฐปัตตานี คือครั้งแรกที่พลเอกชวลิตพูดถึงนครรัฐปัตตานี หลังจากนั้น มีการวิพากษ์วิจารณ์ ผมเองคือคนที่ออกมาโต้คนแรกเลย...
2010-06-08 11:11
Charanm
(จรัญ มะลูลีม)
 จรัญ มะลูลีม               เห็นด้วยและเห็นต่างของปัญญาชนมุสลิมและผู้คุ้นเคยกับพื้นที่สามจังหวัดภาคใต้ (ต่อ)ศ.ดร.สมชาย วิรุฬหผล กล่าวว่า ถ้ามันเป็นประเด็นทางการเมือง แล้วเราก็รู้ว่าปัญหาของภาคใต้นี่มันมีความสลับซับซ้อนกันมาอย่างต่อเนื่อง แล้วมันก็มีองค์ประกอบไม่ว่าจะเป็นเรื่องของประวัติศาสตร์...
2010-06-01 15:30
Charanm
(จรัญ มะลูลีม)
จรัญ มะลูลีม               จัดสามจังหวัดภาคใต้ให้เป็นเขตปกครองพิเศษ คำจำกัดความเขตปกครองพิเศษหมายถึง การจัดให้เขตใดเขตหนึ่งของประเทศเป็นเขตที่ใช้นโยบายและระเบียบบริหารราชการแผ่นดินแตกต่างจากเขตอื่นๆ ของประเทศ โดยยินยอมให้ประชาชนในเขตดังกล่าวเป็นหน่วยหลักในการกำหนดนโยบาย...
2010-05-23 13:08
Charanm
(จรัญ มะลูลีม)
จรัญ มะลูลีม วิธีการแก้ปัญหาสามจังหวัดภาคใต้           ต่อไปนี้จะได้นำเสนอแนวทางในการแก้ปัญหาสามจังหวัดภาคใต้ โดยอยู่บนพื้นฐานของหลักวิชา ข้อกฎหมาย ข้อเท็จจริง และความต้องการของชาวไทยมุสลิม          ...
2010-05-16 08:45
Charanm
(จรัญ มะลูลีม)
จรัญ มะลูลีม            ดังนั้น สังคมไทยจำเป็นจะต้องคงไว้และยอมรับโดยดุษฎีในความแตกต่างดังกล่าวและจะต้องไม่พยายามที่จะทำการใดๆเพื่อขจัดความแตกต่างเหล่านี้ มิฉะนั้น แล้วจะนำไปสู่ปัญหาต่างๆ มากมายโดยไม่จำเป็น            อันที่จริงในอดีตที่ผ่านมาเคยมีผู้นำประเทศหลายประเทศ...
2010-05-08 16:14
Charanm
(จรัญ มะลูลีม)
จรัญ มะลูลีม   ความหมายและขอบเขตของปัญหา (ต่อ)           ความชัดเจนในเอกลักษณ์ทั้งสองประการดังกล่าวนี้ก่อให้เกิดความเข้าใจผิดและความสับสนเกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาพอสมควรมีคนเป็นจำนวนมากปรารภว่าชาวมุสลิมในสามจังหวัดภาคใต้ไม่มีความรู้สึกเป็นไทยเท่าที่ควร...
2010-05-03 06:58
Charanm
(จรัญ มะลูลีม)
จรัญ มะลูลีม             แนวคิดการจัดตั้งนครปัตตานีมิได้มีความขัดแย้งกับนโยบายของรัฐว่าด้วยการจัดองค์การบริหารราชการในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ที่เน้นการสร้างความเข้าใจ ความร่วมมือจากทุกภาคส่วนเพื่อใช้เป็นแผนแม่บทในการแก้ไขปัญหาแต่อย่างใด การจัดตั้งนครปัตตานีอาจถือได้ว่าเป็นการใช้การเมืองนำการทหาร...
2010-04-26 14:17