CrCF
(Cross Cultural Foundation)
มูลนิธิผสานวัฒนธรรมและกลุ่มด้วยใจ เผยแพร่วันที่  10  กรกฎาคม 2557     แถลงการณ์ จงหยุดก่อความรุนแรงต่อผู้บริสุทธิ์ โดยเฉพาะเด็ก สตรี  ผู้นำศาสนาทุกศาสนา                   เมื่อวันพุธที่  9 กรกฎาคม 2557 นักศึกษาพยาบาลหญิงฝึกงานที่โรงพยาบาลท้องถิ่นแห่งหนึ่งใน อ.ยะหา จ.ยะลา...
2014-07-12 01:48
CrCF
(Cross Cultural Foundation)
คำนำการพิมพ์ครั้งที่ 2 ในหนังสือ "ข้อสังเกตเชิงสรุป (Concluding Observations) ต่อประเทศไทยของคณะกรรมการต่อต้านการทรมานขององค์การสหประชาชาติ"     หลังจากเกิดการรัฐประหาร 2557วันที่ 22 พฤษภาคมในประเทศไทยเพียงวันเดียว วันที่ 23 พฤษภาคม 2557 ทางคณะกรรมการต่อต้านการทรมานขององค์การสหประชาชาติ...
2014-06-23 17:43
CrCF
(Cross Cultural Foundation)
 มูลนิธิผสานวัฒนธรรม กรณีอุ้มหายสมาชิก อบต. เมื่อ 5 ปีที่แล้ว ศาลจังหวัดนราธิวาสมีคำสั่งให้เป็นคนสาบสูญ วันที่ 10 มิถุนายน 2557 ศาลจังหวัดนราธิวาสมีคำสั่งให้นายรอสะมิง สามะแม เป็นคนสาบสูญ สืบเนื่องมาจากเมื่อวันที่ 21 เมษายน 2557 นางสาวอามานี ตาเย๊าะ ภรรยาของนายระสะมิง สามะแม...
2014-06-13 22:20
CrCF
(Cross Cultural Foundation)
เรียบเรียงโดย พรเพ็ญ คงขจรเกียรติ   กฎหมายมนุษยธรรมระหว่างประเทศเป็นส่วนหนึ่งของกฎหมายระหว่างประเทศ กฎหมายระหว่างประเทศเป็นกฎหมายที่กำหนดความสัมพันธ์ระหว่างรัฐด้วยกัน และหลายๆ รัฐ  กฎหมายระหว่างประเทศประกอบไปด้วยกฎหมายที่เป็นลายลักษณ์อักษรและกฎหมายจารีตประเพณี ...
2014-05-31 11:01
CrCF
(Cross Cultural Foundation)
สมาคมนักกฎหมายสิทธิมนุษยชน (สนส.) มูลนิธิผสานวัฒนธรรม สมาคมสิทธิเสรีภาพของประชาชน (สสส.) มูลนิธินิติธรรมสิ่งแวดล้อม เผยแพร่วันที่ 23 พฤษภาคม 2557   แถลงการณ์ คัดค้านการรัฐประหารของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ   ตามที่คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ได้กระทำการรัฐประหาร...
2014-05-24 04:13
CrCF
(Cross Cultural Foundation)
เผยแพร่วันที่ 23 พฤษภาคม2557 มูลนิธิผสานวัฒนธรรม แถลงการณ์ การจำกัดสิทธิเสรีภาพในชีวิตและร่างกายของบุคคลภายใต้กฎอัยการศึก เนื่องด้วยการประกาศใช้กฎอัยการศึกทั่วประเทศไทยตั้งแต่วันที่ 20 พฤษภาคม พ.ศ. 2557 มีการประกาศใช้ทุกมาตรา หมายรวมถึงมาตรา 15 ทวิ ในพรบ.กฎอัยการศึก พ.ศ. 2457 “...
2014-05-24 04:10
CrCF
(Cross Cultural Foundation)
 เผยแพร่วันที่ 22 พฤษภาคม 2557 เมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม 2557 นส. พรเพ็ญ คงขจรเกียรติ ผู้อำนวยการมูลนิธิผสานวัฒนธรรม ได้ยื่นหนังสือจากประธานมูลนิธิฯ ถึงแม่ทัพภาคที่ 4 เรื่องการสร้างความเข้าใจและความร่วมมือในการทำงานสิทธิมนุษยชน สำเนาถึงผู้บัญชาการทหารบก เนื่องจากมีข่าวปรากฎว่า...
2014-05-24 04:08
CrCF
(Cross Cultural Foundation)
มูลนิธิผสานวัฒนธรรมและมูลนิธิศูนย์ทนายความมุสลิม เผยแพร่วันที่ 15 พฤษภาคม 2557 แม่ อาดิล สาแม เตรียมยื่นคำร้องคัดค้านการควบคุมตัวต่อศาลจังหวัดยะลาวันนี้             ตามที่นายอาดิล  สาแม  ถูกควบคุมตัวตามกฎอัยการศึกเป็นเวลา  7  วัน  และถูกควบคุมตัวตามพรก.ฉุกเฉินฯ  อีก 14  วัน  วันนี้ แม่ของนายอาดิล ...
2014-05-16 04:59
CrCF
(Cross Cultural Foundation)
จดหมายเปิดผนึกฉบับส่งแม่ทัพภาคที่สี่ และสำเนาส่งคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ลงวันที่ 2 พฤษภาคม 2557 (โดยมูลนิธิผสานวัฒนธรรม) หนังสือร้องเรียน อาดิล สาแม แม่ทัพภาค 4   เอกสารแนบ ใบรับรองแพทย์ ลงวันที่ 26 เมษายน 2557 ใบรับรองแพทย์อาดิล สาแม    
2014-05-09 23:10
CrCF
(Cross Cultural Foundation)
 เผยแพร่วันที่ 1 พค. 2557 เปิดบทวิเคราะห์ คำพิพากษาฎีกา คดีอันวาร์ อาจละเมิดกติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง และละเมิดสิทธิในการได้รับการพิจารณาคดีโดยเที่ยงธรรม   วันที่ color:#333333">1 พฤษภาคม 2557 วันครบรอบหนึ่งปีวันนัดอ่านคำพิพากษาศาลฎีกาคดีนายนายมูฮาหมัดอัณวัร...
2014-05-09 23:04

Pages