Methus
(เมธัส อนุวัตรอุดม)
เมธัส อนุวัตรอุดม สำนักสันติวิธีและธรรมาภิบาล สถาบันพระปกเกล้า   หมายเหตุ: รายงานนี้เป็นรายงานที่ปรับปรุงเพิ่มเติมจากรายงานที่เขียนขึ้นเพื่อนำเสนอต่อคณะอนุกรรมาธิการจัดทำรายงานในคณะกรรมาธิการวิสามัญติดตาม เร่งรัด ประเมินผลการแก้ไขปัญหาและการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ วุฒิสภา เมื่อเดือนมกราคม 2554   1...
2011-04-26 18:47
Methus
(เมธัส อนุวัตรอุดม)
เมธัส อนุวัตรอุดม สำนักสันติวิธีและธรรมาภิบาล สถาบันพระปกเกล้า     1. บทนำ             เมื่อเอ่ยถึงชื่อของเขตปกครองตนเองซินเจียงอุยกูร์ สำหรับคนไทยแล้วอาจจะยังไม่ค่อยคุ้นหูนัก...
2010-10-04 20:25
Methus
(เมธัส อนุวัตรอุดม)
เมื่อวันที่ 25 สิงหาคมที่ผ่านมา นายกฯอภิสิทธิ์ ได้ร่วมหารือกับคณะกรรมาธิการวิสามัญติดตาม เร่งรัดและประเมินผลการแก้ไขปัญหาและการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ของวุฒิสภา ณ วุฒิสภา...
2010-09-05 21:00
Methus
(เมธัส อนุวัตรอุดม)
เมธัส อนุวัตรอุดม นักวิชาการ สำนักสันติวิธีและธรรมาภิบาล สถาบันพระปกเกล้า               หลังเกิดเหตุการณ์ยิงมัสยิดอัลฟุรกอนที่อ.เจาะไอร้อง มีผู้เสียชีวิต 10 คน บาดเจ็บ 12 คนเมื่อวันที่ 8 มิถุนายนที่ผ่านมา ทำให้ปัญหาภาคใต้กลับมาอยู่ในความสนใจของสังคมใหญ่อีกครั้งหนึ่ง...
2009-06-15 10:28
Methus
(เมธัส อนุวัตรอุดม)
   เมธัส อนุวัตรอุดม นักวิชาการ สำนักสันติวิธีและธรรมาภิบาล สถาบันพระปกเกล้า     ในระหว่างวันที่ 27 กุมภาพันธ์ ถึงวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2552 นักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรชั้นสูง “การเสริมสร้างสังคมสันติสุข” รุ่นที่ 1 หรือที่มีชื่อเล่นว่า “4ส.” ประจำสำนักสันติวิธีและธรรมาภิบาล สถาบันพระปกเกล้า จำนวน...
2009-05-24 02:26