kasamapoo
(Kasama Jitpiromsri)
กษมา  จิตร์ภิรมย์ศรี ผู้ปฏิบัติงานศูนย์เฝ้าระวังสถานการณ์ภาคใต้   บทนำ ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.)ได้จัด ”การฝึกอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ในจังหวัดชายแดนใต้ รุ่นที่ 3” ที่โรงแรมปาร์ควิวรีสอร์ท จังหวัดปัตตานี ในวันที่ 12-16 พฤษภาคม 2556  เพื่อเป็นการสร้างความเข้าใจ...
2013-05-19 20:04
kasamapoo
(Kasama Jitpiromsri)
กษมา จิตร์ภิรมย์ศรี ศูนย์เฝ้าระวังสถานการณ์ภาคใต้   เมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม 2555 เวลา 9.00 น. – 17.00 น. ณ โรงแรมปาร์ควิว รีสอร์ท ปัตตานี ห้องขวัญจุฑา 1 คณะรัฐศาสตร์ มอ.ปัตตานี ได้จัดโครงการ “เตรียมความพร้อมสู่การสร้างร่วมมือกับประชาคมอาเซียน” ให้หน่วยงานราชการ, ผู้อำนวยการสถานศึกษาต่างๆ,...
2012-05-30 23:36

Pages