jaruwut.songmuang
(Jaruwat)
โดย ผศ.ดร.จารุวัจน์ สองเมือง คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยฟาฏอนี   ศตวรรษที่ 21 กลายเป็นโจทย์สำคัญสำหรับในหลายๆ เรื่อง ทั้งนี้เนื่องจากทุกฝ่ายมองเห็นถึงความเปลี่ยนแปลงที่ชัดเจนมากขึ้นจากอดีต และความเปลี่ยนแปลงดังกล่าวจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีการวางแผนการบริหารจัดการที่ดี...
2016-01-20 10:20
jaruwut.songmuang
(Jaruwat)
ผศ.ดร.จารุวัจน์ สองเมือง รองอธิการบดีฝ่ายแผนและประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยฟาฏอนี   ทำไมเด็กยุคนี้ต้องคิดเป็น   หากเรามองย้อนกลับไปในอดีตเมื่อเริ่มการจัดการศึกษาในระบบของไทย การจัดการเรียนการสอนที่ยังขาดเครื่องไม้เครื่องมือในการเรียนการสอนของครู...
2016-01-15 21:49