Imron Sohsan
(Imran)
อิมรอน  โสะสัน  สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  มหาวิทยาลัยขอนแก่น     ดร.ตอริก อัสสุวัยดาน นักคิด นักเขียนมุสลิมคนสำคัญด้านการจัดการและภาวะผู้นำจากประเทศคูเวต  ได้บรรยาย เรื่อง "ความท้าทายของภาวะผู้นำสำหรับสหัสวรรษ" เอาไว้น่าสนใจหลายเรื่อง ท่านได้กล่าวถึง 5...
2016-02-08 14:10
Imron Sohsan
(Imran)
อิมรอน  โสะสัน   สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น   เมื่อวันที่ 21 กันยายน 2558 ดร.ตอริก รอมฎอน ศาสตราจารย์ด้านอิสลามศึกษา มหาวิทยาลัยออกซ์ฟอร์ด ประเทศอังกฤษ ได้เดินทางไปยังประเทศศรีลังกาเพื่อบรรยายสาธารณะในหัวข้อ “พหุนิยม และ ความท้าทายร่วมสมัย” (Pluralism...
2016-02-04 08:49
Imron Sohsan
(Imran)
อิมรอน  โสะสัน  อาจารย์สถาบันสันติศึกษา   มหาวิทยาลัยขอนแก่น                ผมถามตัวเองอยู่บ่อยครั้งว่า ถ้าวันหนึ่งคนรอบๆตัวของเราลุกขึ้นมาตั้งคำถามกับปรากฎการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นด้วยคำถาม “ทำไม” “อย่างไร” และพร้อมที่จะหาวิธีการในการเข้าใจต่อปรากฎการณ์อย่างถ่องแท้ ทุกมุม...
2016-01-26 09:50

Pages