manmukem
(อับดุรเราะฮหมาน มูเก็ม)
อับดุรเราะฮหมาน  มูเก็ม [1] ประชากรโลก 5 คน เป็นมุสลิม 1 คน (Jessica Jacobson, 1998 ; 26) อิสลามเป็นศาสนาที่มีไม่ต่างจากคนหนุ่มซึ่งมีจังหวะก้าวที่มั่นคงและอยู่ภายใต้มิติแห่งพลวัตที่เด่นชัดที่สุดในท่ามกลางศาสนาหลัก ๆ ของโลก  ...
2014-06-21 06:10

Pages