Imron Sohsan
(Imran)
อิมรอน   โสะสัน หลังประชาคมอาเซียนเปิดอย่างเป็นทางการเมื่อปลายปี 2558 ผมเริ่มตั้งสติและคิดถึงภาพอนาคตของคนไทยและมุสลิมไทยอย่างจริงจัง คำถามที่ว่า เราพร้อมแค่ไหน? เริ่มกวนใจคนไทยจำนวนไม่น้อย ตัวชี้วัดหลายด้านเริ่มเปิดเผยความพร้อมของไทยให้เห็นบ่อยครั้ง เช่น คุณภาพการศึกษา ภาษาอังกฤษ...
2016-09-20 14:37
Imron Sohsan
(Imran)
อิมรอน   โสะสัน               ในระยะหลังๆมานี้ผมเริ่มให้ความสนใจกับเรื่อง “ภาวะผู้นำ” (Leadership)  เป็นการเฉพาะ ด้วยเหตุผลสองประการคือ เป็นความสนใจส่วนตัวที่ต้องการศึกษาศาสตร์นี้ให้ลึกถึงแก่นในฐานะนักวิชาการด้านบริหารรัฐกิจ และการจัดการ กับประการที่สอง เป็นเพราะปรากฏการณ์ทางสังคม (Social Phenomena...
2016-09-01 12:13
Imron Sohsan
(Imran)
  “นัย” ความหลากหลาย : ทางออกของการบริหารองค์กร   อิมรอน  โสะสัน สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น   เพื่อนคนหนึ่งของผมบ่นกับผมว่า เขาเสียใจมากที่เขาไม่สามารถจัดซื้ออุปกรณ์สำนักงานให้กับแผนกของเขาเองได้ตามที่ต้องการ ผมตอบเพื่อนคนนี้ไปว่า “เป็นไปได้ว่า......
2016-07-18 11:28
Imron Sohsan
(Imran)
อิมรอน  โสะสัน  สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  มหาวิทยาลัยขอนแก่น   ในขณะที่การเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของจีนกำลังลดระดับลง  กลุ่มประเทศอย่างอาเซียนกลับทรงตัวอยู่ได้ท่ามกลางการแข่งขันทางเศรษฐกิจในเวทีการค้าโลก ซึ่งมีการคาดการณ์กันว่า ในปี 2050...
2016-06-29 09:45
Imron Sohsan
(Imran)
อิมรอน  โสะสัน   สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น   องค์กรต่างๆทั้งภาครัฐและเอกชนล้วนแล้วเป็นผลมาจากการรวมตัวก่อตั้งโดยมนุษย์ ทุกองค์กรย่อมถูกออกแบบผ่านกฎเกณฑ์ กติกา เพื่อกำหนดวัตถุประสงค์ โครงสร้าง และบทบาทหน้าที่ของมันอย่างชัดเจน...
2016-06-19 23:29
Imron Sohsan
(Imran)
อิมรอน   โสะสัน สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์   มหาวิทยาลัยขอนแก่น   ขณะเขียนบทความชิ้นนี้ผมกำลังอยู่ที่มหาวิทยาลัยควีนส์แลนด์ เมืองบริสเบน รัฐควีนส์แลนด์ ประเทศออสเตรเลีย ซึ่งเป็นมหาวิทยาลัยชั้นนำของโลกที่น่าสนใจอีกแห่งหนึ่ง ผมมาอบรมการสอนภาษาอังกฤษ กับสถาบันที่ชื่อว่า...
2016-05-23 06:58
Imron Sohsan
(Imran)
  “มองอนาคตมุสลิมอีสาน ปี 2030”   อิมรอน  โสะสัน สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น   ถ้าจะวิเคราะห์ถึง “อนาคต” (future) ของสังคมหนึ่งๆในฐานะ “องค์กร” (As an organization) เพื่อทำความเข้าใจความเป็นไปได้ในการวางทิศทางองค์กรในอนาคตทั้งระยะสั้น กลาง ยาว...
2016-04-20 21:52
Imron Sohsan
(Imran)
อิมรอน  โสะสัน สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น   ประชาคมอาเซียนเปิดแล้วอย่างเป็นทางการ ความเปลี่ยนแปลงในเชิงโครงสร้างทางการเมือง เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรมของประชาคมอาเซียนหกร้อยล้านคนคงต้องเปลี่ยนไป...
2016-02-29 23:11
Imron Sohsan
(Imran)
อิมรอน  โสะสัน  สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์   ม.ขอนแก่น    ไม่มีใครปฏิเสธได้ว่า “ภาวะผู้นำ” คือส่วนประกอบอันสำคัญยิ่งของความสำเร็จที่ทุกองค์กรพึงปรารถนา ด้วยเหตุนี้ ท่านศาสนทูตในอิสลามและบรรดาคอลีฟะฮ์ทั้งหลายจะให้ความเอาใจใส่อย่างยิ่งต่อการแต่งตั้งบุคคลที่จะต้องทำหน้าที่...
2016-02-23 10:48
Imron Sohsan
(Imran)
อิมรอน   โสะสัน สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น                มีคนเคยบอกกับผมว่า ปัญหาอย่างหนึ่งที่เกิดขึ้นในสังคมไทยของเราคือ “การขาดความคิด ความริเริ่มใหม่ๆ หรือที่ศัพท์สมัยใหม่เขาเรียกว่า “นวัตกรรม” หรือ Innovation ในการจัดการ การบริหารและการพัฒนาสังคม...
2016-02-16 10:14

Pages