kasamapoo
(Kasama Jitpiromsri)
Peace channel จัดโครงการเกี่ยวกับสันติภาพให้นักเรียนในอินเดีย   จากบทความ  Peace Channel organizes capacity building for students (Dimapur, India) :The Morung Express.  April 12, 2018      กษมา จิตร์ภิรมย์ศรี แปล และเรียบเรียง            Peace Channel กลุ่ม NGOs ของ...
2018-05-01 15:56
kasamapoo
(Kasama Jitpiromsri)
  สันติภาพศึกษา: บทบาท และกระบวนการมีส่วนร่วมในการแปรเปลี่ยนความขัดแย้ง Peace Education: Roles and Activities on Conflict transformation กษมา  จิตร์ภิรมย์ศรี ตีพิมพ์ในวารสารนวัตกรรมการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ปีที่ 1 ฉบับที่ 1 เดือนมกราคม-มิถุนายน 2558, หน้า 53-76         ...
2015-07-13 05:18
kasamapoo
(Kasama Jitpiromsri)
กษมา จิตร์ภิรมย์ศรี ผู้ปฏิบัติงานศูนย์เฝ้าระวังสถานการณ์ภาคใต้ (Deep South Watch)   จากบทความ “โพลสันติภาพ (Peace Poll)”ของ สุวรา แก้วนุ้ย (2558) เผยแพร่ที่เว็บไซต์ของศูนย์เฝ้าระวังสถานการณ์ภาคใต้ ได้อธิบายถึงความสำคัญ และ ความหมาย ของ  โพลสันติภาพ ในฐานะเครื่องมือที่ทำให้เกิดพื้นที่ การสื่อสาร และ...
2015-06-05 23:31
kasamapoo
(Kasama Jitpiromsri)
กษมา  จิตร์ภิรมย์ศรี ศูนย์เฝ้าระวังสถานการณ์ภาคใต้   บทนำ หลังจากการพูดคุยสันติภาพระหว่างรัฐไทยกับ BRN ครั้งที่ 3 เมื่อวันที่ 13 มิถุนายน 2556 ทาง BRN ได้มีเงื่อนไข 7 ข้อจากคำแถลงการณ์ครั้งที่ 4 ใน YouTube เรื่องการหยุดการปฏิบัติการทหารในเดือนรอมฎอนในปี 2556 เป็นเวลา 40 วัน...
2014-06-19 13:07
kasamapoo
(Kasama Jitpiromsri)
เสียงเพรียกจากผู้นำชุมชน: บทบาทในการหนุนเสริมกระบวนการสันติภาพปาตานี (ตอน 1)   The whistling of village leaders: Their roles support in Pat(t)ani Peace Process กษมา  จิตร์ภิรมย์ศรี   ปัญหาจังหวัดชายแดนใต้เป็นปัญหาความขัดแย้งในประเทศไทยที่เริ่มต้นมาตั้งแต่ในรัชสมัยรัชกาลที่ 5[1]...
2014-06-14 18:42
kasamapoo
(Kasama Jitpiromsri)
กษมา  จิตร์ภิรมย์ศรี เมื่อวันที่ 1 ต.ค. 2556 รองโฆษกคณะรัฐมนตรีกล่าวว่า คณะรัฐมนตรีรับทราบผลการประชุมของคณะกรรมการยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ (กพต.) ที่เป็นคณะกรรมการภายใต้ พระราชบัญญัติการบริหารราชการจังหวัดชายแดนภาคใต้ พ.ศ. 2553   คณะกรรมการนี้มีนายกรัฐมนตรีเป็นประธานคณะกรรมการ...
2013-10-04 00:00
kasamapoo
(Kasama Jitpiromsri)
กษมา  จิตร์ภิรมย์ศรี ผู้ปฏิบัติงานศูนย์เฝ้าระวังสถานการณ์ภาคใต้   บทนำ ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.)ได้จัด ”การฝึกอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ในจังหวัดชายแดนใต้ รุ่นที่ 6” ที่ที่โรงแรมปาร์ควิว รีสอร์ท จังหวัดปัตตานีในวันที่ 9 - 13 มิถุนายน 2556...
2013-07-31 01:25
kasamapoo
(Kasama Jitpiromsri)
กษมา จิตร์ภิรมย์ศรี ผู้ปฏิบัติงานศูนย์เฝ้าระวังสถานการณ์ภาคใต้   บทนำ กลุ่มงานความมั่นคงจังหวัดปัตตานีโดยป้องกันจังหวัดปัตตานีได้จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ “บทเรียนและทางออกจากสถานการณ์ความรุนแรงสู่การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ความมั่นคง” กับ 4 เสาหลักของการปกครองท้องถิ่นอันได้แก่ ปลัดอำเภอ กำนัน-...
2013-07-05 11:47
kasamapoo
(Kasama Jitpiromsri)
กษมา  จิตร์ภิรมย์ศรี ผู้ปฏิบัติงานศูนย์เฝ้าระวังสถานการณ์ภาคใต้   บทนำ ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.)ได้จัด ”การฝึกอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ในจังหวัดชายแดนใต้ รุ่นที่ 5” ที่โรงแรมปาร์ควิวรีสอร์ท จังหวัดปัตตานี ในวันที่ 26 - 30 พฤษภาคม 2556 เพื่อการสร้างความเข้าใจ...
2013-06-26 11:04
kasamapoo
(Kasama Jitpiromsri)
กษมา  จิตร์ภิรมย์ศรี ผู้ปฏิบัติงานศูนย์เฝ้าระวังสถานการณ์ภาคใต้   บทนำ ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.)ได้จัด ”การฝึกอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ในจังหวัดชายแดนใต้ รุ่นที่ 4” ที่โรงแรมซีเอส ปัตตานี จังหวัดปัตตานี ในวันที่ 19 - 23 พฤษภาคม 2556 เพื่อการสร้างความเข้าใจ กำนัน-...
2013-05-30 11:02

Pages